Zarządzenie nr SG.0050.78.2017Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 25 września 2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie nr SG.0050.78.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 25 września 2017


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

   Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 93 291 451,19 zł z tego:
2. Zwiększa się o kwotę 25 196,00 zł
3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 93 316 647,19 zł
a/ dochody bieżące w wysokości 90 550 865,91 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości 2 765 781,28 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 100 201 451,19 zł
2. Zwiększa się o kwotę 25 196,00 zł
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 100 226 647,19 zł
z tego:
a/ wydatki bieżące 80 094 512,29 zł,
w tym:
- kwotę rezerwy ogólnej 20 855,58 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 248 000,00 zł, pozostaje bez zmian.
b/ wydatki majątkowe 20 132 134,90 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. W § 3 limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 4. 1. W § 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 18 099 922,91 zł, zastępuje się kwotą 18 100 318,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zał. nr 1 DOCHODY (193kB) pdf

Zał. Nr 2 WYDATKI (203kB) pdf

Zał. Nr 3 Inwestycje (394kB) pdf

Zał. nr 6 Dochody Adm Rządowa (194kB) pdf

Zał. Nr 6a Wydatki Adm. Rządowa (195kB) pdf

UZASADNIENIE (13kB) word
 
 
 

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (16 listopada 2017, 10:55:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307