Zarządzenie nr Nr SG.0050.99.2017Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2017w sprawie Zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr Nr SG.0050.99.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2017


w sprawie Zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota


Na podstawie art. 33  ust.2   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)
 
Zarządzam, co następuje:

§1.

W załączniku do zarządzenia nr SG.0050.1.2017 Wójta Gminy Białe Błota w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota z dnia 02 stycznia 2017 roku, zmienionym Zarządzeniem SG.0050.97.2017  z dnia 18 grudnia 2017r.  wprowadza się następujące zmiany :
1)   Rozdziale 3  w §18:
a) punkt 1   otrzymuje brzmienie:
 
„ 1)    I (pierwszy) Zastępca Wójta ( Znak: ZW);”
 
b) po pkt 1 wprowadza się pkt 1a w brzmieniu:
 
   „1a)     II (drugi) Zastępca Wójta (Znak: ZW);” 
 
 
2)      Wykaz stanowisk i etatów stanowiący załącznik nr 2  do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota otrzymuje brzmienie określone tak, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarzadzenia Wójta (382kB) pdf

Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
/-/ Jan Czekajewski

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Piętka
Opublikował: Andrzej Pasek (22 grudnia 2017, 14:08:11)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (22 grudnia 2017, 14:26:27)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 548