Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy C. Miłosza w Łochowie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.43.2020.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
 

prowadzonego na wniosek: prowadzonego na wniosek: Enea Operator Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Popka,
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej nn 0,4 kV, złącza kablowo - pomiarowego, na terenie części działek o nr ewid.: 149/9, 149/11, 149/13, 149/15, 149/17, 330, 160/23 oraz na terenie działki o nr ewid. 149/22 obręb Łochowo gmina Białe Błota (w rejonie ulicy C. Miłosza).    
                      
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Monika Derc (4 czerwca 2020)
Opublikował: Monika Derc (4 czerwca 2020, 12:32:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89