OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Białe Błota nr IX/85/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 09.07.2020 r. do 10.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 57, I piętro, pokój nr 4 i 5, w godzinach od 8.00 do 14.00.   
                                            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.07.2020 r. w siedzibie Biura Rady Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a, I piętro, pokój nr 2, o godzinie 10.00.
 
          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
          Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Białe Błota z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2020 r.
 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:
1)      administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Ponadto informujemy, że w stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Białe Błota w ramach zadań zleconych przez administrację rządową – Gmina Białe Błota występuje w roli  współadministratora Państwa danych osobowych.
2)      inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Białe Błota jest Pan Arnold Paszta adres kontaktowy e-mail: iod@bialeblota.eu
3)      Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze wnioskami składanymi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w związku z wnioskami składanymi w toku sporządzania projektu planu miejscowego w celu realizacji przez Gminę jej zadań. Podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c),e), RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z późn. zm.) co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych oraz celem uwzględnienia Pana/Pani wniosku lub wniesionych uwag do projektu studium uwarunkowań lub projektu planu miejscowego przez osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne.
4)      odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
5)      Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6)      Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
7)      posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie. Prawo dostępu do treści swoich danych podlega ograniczeniu o którym mowa w art. 8a w/w ustawy. Ograniczenie to polega na możliwości nieudzielenia informacji o źródle pochodzenia Pana/Pani danych, wyłącznie w przypadku, gdy Pana/Pani dane zostały pozyskane od innej osoby i jeżeli wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
8)      jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9)      ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)   podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie EPUAP - EBOI, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda” na ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia „RODO” i nie wymaga dodatkowego oświadczenia. Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować nieuwzględnieniem wniosku lub uwag.
11)   Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Osiedle Murowaniec nad kanałem.pdf (3196kB) pdf

Tekst - Osiedle Murowaniec nad kanałem.pdf (77kB) pdf

PROGN Murowaniec Nad Kanałem .pdf (1814kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Andrzej Wiekierak (30 czerwca 2020)
Opublikował: Monika Derc (30 czerwca 2020, 14:59:51)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (8 lipca 2020, 16:22:21)
Zmieniono: Prognoza oddziaływania na środowisko

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228