XXIV Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXIV Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 25 września 2008 roku ( czwartek ) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXIV sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XXIII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Wręczenie nagrody naszej mieszkance Beacie Mikołajczyk, w związku ze zdobyciem      srebrnego medalu na tegorocznej Olimpiadzie w Pekinie w konkurencji dwójek kajakowych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Prezesa ZWiUK dotycząca sytuacji spółki.
 
9. Podjęcie uchwał;
 
9.1. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Białe Błota w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2008 r.;
9.2. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota;
9.3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowej;
9.4. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota;
9.5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot;
9.6. w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – Głos Białych Błot;
9.7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota za udział w pracach Rady Gminy oraz naradach zwoływanych przez Wójta Gminy;
9.8. w sprawie Regulaminów placów zabaw;
9.9. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r;
9.10. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
9.11. w sprawie podjęcia inicjatywy rozwiązania problemu komunikacji na trasie Murowaniec – Bydgoszcz;
9.12. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
9.13. zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych;
9.14. w sprawie rozpatrzenia wezwania i skargi Pana M. Gorzkowskiego;
9.15. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Grzeszczaka.
10. Oświadczenie Rady Gminy Białe Błota w sprawie wykonania budżetu gminy Białe Błota za I półrocze 2008r.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
13. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie obrad XXIV Sesji V Kadencji.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (24 września 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (24 września 2008, 14:39:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1197