XXXIII Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXXIII Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 28 maja 2009 roku ( czwartek ) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXXIII Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał;
 
8.1. w sprawie wyrażenia woli podjęcia prac zmierzających do przedstawienia zmiany formy organizacyjno – prawnej Gminnej Przychodni w Białych Błotach;
8.2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
8.3. w sprawie przekazania aportu pieniężnego Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach;
8.4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r;
8.5. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania;
8.6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach;
8.7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2008 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009;
8.8. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz ustalenia odpłatności za posiłki przyznane w ramach programu;
8.9. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminą Białe Błota projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”;
8.10 sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Białe Błota.
 
 
 
9.1. Stanowisko rady gminy dotyczące skargi Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Południe Nr sprawy Pa 91/08 z 4 maja 2009r., dotyczącą naruszenia przepisów art. 13 pkt. 2 i pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 62, poz. 718 z późn. zm.)
9.2. Stanowisko rady gminy dotyczące skargi Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Południe Nr sprawy Pa 35/09 z 21 kwietnia 2009r., na uchwałę nr XXX/327/2009 Rady Gminy Białe Błota z dn. 19.02.2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola gminnego w Białych Błotach.
 10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXXIII Sesji V Kadencji.
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (25 maja 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (25 maja 2009, 08:23:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1112