VII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na VII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 31 marca 2011 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.           
 
Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie VII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  VI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Kierownika Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Białe Błota.
9. Podjęcie uchwał:
 
1.        w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi Państwa Joanny i Marcina Dolińskich na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
2.        w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
3.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. (inicjatywa obywatelska);
4.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.;
5.        w sprawie przystąpienia do Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych;
6.        w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2011 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
7.        w sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
8.        w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w rejonie”;
9.        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Białe Błota w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Białe Błota;
10.     w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
11.     w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego o nazwie „ Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenia skali występowania wad postawy wśród dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2011 do 2012;
12.     w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
13.     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
14.     w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej;
15.     zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota;
16.     w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego i członka Kolegium Redakcyjnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”;
17.     zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot;
18.     w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”.
 
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad VII sesji VI Kadencji.

Projekty uchwał:

1. w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi Państwa Joanny i Marcina Dolińskich na działalność Wójta Gminy Białe Błota (27kB) pdf

2. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota (69kB) pdf

3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. (inicjatywa obywatelska) (17kB) txt

4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r (35kB) txt

5. w sprawie przystąpienia do Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (29kB) pdf

6. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2011 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (30kB) pdf

7. w sprawie wyrażenia / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (27kB) pdf

8. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w rejonie (30kB) pdf

9. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Białe Błota w przedmiocie przejęcia zadań własnych Gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Białe Błota (32kB) pdf

10. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (50kB) pdf

11. w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego o nazwie „ Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenia skali występowania wad postawy wśród dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2011 do 2012 (32kB) pdf

12. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (45kB) pdf

13. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (27kB) pdf

załącznik (415kB) word

14. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej (27kB) pdf

załącznik (144kB) word

15. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota (26kB) pdf

16. w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego i członka Kolegium Redakcyjnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot (25kB) pdf

17. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot (29kB) pdf

18. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota – „ Głos Białych Błot”. (23kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 marca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (24 marca 2011, 12:20:01)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (24 marca 2011, 12:36:53)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1026