IX Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota


 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na IX Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie IX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  VIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Apel Radnych Gminy Białe Błota do Prezesa Rady Ministrów.
9. Podjęcie uchwał
 
1.        w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2010 r.;
·          sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2010 rok,
·          opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,
·          dyskusja,
·          głosowanie.
 
2.        w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2010 r.;
3.        w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok;
·          opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
·          wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium,
·          opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,
·          dyskusja,
·          głosowanie.
 
4.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.;
5.        sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011 –2021;
6.        w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska              i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
7.        zmieniająca uchwałę  sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota;
8.        zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych;
9.        zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota;
10.     w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Giny Białe Błota zbadania skargi pana Mirosława Musiała na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
11.     w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
12.     w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach;
13.     w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników;
14.     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.;
15.     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury  za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.;
16.     w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
17.     w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
18.     w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;
19.     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
20.     zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej;
21.     w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad IX sesji VI Kadencji.
 
Projekty uchwał:

1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2010 r (25kB) pdf

2. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2010 r (146kB) plik

3. w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (28kB) pdf

4. w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (163kB) plik

5. sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2011 –2021 (155kB) plik

6. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (31kB) pdf

7. zmieniająca uchwałę sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota (27kB) pdf

8. zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych (31kB) pdf

9. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów gminy Białe Błota (27kB) pdf

10. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Giny Białe Błota zbadania skargi pana Mirosława Musiała na działalność Wójta Gminy Białe Błota (26kB) pdf

11. w sprawie zatwierdzenia planów prac komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota (68kB) pdf

12. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach (32kB) pdf

13. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników (26kB) pdf

14. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r (434kB) plik

15. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. (133kB) pdf

16. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (26kB) pdf

załącznik (40kB) pdf

17. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (29kB) pdf

załącznik (30kB) pdf

18. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (26kB) pdf

załącznik (34kB) pdf

19. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (26kB) pdf

załącznik (27kB) pdf

20. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej (28kB) pdf

21. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (27kB) pdf

załącznik nr 1 (27kB) pdf

załącznik nr 2 (28kB) pdf

załącznik nr 3 (38kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 czerwca 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (10 czerwca 2011, 09:30:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 980