XXV Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 31 maja 2012 r., o godz. 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach


Białe Błota, dnia 24 maja 2012 r.
 
RGK.0002.5.2012     

 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 31 maja 2012 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
 
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta w zakresie:
1)        Ochrony Środowiska:
·         Funkcjonowanie Referatu Ochrony Środowiska w roku bieżącym,
·         Realizowane programy:
-          zbiórka azbestu;
-          dopłaty za wymianę ogrzewania;
-          Przygotowania do przejęcia przez gminę obowiązku zorganizowania odbioru odpadów od mieszkańców.
2)       Planów zagospodarowania przestrzennego:
·         Procedury tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego,
·         Plany zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych sołectwach.


9. Podjęcie uchwał:
 
1.      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury  za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 r.;
2.      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.;
3.      w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
4.      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
5.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.;
6.      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2021;
7.      w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele;
8.      zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom;
9.      w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
10.  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach w zakresie gospodarki finansowej Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za rok 2011.
 
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXV sesji VI Kadencji.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
 
Marek Mikuła
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (24 maja 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (28 maja 2012, 10:42:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913