XXXI Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 29 listopada 2012 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.


Białe Błota, dnia 21 listopada 2012 r.
RGK.0002.11.2012.1
       
  
 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXXI Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 29 listopada 2012 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXXI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat podatków lokalnych.
8. Podjęcie uchwał:
 
1.      w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości; plik do pobrania (106kB) pdf
2.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.; plik do pobrania (77kB) pdf Załączniki (153kB) plik
3.      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019; plik do pobrania (65kB) pdf załączniki (157kB) plik
4.      w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota; plik do pobrania (108kB) pdf
5.      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota;  plik do pobrania (120kB) pdf
6.      w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (100kB) pdf załącznik (148kB) pdf
7.      w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (104kB) pdf załącznik (58kB) pdf
8.      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, Gmina Białe Błota; plik do pobrania (1230kB) pdf
9.      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota; plik do pobrania (114kB) pdf załącznik (1459kB) jpg
10.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki; plik do pobrania (107kB) pdf załącznik (6553kB) plik
11.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo; plik do pobrania (106kB) pdf załącznik (6553kB) plik
12.  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom; plik do pobrania (117kB) pdf {12a}
13.  w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”; plik do pobrania (197kB) pdf
14.  w sprawie przyjęcia raportu o stanie oświaty w Gminie Białe Błota za rok szkolny 2011/2012; plik do pobrania (9382kB) pdf
15.  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. plik do pobrania (102kB) pdf
 
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XXXI Sesji VI Kadencji.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
 
Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (22 listopada 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (22 listopada 2012, 16:19:11)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (26 listopada 2012, 13:56:24)
Zmieniono: WPF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1206