XXXII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 20 grudnia 2012 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.


Białe Błota, dnia 12  grudnia 2012 r.
RGK.0002.12.2012.1
        
 
  
 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXXII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 20 grudnia 2012 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXXII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:
 
1.        w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota plik do pobrania (144kB) pdf ;
2.        w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi plik do pobrania (116kB) pdf ;
3.        w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości plik do pobrania (105kB) pdf ;
4.        w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych plik do pobrania (191kB) pdf ;
5.        w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych plik do pobrania (121kB) pdf ;
6.        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. plik do pobrania (77kB) pdf załącznik (156kB) plik ;
7.        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019 plik do pobrania (71kB) pdf załącznik (25kB) plik ;
8.        w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok plik do pobrania (83kB) pdf załącznik (233kB) plik ;
 
-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
-opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-dyskusja,
-głosowanie nad uchwałą.
 
9.        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2020 plik do pobrania (71kB) pdf załącznik (164kB) plik ;
10.     w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r. plik do pobrania (148kB) pdf ;
11.     w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok plik do pobrania (132kB) pdf ;
12.     zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota plik do pobrania (98kB) pdf ;
13.     w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej plik do pobrania (96kB) pdf załącznik (42kB) pdf ;
14.     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej plik do pobrania (99kB) pdf załącznik (53kB) pdf
15.     zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota; plik do pobrania (36kB) pdf
16.     w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota plik do pobrania (47kB) pdf .
 
 
8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
13. Zakończenie obrad XXXII Sesji VI Kadencji.
 
 
 
Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
 
Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (13 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (13 grudnia 2012, 12:40:21)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (13 grudnia 2012, 12:53:59)
Zmieniono: nr sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 867