XXXVIII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 20 czerwca 2013 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

Białe Błota, dnia 12 czerwca 2013 r.
RGK.0002.6.2013.1


Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Poz.594 j.t. ), zapraszam na XXXVIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 20 czerwca 2013 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2013 r.  poz. 594 j.t. )

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2012 rok: 7.1..pdf (162kB) pdf
  • opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu, 
  • dyskusja,
  • głosowanie.
2. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2012 rok, 7.2..pdf (177kB) pdf

3. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok 7.3..pdf (166kB) pdf :
  • opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
  • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  • opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • dyskusja,
  • głosowanie.
4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 7.4..pdf (216kB) pdf 7.4. Załaczniki (13kB) plik ,
5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022 7.5..pdf (185kB) pdf 7.5.Załącznik 1.xls (106kB) plik 7.5.Załacznik 2.xls (18kB) plik ,
6. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki” 7.6..pdf (175kB) pdf ,
7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za okres od 17.02.2012 r. do 31.12.2012 r. 7.7..pdf (274kB) pdf ,
8. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota 7.8..pdf (170kB) pdf ,
9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 7.9..pdf (175kB) pdf ,
10. w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 7.10..pdf (180kB) pdf , 7.10. Załącznik 1 trwały zarząd 27 VI 2013.pdf (69kB) pdf , 7.10. Załącznik 2 trwały zarząd 27 VI 2013.pdf (52kB) pdf , 7.10. Załącznik 3 trwały zarząd 27 VI 2013.pdf (59kB) pdf , 7.10 Załącznik 4 trwały zarząd 27 VI 2013.pdf (115kB) pdf , 7.10.Załącznik 5 trwały zarząd 27 VI 2013.pdf (72kB) pdf
11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 7.11..pdf (164kB) pdf 7.11.Załącznik zbycie 27 VI 2013.pdf (149kB) pdf ,
12. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej 7.12..pdf (149kB) pdf , 7.12 Załącznik 1 nabycie 27 VI 2013.pdf (185kB) pdf 7.12. Załącznik 2 nabycie 27 VI 2013.pdf (145kB) pdf 7.12. Załącznik 3 nabycie 27 VI 2013.pdf (141kB) pdf
13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota 7.13..pdf (177kB) pdf ,
14. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej  w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota 7.14..pdf (179kB) pdf ,
15. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki 7.15..pdf (172kB) pdf , 7.15. załącznik.pdf (52kB) pdf
16. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota 7.16..pdf (461kB) pdf
17. w sprawie rozpatrzenia skargi p. Marzanny Kreja na Wójta Gminy Białe Błota 7.17..pdf (174kB) pdf
18. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota 7.18..pdf (169kB) pdf ,
19. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność dyrektora gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach Jarosława Zwolińskiego 7.19..pdf (182kB) pdf ,
20. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota (RGK.0006.32.2013) 7.20..pdf (168kB) pdf ,
21. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta gminy Białe Błota (RGK.0006.37.2013) 7.21..pdf (167kB) pdf ,
22. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skarg na działalność Wójta gminy Białe Błota (RGK.0006.35.2013) 7.22..pdf (177kB) pdf ,
23. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach 7.23..pdf (173kB) pdf .


8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
13. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji VI Kadencji.
 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

/-/ Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (13 czerwca 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (13 czerwca 2013, 15:45:19)

Ostatnia zmiana: Natalia Sadłowska (14 czerwca 2013, 08:23:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1015