XXXIX Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 29 sierpnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Białe Błota, dnia 21 sierpnia 2013 r. 
RGK.0002.7.2013.1 


Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Poz.594 j.t. ), zapraszam na XXXIX Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 29 sierpnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 

Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 j.t. ) 


Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym: 
a) Komisja Budżetu i Finansów; 
b) Komisja Rewizyjna; 
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. 
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
7. Podjęcie uchwał: 

2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022, 2.pdf (15kB) pdf , 2a.pdf (15kB) pdf , 2b.pdf (342kB) pdf , 2c.pdf (78kB) pdf
3. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz, polegająca na wykonaniu chodnika wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Łochowo”, 3.pdf (173kB) pdf
4. w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki. Odcinek od Łochowa do Murowańca” - ca 3,45 km, 4.pdf (176kB) pdf
5. w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych spółce z o.o. W Białych Błotach zadania własnego gminy Białe Błota i zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Białe Błota z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie: „Zakład Usług Komunalnych – spółka z o.o.”, 5.pdf (170kB) pdf  
6. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (KGP.0006.18.2013), 6.pdf (296kB) pdf  
7. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (KGP.0006.24.2013), 7.pdf (282kB) pdf
8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 8.pdf (406kB) pdf
9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 9.pdf (282kB) pdf
10.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota, 10.pdf (1252kB) pdf
11. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, 11.pdf (409kB) pdf
12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota, 12.pdf (121kB) pdf
13. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec, 13.pdf (150kB) pdf
14. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński, 14.pdf (181kB) pdf
15. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015, 15.pdf (269kB) pdf  
16. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota, 16.pdf (172kB) pdf
  17. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot”, 17.pdf (172kB) pdf
18. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. 18.pdf (171kB) pdf

8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 
13. Zakończenie obrad XXXIX Sesji VI Kadencji. Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 
/-/ Henryk Sykut 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (22 sierpnia 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (22 sierpnia 2013, 15:05:18)

Ostatnia zmiana: Natalia Sadłowska (26 sierpnia 2013, 11:01:33)
Zmieniono: projekt uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1191