XLIV Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 27 lutego 2014 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XLIV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 27 lutego 2014 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 


 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (125kB) pdf
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022; plik do pobrania (193kB) pdf
3. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025; plik do pobrania (55kB) pdf
4. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta; plik do pobrania (65kB) pdf
5. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r.; plik do pobrania (76kB) pdf
6. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; plik do pobrania (59kB) pdf
7. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej; plik do pobrania (65kB) pdf
8. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu; plik do pobrania (57kB) pdf
9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (257kB) pdf
10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; plik do pobrania (110kB) pdf
11. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Dyrektora Żłobka Integracyjnego „ U Misia”. plik do pobrania (56kB) pdf


9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XLIV Sesji VI Kadencji.

 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

 Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 lutego 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (20 lutego 2014, 09:33:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 947