XLVI Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XLVI Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.


Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLVI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (392kB) pdf
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022; plik do pobrania (430kB) pdf
3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; plik do pobrania (178kB) pdf
4. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓZKA w Białych Błotach; plik do pobrania (56kB) pdf
5. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (298kB) pdf
6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; plik do pobrania (266kB) pdf
7. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu; plik do pobrania (170kB) pdf
8. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota; plik do pobrania (387kB) pdf
9. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą „ Gminne Centrum Kultury” oraz nadanie jej statutu; plik do pobrania (180kB) pdf
10. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulicom – projekt nr KGP.0006.19.2014; plik do pobrania (730kB) pdf
11. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulicom – projekt nr KGP.0006.20.2014 ; plik do pobrania (735kB) pdf
12. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; plik do pobrania (1320kB) pdf
13. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu; plik do pobrania (507kB) pdf
14. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; plik do pobrania (356kB) pdf
15. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Białe Błota; plik do pobrania (914kB) pdf
16. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.4.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota; plik do pobrania (178kB) pdf
17. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach; plik do pobrania (171kB) pdf
18. W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota. plik do pobrania (50kB) pdf

9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XLVI Sesji VI Kadencji.

 Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

/-/Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (17 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (17 kwietnia 2014, 09:34:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742