XLVII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 29 maja 2014 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.


Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XLVII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 29 maja 2014 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.


 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLVII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (500kB) pdf
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022; plik do pobrania (438kB) pdf
3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach  za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. plik do pobrania (352kB) pdf
4. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota; plik do pobrania (384kB) pdf
5. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; plik do pobrania (363kB) pdf
6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (381kB) pdf
7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (283kB) pdf
8. w sprawie zamiany nieruchomości; plik do pobrania (482kB) pdf
9. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński; plik do pobrania (336kB) pdf
10. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo; plik do pobrania (350kB) pdf
11. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota; plik do pobrania (792kB) pdf
12. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota; plik do pobrania (2627kB) pdf
13. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.6.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota; plik do pobrania (177kB) pdf
14. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.3.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota; plik do pobrania (182kB) pdf
15. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej. plik do pobrania (165kB) pdf

9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XLVII Sesji VI Kadencji.

/-/ Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (21 maja 2014, 14:20:31)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (21 maja 2014, 15:49:50)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 661