L Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 25 września 2014 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 z późn. zm.), zapraszam na L Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 25 września 2014 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
                                                                                                                                                              
Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie L Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał:

1. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych; plik do pobrania (55kB) pdf
2. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach; plik do pobrania (99kB) pdf  
3. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota; plik do pobrania (384kB) pdf
4. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych do udzielenia tych ulg; plik do pobrania (126kB) pdf
5. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.10.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota; plik do pobrania (85kB) pdf
6. w sprawi rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach; plik do pobrania (177kB) pdf
7. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.7.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota; plik do pobrania (175kB) pdf
8. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. plik do pobrania (39kB) pdf

9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad L Sesji VI Kadencji.

 Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

/-/ Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 września 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (18 września 2014, 10:40:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 633