IX Sesja VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 27 maja 2015 roku (w środę) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na IX Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 27 maja 2015 roku ( w środę) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  VIII  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok plik do pobrania (706kB) pdf ;
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 plik do pobrania (413kB) pdf ;
3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. plik do pobrania (329kB) pdf ;
4. w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do Lokalnej Grupy Działania „ Trzy Doliny” plik do pobrania (181kB) pdf ;
5. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota plik do pobrania (167kB) pdf ;
6. w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Murowaniec plik do pobrania (380kB) pdf ;
7. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński plik do pobrania (387kB) pdf ;
8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej plik do pobrania (300kB) pdf ;
9. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej plik do pobrania (393kB) pdf ;
10. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej plik do pobrania (295kB) pdf ;
11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych plik do pobrania (297kB) pdf ;
12. uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej plik do pobrania (159kB) pdf ;
13. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota plik do pobrania (208kB) pdf ;
14. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi plik do pobrania (190kB) pdf .

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad IX Sesji VII Kadencji.

 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

/-/ Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 maja 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (19 maja 2015, 08:09:10)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (19 maja 2015, 12:55:45)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 464