Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej w rejonie ulicy Lipowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.29.2019.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/2020, znak: GPR.6733.29.2020.4, dla inwestycji polegającej na:
 
BUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NN 0,4 KV DLA ZASILANIA DZIAŁEK NR EWID.: 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13 OBRĘB KRUSZYN KRAJEŃSKI, NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWID.: 174/4, 179/4 179/6, 179/7, 179/9, 179/11, 179/12, 179/14, 183/46  OBRĘB KRUSZYN KRAJEŃSKI GMINA BIAŁE BŁOTA (W REJONIE ULICY LIPOWEJ)

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do treści art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Białe Błota Dariusz Fundator (3 lipca 2020)
Opublikował: Monika Derc (3 lipca 2020, 09:50:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111