Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przepławki dla organizmów wodnych na rzece Stara Noteć Rynarzewska w Kruszynie Krajeńskim oraz Władysławowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.128.2019.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 53/2020, znak: GPR.6733.128.2019.4, dla inwestycji polegającej na:
 
BUDOWIE PRZEPŁAWKI DLA RYB I INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH PRZY JAZIE ZRZUTOWYM, ZLOKALIZOWANYM NA RZECE STARA NOTEĆ RYNARZEWSKA W JEJ KM 192+830 DROGI WODNEJ W RAMACH ZADANIA "PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI MORFOLOGICZNEJ RZEKI NOTECI OD PAKOŚCI DO KROSTKOWA", NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWID.: 615/5, 625, 628/2 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EWID. 622/6 OBRĘB KRUSZYN KRAJEŃSKI, GMINA BIAŁE BŁOTA ORAZ NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EWID.: 279/1 OBRĘB WŁADYSŁAWOWO, GMINA ŁABISZYN

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do treści art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Białe Błota Dariusz Fundator (14 sierpnia 2020)
Opublikował: Monika Derc (14 sierpnia 2020, 09:00:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105