PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 23.01.2019r r. od godz. 15:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach, ul. Centralna 27

nagranie cz.1
nagranie cz.2

 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 23.01.2019r. od godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Centralna 27 
w Białych Błotach 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, radna Anna Banaszek, radna Magdalena Burdanowska, radny Łukasz Wyszomirski, p. Alicja Piskuła Zastępca Kierownika GOPS, p.Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, p. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu, Inspektor p. Andrzej Pasek, p. Mariusz Grządziela Sołtys sołectwa Lisi Ogon, p. Jolanta Biesiada Sołtys sołectwa Kruszyn Krajeński, p. Tomasz Olejniczak Sołtys sołectwa Zielonka, p. Paweł Zuehlke Sołtys sołectwa Przyłęki.
 
Temat posiedzenia:
1.  Kontrola problemowa wydatkowania środków z funduszy sołeckich 2018r., przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia.
2.  Sprawy bieżące m.in. prowizorium budżetowe na 2019r.
3.  Wolne wnioski i zapytania
 
Ad. 1
Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 23.01.2019r. stawili się sołtysi następujących sołectw: 

-Kruszyn Krajeński- p. Jolanta Biesiada, która oświadczyła, że przeznaczono kwotę 31.302 zł na rozbudowę oświetlenia ulic: Kwiatowa, Lipowa, Osiedlowa, Chlebowa. Wyżej wymienione ulice zostały zgłoszone do Referatu Inwestycji. Na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę na ww. ulice. Projekt posiadała ulica Lipowa – pozostałe nie. 
 
- Lisi Ogon – p. Mariusz Grządziela, oświadczył, że podjęto uchwałę na zebraniu sołeckim o przeznaczeniu 10.000 zł na rozbudowę 10 m ul. Pocztowa i Rekreacyjna. Ustalono z Referatem Inwestycji, że będzie realizowana ww. inwestycja. Brak informacji z Referatu Inwestycji o większości lamp. Fundusze będą zrealizowane- brak jakiejkolwiek informacji. 
 
- Przyłęki- p. Paweł Zuehlke- Budowa oświetlenia dróg 30.000 z 2018r. plus drugie tyle z Urzędu Gminy dla ulic: Zabytkowa ( najważniejsza) i Szuwarowa. Spotkanie z referatem Inwestycji wraz z  radą sołecką odbyło się w IV 2018r. Protokół został sporządzony z zaznaczeniem konkretnych ulic. W 2017r oświetlenie nie zostało zrealizowane. W XII 2018r. jest oświetlenie jednej lampy ( reszty lamp nie podłączono – wina po stronie Enea). Projekt ZIT – 1 punt świetlny plus skrzynka. Wójt obiecał, że wydatkuje kwoty na oświetlenie z 2017r. Na BIP zamieszczono przetargi, gdzie nie było załączone.
Kosztorysy około 30 ulic do oświetlenia – lecz nie wskazano z jakich środków. Wydłużono na czas postępowania, z uwagi na brak postępowania przetargowego.
 Oficjalnie informacji sołtys Paweł Zuehlke nie otrzymał o braku środków. Na zebraniach wiejskich nie pojawił się nikt z Urzędu Gminy. 8.12.2019r. informacja od wójta, że środki przepadają. 
 
- Zielonka- p. Tomasz Olejniczak- budowa oświetlenia dla ulic: Pszenna, Żytnia, Rzepakowa, kwota 20.500 zł. Odbył spotkanie z referatem Inwestycji, p. Konopka i p. Kuntowski. Fundusze nie są zagrożone i będą spełnione. Na sesji w grudniu 2018r. p. Konopka oświadczyła, że nie będzie dofinansowania z ZIT. Referat Inwestycji wyposaży świetlice w Zielonce, ok. 10.12.2018r. brak środków - ale załatwić i proformy faktury. Zakup na plac zabaw w Zielonce – wykonano w 11.2018r. Gwarancja wójta Jaworskiego środków z 2017 na 2018 – oświetlenie. 
Referat Inwestycji wiedział o zaplanowaniu inwestycji. Posiada całoroczny plan. Referat Budżetu – dostaje faktury do zapłaty. (uchwała, cel, realizacja) 
 
p. Andrzej Pasek zajmował się zadaniami w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Projekty, pozwolenia, wnioski na podstawie inwestycji- prace trwały do złożenia do Urzędu Marszałkowskiego. Finansowanie takiego wniosku to 85% - byłoby zabezpieczone. Wniosek był kompletny na dofinansowanie środków z Unii – złożono wniosek lipiec- sierpień 2018r. W miesiącu wrzesień 2018r. jest pierwsza ocena wniosku. W ww. miesiącu p. Andrzej Pasek nie był już w tym Referacie. Wniosek został całkowicie odrzucony. Brak pozycji technicznych – brak pozwoleń na budowę, brak aktualnych projektów.
 
Ad. 3 Sprawy bieżące.
Wniosek Klubu „Lepsza Przyszłość” z dnia 14.01.2019r. w sprawie ulic Judyma, ul. Sobótki. Kontrolę zapowiedziano na luty 2019r. Głosowanie : 4 radnych „za”
14.01.2019r. -Wniosek Klubu „Lepsza Przyszłość” o przesłuchanie p. Jaworskiego – problematyka, wydatki funduszy sołeckich (złożyć zaproszenie dla p. Jaworskiego). Głosowanie 4 radnych „za” 
 
Udział radcy prawnego w Komisji Rewizyjnej. Złożono pismo do Wójta Gminy Białe Błota. Na dzisiejszym posiedzeniu wyszły braki prawne. Jednogłośnie przegłosowano zgłoszenie wniosku 4 radnych „za”
Wniosek o wykluczenie radnego Sławomira Ruge o odsunięcie z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Omówienie budżetu Gminy Białe Błota na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota.
Zmiana projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (24 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (24 stycznia 2019, 07:52:41)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (18 lutego 2019, 09:00:18)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 483