PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 6.02.2019r r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie

 
Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 6.02.2019r. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, radna Anna Banaszek, radny Łukasz Wyszomirski, radna Magdalena Burdanowska, radna Katarzyna Tomicka, radna Magdalena Sznajder, radny Jacek Grzywacz
 
Tematem posiedzenia była:
1.  Kontrola problemowa wydatkowania środków z funduszy sołeckich w 2018 r.
2.  Sprawy bieżące
 
Ad. 1
Na spotkanie został zaproszony w dniu 29.01.2019r. p. Wójt Jan Jaworski. Do biura Rady nie wpłynęła odpowiedź z jakiego powodu p. wójta nie będzie. Propozycje wysłania pisma do p. Jana Jaworskiego z zapytaniami. 
 
Otwarcie dyskusji.
1.Ustalono pytania, które mają zostać wysłane do p. Jana Jaworskiego
2. Pytania o opinię radcy prawnego w sprawie w/w kontroli. 
 
Celem rozmowy na komisji było pozyskanie wiarygodnych informacji na temat zlecanych czynności przez ówczesnego zastępcę wójta p. Jana Jaworskiego pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym za realizację zadań inwestycyjnych z referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, a w szczególności przygotowujących dokumenty do przetargów.
Na komisji przeanalizowano zebrane dokumenty oraz je omówiono.
W sprawie wniosku p. radnego Sławomira Ossowskiego dot. odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej radnego Sławomira Ruge. Przekazano ww sprawę do Przewodniczącego Rady Gminy, który poprosił o opinię w sprawie Komisję Skarg i Wniosków.
 
Ad. 2 Sprawy bieżące
1.  Niepokojące duże wydatki na utrzymanie dróg w gminie Białe Błota.
2.  Brak środków na pokrycie faktur za bieżące (zimowe) utrzymanie dróg. 

Ustalono, że rada została wprowadzona w błąd przez p. Krystynę Kołodziejczak. Nie ma w posiadaniu faktury, o której mówiła. Kruszywo na kwotę 500.000 zł nie zostało zakupione. 
 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
                                                           Sławomir Ruge

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (7 lutego 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (7 lutego 2019, 15:18:55)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (11 marca 2019, 13:59:14)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 346