PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 24.04.2019r r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie

Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 24.04.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, radna Anna Banaszek, radny Łukasz Wyszomirski, radna Magdalena Burdanowska, p. Katarzyna Janka- Tymek Kierownik referatu Podatków i Opłat,  p. Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
 
Temat posiedzenia Komisji:
1) Kontynuacja kontroli rozpoczętych w poprzednim kwartale.
2) Rozpoczęcie procedury wotum zaufania, podsumowującej działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Białe Błota.
3) Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4) Wolne wnioski i zapytania.
  
Ad. 1 Kontynuacja kontroli rozpoczętych w tym zakończenie kontroli problemowej związanej z wydatkowaniem środków na obsługę zewnętrznej kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy Białe Błota za okres XII/2018 do II/2019 oraz kontynuacja kontroli problemowej związanej z zimowym utrzymaniem dróg za okres XII/2018 i I/2019, analiza dokumentów. 
1. Zakończenie kontroli problemowej związanej z wydatkowaniem środków na obsługę zewnętrznej kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy Białe Błota za okres XII/2018 do II/2019 
- odczytanie protokołu oraz stanowiska zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej. Podpisanie protokołu i stanowiska, które będzie odczytane na najbliższej sesji Rady Gminy. Kontynuacja kontroli problemowej związanej z zimowym utrzymaniem dróg za okres XII/2018 i I/2019, analiza dokumentów. Planowanie i zakończenie do 22.05.2019r. 
  
2. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie planów pracy Komisji Stałych na II kwartał 2019 r. rozpoczęcie procedury wotum zaufania podsumowującej działalność wójta w roku poprzednim w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Białe Błota Nr RGK. 0007.52.2019. 
- do 31.05.organ wykonawczy przygotowuje raport o stanie gminy na podstawie którego wszczyna się procedurę uzyskania przez organ wykonawczy wotum zaufania. Raport winien podsumowywać działalność wójta w roku poprzednim w szczególności realizacje polityki. Raport będzie rozpatrywany w pierwszej kolejności. 
Podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała rady gminy w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium ustawa z dnia 11.01.2018 r. wprowadza nową instytucję sprawozdawczo- kontrolną jaką jest składany Radzie Gminy corocznie do 31.05 przez właściwy organ wykonawczy raport o stanie gminy. Rada Gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu gminy. Raport będzie rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przygotowanym raportem przeprowadzona zostanie debata podczas sesji. W debacie będą mogli wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców którzy przewodniczącemu najpóźniej w dniu poprzedzającym obrady sesji składają pisemne zgłoszenie poparte podpisami (w piśmie powyżej 200 mieszkańców- 50 podpisów) Pod zakończeniem debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem organowi wykonawczemu wotum zaufania. 
3. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli kompleksowej w sprawie kontroli umorzeń podatków za 2018 r przez Wójta Gminy Białe Błota na podstawie uchwały RGK.0007.62.2019 Rady Gminy Białe Błota do przeprowadzenia kontroli kompleksowej dot. umorzeń podatków za rok 2018 rozpatrzonych przez Wójta Gminy Białe Błota. Analiza złożonych wniosków o umorzenie podatku oraz sposobu ich rozpatrzenia, zachowania procedury nad podjęciem decyzji odnośnie umorzenia podatku. 
4.  Sprawy bieżące. 
Omówiono projekty uchwał na najbliższą sesję: W sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Białe Błota do Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” 
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Białe Błota do stowarzyszenia „Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Pomorza i Kujaw” 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
  
 
                                                                          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
                                                                                             Sławomir Ruge
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (22 maja 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (22 maja 2019, 11:05:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258