Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22.05.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 22.05.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, radny Łukasz Wyszomirski, p. Krystyna Kołodziejczak Kierownik referatu Budżetu, p. Katarzyna Janka- Tymek Kierownik referatu Podatków i Opłat.  

Nieobecna radna Anna Banaszek. 


Przewodniczący Komisji odczytał pouczenie o ochronie danych osobowych. 
Stwierdził, że obecnych na posiedzeniu Komisji jest dwóch radnych. Odczytał § 100 ust. 1 Statutu Gminy Białe Błota stanowiący, że Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

Porządek posiedzenia:  
1)  Kontynuacja kontroli rozpoczętych w tym: 
- zakończenie Kontroli kompleksowej dot. umorzeń podatków za rok 2018 rozpatrzonych przez      Wójta Gminy Białe Błota /podpisanie protokołów oraz odczytanie i przegłosowanie stanowiska    Komisji. 
- kontynuacja  kontroli problemowej związanej z zimowym utrzymaniem dróg za okres grudzień    2018 r. i styczeń 2019 r./ analiza dokumentów/ 
2)  Kontynuacja prac nad raportem o stanie gminy związanego z udzieleniem bądź nie udzieleniem wotum zaufania 
3)   Rozpoczęcie procedury nad raportem o stanie gminy związanej z udzieleniem bądź nie udzieleniem absolutorium na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu                 
4)    Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję 
5)    Wolne wnioski i pytania 
6)    Zakończenie posiedzenia komisji 
  
Ad. 1) Zakończenie Kontroli kompleksowej dot. umorzeń podatków za rok 2018 rozpatrzonych przez Wójta Gminy Białe Błota – odczytanie stanowiska oraz podpisanie protokołu z kontroli. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge odczytał protokół i stanowisko komisji  z kontroli. Protokół przyjęto jednogłośnie. 

Kierownik referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka Tymek mówiła, że w referacie została zatrudniona druga osoba do spraw windykacji. Tytuły wykonawcze są kierowane do Urzędu Skarbowego. Na bieżąco są  sporządzane sprawozdania kwartalne. Jest tendencja spadkowa zadłużenia. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge pytał o podanie w procentach ilu mieszkańców nie płaci podatków. 

Radny Łukasz Wyszomirski pytał z czego wynika wypowiedź p. kierownik Katarzyny Janki- Tymek, że będzie spadek zadłużenia. 

Kierownik referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka Tymek mówiła, że zawsze jest tendencja spadkowa, lecz jak będzie wyglądała ściągalność tego nie wiadomo. Dotychczas egzekucja była przeprowadzana w referacie Podatków. 

Radny Łukasz Wyszomirski pytał o zasadność zatrudnienia pracownika. Zwrócił uwagę na wzrost zatrudnienia w administracji. 

Kierownik referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka Tymek odpowiedziała, że nie ma przyrostu zatrudnienia, jest to uzupełnienie stanu. 

Radny Łukasz Wyszomirski pytał, czy jest przeprowadzana kontrola w terenie? 
Kierownik referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka Tymek mówiła, że kontrole w terenie są przeprowadzane od stycznia. Kwota która wpłynęła do Urzędu Gminy wynosi przeszło 200 000 zł. Są wykonywane notatki z kontroli. 
  
Ad.2)  Raport o stanie gminy związany z udzieleniem bądź nie udzieleniem wotum zaufania 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge przekazał, że członkowie Komisji odbędą szkolenie w tym zakresie w RIO w Bydgoszczy.

Zwrócił uwagę, że do  Komisji nie wpłynął raport o stanie gminy. 
Ustalono  dodatkowy termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 28.05.2019 r o godz. 13.00 dot z udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu                 
  
Ad. 3) Rozpoczęcie procedury nad raportem o stanie gminy związanej z udzieleniem bądź nie udzieleniem absolutorium na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu.
  
Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak przedstawiła dane dot. wydatków i dochodów gminy. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge odczytał wstępną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2018 rok. W trakcie odczytywania dokonano poprawek. 
  
Ad. 4) Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge przedstawił przygotowany projekt uchwały w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota w roku 2020. /przedstawienie założeń i uzasadnienie.
 
Pytał jakie środki wróciły z budżetu centralnego. 

p. Krystyna Kołodziejczak przekazała, że przekaże taką informację w późniejszym terminie. 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge proponował, aby zorganizować szkolenie dla sołtysów dot. wydatkowania funduszu sołeckiego. 

Radny Łukasz Wyszomirski proponował, aby przestawiony projekt uchwały przez radnego Sławomira Ruge ponownie przeanalizować i przedstawić na sesji w czerwcu br. 

Ad. 5) Wolne wnioski i pytania 

Brak. 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.   
 
                                                                                  Przewodniczący Komisji 
                                                                                  Sławomir Ruge

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (14 czerwca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (14 czerwca 2019, 13:23:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329