Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21.08.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
 
Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 21.08.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący komisji Sławomir Ruge, radna Anna Banaszek, radny Łukasz Wyszomirski. p. Ewa Galicka Sekretarz Gminy. p. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu, p. Przemysław Kowalski Kierownik Referatu Dróg i Utrzymania PSZOK. 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia:  

1) Kontynuacja kontroli rozpoczętych w tym: 
Kontrola problemowa dot. wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 Sołectwa Zielonka na realizację filmu promocyjnego o miejscowości Zielonka. 
2) Kontrola problemowa w zakresie finansowania i  budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśna i ul. Sosnowa w Łochowie,  ul. Jałowcowa w Przyłękach, ul. Gminna w Trzcińcu, ul. Akacjowa w Lipnikach, ul. Kanałowa i ul. Ślesińska w Łochowicach, ul. Kapliczna w Białych Błotach w okresie 2017-2018 rok. 
3) Kontrola problemowa w zakresie korzystania z samochodu służbowego w okresie od stycznia do lipca 2019 r 
4) Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję 
5) Zakończenie posiedzenia komisji 

Ad. 1) Kontrola problemowa dot. wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 Sołectwa Zielonka na realizację filmu promocyjnego o miejscowości Zielonka 
05 lipca 2019 r. od Wójta Gminy Białe Błota Pana Dariusz Fundatora wpłynęło pismo w sprawie prośby o wszczęcie kontroli wydatkowania środków sołeckich sołectwa Zielonka za rok 2018 w zakresie utworzenia filmu promocyjnego o sołectwie Zielonka.  W dniu 18 lipca 2019 r. uchwałą nr 0007.118.2019 Rady Gminy Białe Błota została wszczęta kontrola problemowa w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 Sołectwa Zielonka na realizację filmu promocyjnego o miejscowości Zielonka. 
Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BRG.0016.6.17.2019 zostały przeprowadzone następujące czynności: 
- zapoznano się z dokumentacją dot. podziału środków sołeckich na rok 2018 w tym: Uchwałami Zebrań Wiejskich Sołectwa Zielonka; Uchwałami Rady Gminy Białe Błota w szczególności załącznikami nr 9 do tych uchwał, 
- zapoznano się z Fakturą wystawioną na kwotę 1.000zł. za usługę realizacji materiału video z dn. 18.12.2018 r. i opisami na fakturze potwierdzającymi wykonanie przedmiotowej usługi, 
- zapoznano się z protokołem zdawczo-odbiorczym z przekazania urzędu Sołectwa Zielonka z dn. 9.04.2019r. 
- przeanalizowano film o sołectwie Zielonka dostarczony na płycie CD przez ówczesnego sołtysa Sołectwa Zielonki do Biura Rady Gminy w dniu 19.07.2019 r., 
- wysłano zapytania do firmy Portal Internetowy w sprawie przedmiotowego filmu za realizację którego firma ta wystawiał  w ubr. fakturę VAT, na kwotę 1.000zł. 
- wysłano zapytania do obecnego Sołtysa Sołectwa Zielonka Pana Tomasza Konieczyńskiego, 
- wysłano zapytania do Informatyka Pana Marka Jakubowskiego w sprawie odczytania daty powstania filmu promocyjnego o Sołectwie Zielonka, 
- wysłano zapytania do ówczesnego Sołtysa Sołectwa Zielonki w sprawie złożenia wyjaśnień dot. przedłożonej faktury w Biurze Rady Gminy, 
- wysłano zapytania do ówczesnego pracownika Biura Rady Gminy, który odbierał fakturę Vat, 
Ze wstępnej analizy dokumentacji i na podstawie złożonych wyjaśnień wynika, iż film promocyjny o sołectwie Zielonka najprawdopodobniej powstał (został zmontowany) w tym roku, natomiast płatność za wykonaną usługę nastąpiła w grudniu 2018 roku. O dacie  powstania przedmiotowego filmu w roku 2019 mogą świadczyć fakty: 
-  Pan Tomasz Konieczyński jest sołtysem od 31.03.2019 r. więc on jak również nikt inny nie mógł i nawet nie wiedział w grudniu 2018 roku, iż zostanie wybrany sołtysem, natomiast w historii na końcu filmu wymienione jest jego nazwisko jako obecnie pełniącego funkcję Sołtysa. 
-ujęcia realizowane wokół figurki są ujęciami z roku bieżącego o czym świadczy fakt, iż w ubr. nie była obsypana kamieniami. 
Film jaki został przekazany przez firmę realizującą zlecenie na rzecz Gminy Białe Błota jest tym samym filmem jaki został przekazany przez ówczesnego sołtysa m. Zielonka w dniu 19.07.br. do biura Rady Gminy. Został on przekazany wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym z przekazania urzędu Sołtysa  (spisanym w dniu 9.04.2019 r.), na którym dopisano fakt przekazania płyty CD, co narusza zasady tworzenia dokumentacji urzędowej poprzez tworzenie zapisów po dacie utworzenia dokumentu bez wiedzy drugiej strony. Ówczesny Sołtys miejscowości Zielonka nie odniósł się do pytań skierowanych na piśmie oraz nie udzielił żadnych wyjaśnień w tej sprawie. 
Film przekazany przez zleceniobiorcę jest również tym samym filmem jaki został opublikowany na portalu społecznościowym w grupie Zielonka Wieś w dniu 11.07.2019 r. 
Ponadto ówczesny pracownik Biura Rady Gminy w odpowiedzi na pytanie czy wraz z fakturą otrzymała płytę CD lub inny nośnik cyfrowy z zapisem filmu promującego Sołectwo Zielonka, oświadczyła iż cyt. „nie otrzymałam płyty lub innego nośnika z filmem promocyjnym o Sołectwie Zielonka od ówczesnego sołtysa Zielonki. 
W dniu 19.08.2019 r. do Biura Rady Gminy został dostarczony film przez Zleceniobiorcę Portal Internetowy wraz z odpowiedzią, iż cyt. „…jesienna aura nie pozwoliła na uzyskanie oczekiwanej jakości ujęć z lotu ptaka, pan Konieczyński zwrócił się do zleceniobiorców z wnioskiem o możliwość wykonania dodatkowych materiałów w okresie wiosennym i domontowanie ich do zrealizowanego w terminie materiału. Realizatorzy filmu wyrazili zgodę na prośbę zamawiającego uznając, że taki zabieg wpłynie korzystnie na efekt końcowy…”.   
Powyższe stwierdzenie zaprzecza oświadczeniu złożonemu na piśmie przez Sołtysa Zielonki Pana Tomasza Konieczyńskiego oraz jest niezgodne z faktami związanymi z osobą zamawiającą, gdyż Pan Konieczyński nie mógł zlecać wykonania powyższego filmu z uwagi, iż nie pełnił w tym czasie (tj. w roku 2018) funkcji Sołtysa. 
Informatyk Gminy Białe Błota z Referatu Organizacyjnego, Pan Marek Jakubowski na zadane pytanie o datę utworzenia przedmiotowego filmu stwierdza cyt. „Informuję, że na otrzymanej płycie został zapisany plik który posiada atrybuty "data modyfikacji -10.07.2019r" który wskazuję na datę utworzenia nagranego pliku, bądź jego zmianę np: nazwy, rozszerzenia oraz "data utworzenia", który wskazuje na datę utworzenia nośnika.” 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge pytał p. Krystynę Kołodziejczak czy wydała instrukcję dla ówczesnego pracownika Biura Rady Gminy w sprawie opisania faktury za wykonaną usługę, ponieważ o  takiej instrukcji jest mowa w odpowiedzi jaką udzielił ten pracownik. 
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu mówiła, iż ówczesnemu pracownikowi przekazała w sposób ogólny w jaki sposób powinny być opisywane faktury. Natomiast pracownik potwierdzający fakt wykonania usługi bierze za to odpowiedzialność. Nie wie na podstawie czego została opisana faktura, wydatki sołeckie opisuje biuro Rady. 
Radny Łukasz Wyszomirski stwierdził, że wszyscy wiedzieli że filmu nie ma, a środki sołeckie muszą być wydatkowane do końca roku. 
Przewodniczący komisji Sławomir Ruge przekazał, że zebrane dokumenty w tym dowody w postaci oświadczeń, dokumentów oraz płyt CD i DVD zostaną przekazane do Kancelarii Prawnej MDB Maciej Dalka, celem wydania opinii czy jednoznacznie doszło w tej sprawie do naruszenia przepisów  Kodeksu Karnego tj. czyn z art. 271 Kodeksu Karnego (poświadczenia nieprawdy). Po uzyskaniu opinii radcy prawnego zostanie zakończony protokół z kontroli wraz z wnioskami pokontrolnym  oraz zostanie sporządzone Stanowisko dla Rady Gminy Białe Błota, które zostanie odczytane na sesji rady Gminy. 

Ad.2)  Kontrola problemowa w zakresie finansowania i  budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśna i ul. Sosnowa w Łochowie,  ul. Jałowcowa w Przyłękach, ul. Gminna w Trzcińcu, ul. Akacjowa w Lipnikach, ul. Kanałowa i ul. Ślesińska w Łochowicach, ul. Kapliczna w Białych Błotach w okresie 2017-2018 rok. 
Z uwagi na przekazanie przez Wójta Gminy Białe Błota  powyższej sprawy do Kancelarii Radców Prawnych celem analizy i wydania opinii prawnej w zakresie, czy mogło dojść do naruszenia prawa w wyniku, czego istniałaby konieczność powiadomienia organów ścigania, Komisja Rewizyjna rozpocznie niezbędne czynności wstępne, tj. zgromadzi dostępną dokumentację oraz rozpyta na tą okoliczność Kierownika Referatu Dróg i utrzymania PSZOK Pana Przemysława Kowalskiego. 
Przewodniczący Komisji na podstawie pisemnego upoważnienia przedstawił skład zespołu kontrolnego w składzie : Radny Sławomir Ruge oraz radny  Łukasz Wyszomirski. 
Radny Łukasz Wyszomirski i radna Anna Banaszek złożyli rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge zadał pytania Kierownikowi p. Przemysławowi Kowalskiemu. Prosił o wskazanie źródeł finansowania budowy wymienionych dróg. Kto wydał polecenie  oraz zlecał budowę dróg w takiej technice? tj. metodą utwardzania poprzez nałożenie warstwy gruzu ok. 15 cm oraz warstwy asfaltu o grubości ok. 5 cm. Czy na budowę tych dróg były wydane pozwolenia na budowę tj. utwardzenie lub przynajmniej zgłoszenie robót budowlanych? Czy prawdą jest, że drogi te wykonano nielegalnie nie uzyskując wcześniej żadnych zezwoleń ani nie występując ze zgłoszeniem robót budowlanych ? 
Przemysław Kowalski stwierdził, że pytania należy kierować do p. Czekajewskiego. 

Ad. 3) Kontrola problemowa w zakresie korzystania z samochodu służbowego w okresie od stycznia do lipca 2019 r 
Przewodniczący Komisji również zaproponował skład zespołu kontrolnego w składzie: Radny Łukasz Wyszomirski oraz Radna Anna Banaszek 
Kierownika Referatu Dróg i Utrzymania PSZOK mówił, że wszelka dokumentacja wykorzystania samochodu znajduje się w Referacie. 

Ad. 4) Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge przedstawił propozycję szkolenia dla członków Komisji Rewizyjnej na 26.09.br. w BSW Bydgoszcz koszt na osobę wynosi 377 zł. 
Krystyna Kołodziejczak przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.

Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
                                                                             

        Przewodniczący Komisji
                                                                                       Sławomir Ruge

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (21 sierpnia 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (22 sierpnia 2019, 15:24:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 312