Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11.09.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 11.09.2019r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, radna Katarzyna Tomicka, radny Piotr Mądrzyński, p. Ewa Galicka Sekretarz Gminy p. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu, p. Przemysław Kowalski Kierownik referatu Utrzymania Dróg i PSZOK. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge powitał wszystkich zebranych szczególnie nowych członków Komisji Rewizyjnej. Następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia Komisji. 
 
Porządek posiedzenia: 
1)    Kontynuacja kontroli rozpoczętych w tym: Zakończenie -  Kontrola problemowa dot. wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 Sołectwa Zielonka na realizację filmu promocyjnego o miejscowości Zielonka.
2)    Kontrola problemowa w zakresie finansowania i  budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśna i ul. Sosnowa w Łochowie,  ul. Jałowcowa w Przyłękach, ul. Gminna w Trzcińcu, ul. Akacjowa w Lipnikach, ul. Kanałowa i ul. Ślesińska w Łochowicach, ul. Kapliczna w Białych Błotach w okresie 2017-2018 rok.
3)    Kontrola problemowa w zakresie korzystania z samochodu służbowego w okresie od stycznia do lipca 2019 r
4)    Kontrola rozliczenia finansowego aportów przekazanych z budżetu gminy do ZWiUK sp. z o.o. w roku budżetowym 2018
5)    Sprawy bieżące – przedstawienie planu pracy komisji rewizyjnej na IV kwartał 2019 r.
6)    Zakończenie posiedzenia komisji. 

Ad. 1) Kontrola problemowa dot. wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 Sołectwa Zielonka na realizację filmu promocyjnego o miejscowości Zielonka. 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge poinformował, że zwrócił się do Kancelarii Radców Prawnych w celu wydania opinii, czy na bazie zgromadzonych dokumentów zaistniało naruszenie prawa. Z odpowiedzi Kancelarii Radców Prawnych wynika, że oświadczenia ówczesnego Sołtysa Sołectwa Zielonka, jak również oświadczenie ówczesnego pracownika Biura Rady nie wypełnia znamion czynu wynikających z przepisów ustawy karnej. 
Następnie Przewodniczący odczytał protokół, zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej zbadania wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 Sołectwa Zielonka na realizację filmu promocyjnego o miejscowości Zielonka. 
Protokół został przyjęty przez wszystkich członków Komisji. 
  
Ad.2)  Kontrola problemowa w zakresie finansowania i  budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśna i ul. Sosnowa w Łochowie,  ul. Jałowcowa w Przyłękach, ul. Gminna w Trzcińcu, ul. Akacjowa w Lipnikach, ul. Kanałowa i ul. Ślesińska w Łochowicach, ul. Kapliczna w Białych Błotach w okresie 2017-2018 rok. 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge podpisał przygotowane upoważnienia dla członków Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia ww. kontroli. Przekazał, że 8 dróg zostało wybudowanych bez pozwolenia na budowę stwierdził, że  należałoby doprowadzić do stanu zalegalizowania tych dróg. 
  
Ad. 3) Kontrola problemowa w zakresie korzystania z samochodu służbowego w okresie od stycznia do lipca 2019 r 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge podpisał przygotowane upoważnienia dla członków Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia  ww. kontroli. 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka przekazała, że jest zarządzenie z 2009 r., dot wykorzystania samochodu służbowego, zarządzenie jest ogólne. Nie ma żadnej ewidencji, nie ma wzoru kart pojazdu. Poinformowała, że w ww. sprawie zostanie przygotowane zarządzenie, następnie przekazała na ręce Przewodniczącego Komisji dokumentację związaną z wykorzystaniem samochodu. 
Sławomir Ruge pytał, czy jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za samochód. 
Przemysław Kowalski mówił, że osobą odpowiedzialną jest pracownik z referatu Utrzymania Dróg, który jest odpowiedzialny za tankowanie pojazdu, dokonywanie przeglądu i ubezpieczenie pojazdu. Przekazał, że karty pojazdu były prowadzone lecz część zaginęła 
 
Ad.4) Kontrola rozliczenia finansowego aportów przekazanych z budżetu gminy do ZWiUK sp. z o.o. w roku budżetowym 2018 
Z uwagi na uzyskaną opinię z Kancelarii Radcy Prawnego z której wynika, iż powyższa kontrola wykracza poza kompetencje Komisji Rewizyjnej określone w art. 18a Ustawy o samorządzie gminnym uznaje się za zasadne nie rozpoczynanie ww kontroli i wykreślenie jej z planu pracy komisji rewizyjnej. W tym celu zostanie przygotowany  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Ponadto Komisja zwróci się do Wójta Gminy Białe Błota z pytaniem o rozliczenie aportu przekazanego spółce w 2018 roku z budżetu gminy. Wójt przy pomocy rady nadzorczej lub audytu wewnętrznego skontrolować rozliczenie tych środków. 
 
Ad. 5) Sprawy bieżące w tym omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję
Sławomir Ruge przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2019 r. oraz  przedstawił propozycje  szkolenia dla członków Komisji Rewizyjnej na 26.09.br. w BSW Bydgoszcz. 

Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
Przewodniczący Komisji 
                                                                                  Sławomir Ruge 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (13 września 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (13 września 2019, 13:31:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308