Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20.11.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 20.11.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, radna Katarzyna Tomicka, radny Piotr Mądrzyński, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz, Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka, Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak, Sołtys Sołectwa Łochowo p. Sebastian Tomicki, Dyrektor GCK p. Violetta Drążkowska, Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge powitał wszystkich zebranych. Następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia Komisji. 

Porządek posiedzenia: 
1) Kontynuacja kontroli rozpoczętych w tym: Zakończenie -  Kontrola problemowa dot. wydatkowania środków przez Gminne Centrum Kultury oraz Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu na organizację Święta Gminy. Ponadto dalsze prace nad kontrolą problemową w zakresie finansowania i  budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśna i ul. Sosnowa w Łochowie,  ul. Jałowcowa w Przyłękach, ul. Gminna w Trzcińcu, ul. Akacjowa w Lipnikach, ul. Kanałowa i ul. Ślesińska w Łochowicach, ul. Kapliczna w Białych Błotach w okresie 2017-2018 rok. 
2) Rozpoczęcie kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2019 r. 
3) Zapoznanie członków Komisji Rewizyjnej z protokołem z kontroli właścicielskiej wykonanej w ZWiUK Sp. z o.o. 
4) Sprawy bieżące 
5) Zakończenie posiedzenia komisji. 
  
Członkowie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia głosując 3 „za”. 
  
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge odczytał protokół i wnioski z kontroli problemowej dot. wydatkowania środków przez Gminne Centrum Kultury oraz Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu na organizację Święta Gminy. 
Mówił, że pojawiła się propozycja, aby Święto Gminy było organizowane co roku w innym sołectwie i aby sołectwa partycypowały w kosztach dot. organizacji tego święta. Dodał, że z budżetu gminy na organizację Święta Gminy wydatkowane są duże środki. 
Dyrektor GCK p. Violetta Drążkowska mówiła, że należy  przedyskutować tą propozycję. 
Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa zaproponował aby wystosować pismo do sołtysów, celem wskazania terenu w danym sołectwie do zorganizowania Święta Gminy. 
Członkowie Komisji przyjęli przedstawione stanowisko odczytane przez Przewodniczącego Komisji głosując  3 „za”.

Następnie Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge przekazał informację na temat kontroli  problemowej w zakresie finansowania i  budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśnej i ul. Sosnowej w Łochowie,  ul. Jałowcowej w Przyłękach, ul. Gminnej w Trzcińcu, ul. Akacjowej w Lipnikach, ul. Kanałowej i ul. Ślesińskiej w Łochowicach, a także ul. Kaplicznej w Białych Błotach w okresie 2017-2018 rok. 
Poinformował, że zostało wystosowane pismo do kancelarii radcy prawnego celem wydania opinii prawnej  na podstawie zgromadzonych dokumentów dot. ww. kontroli. Nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie z kancelarii. 
  
Ad. 2 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka przekazała w formie pisemnej stan ilościowy pracowników z podziałem na poszczególne referaty i rozbiciem na poszczególne miesiące.  Informację dot. zawartych umów zleceń i umów o dzieło  przekaże w późniejszym terminie. 
Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak przedstawiła zestawienie kwotowe. 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge mówił, że kontrola w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota będzie przeprowadzana przez komisję co pół roku. 
  
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge zapoznał członków komisji z wynikami kontroli dot. aportu do spółki ZWiUK w 2018 roku kwoty 1 500 000 zł.   

Ad.4 
Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak omówiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 i projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025. 
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

                                                                                
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
              Sławomir Ruge

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (25 listopada 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (11 grudnia 2019, 10:06:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149