Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18.12.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 18.12.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.
 
W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący komisji Sławomir Ruge, radna Katarzyna Tomicka, radny Piotr Mądrzyński, Skarbnik Lucyna Krasulak, II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski, kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak, kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami Przemysław Kowalski, Sołtys Sołectwa Łochowo p. Sebastian Tomicki. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge powitał wszystkich zebranych. Następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia Komisji. 

Porządek posiedzenia:  
1) Kontynuacja kontroli rozpoczętych w tym: 
Zakończenie -  Kontroli problemowej w zakresie finansowania i budowy dróg utwardzonych w gminie Białe Błota tj. ul. Leśna i ul. Sosnowa w Łochowie,  ul. Jałowcowa w Przyłękach, ul. Gminna w Trzcińcu, ul. Akacjowa w Lipnikach, ul. Kanałowa i ul. Ślesińska w Łochowicach, ul. Kapliczna w Białych Błotach w okresie 2017-2018 rok. 
Zakończenie -  kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2019 r. 
2) Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2019 
3) Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2020 r. 
4) Sprawy bieżące 
5) Zakończenie posiedzenia komisji 

Wyłączenie jawności części posiedzenia komisji rewizyjnej, związanej z zakończeniem kontroli dot. budowy dróg. Z uwagi, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy art.  5 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej składam wniosek o wyłączenie transmisji online z jednoczesnym pozostawieniem nagrywania posiedzenia w formie dźwiękowej na dyktafonie oraz późniejszym korektom w celu ochrony prywatności osób czy przedsiębiorców. 

Wniosek przewodniczącego komisji w sprawie wyłączeniem jawności części posiedzenia. 
Wniosek przeszedł jednomyślnie. 

Ad. 1) Zakończenie Kontroli problemowej dot. finansowania i budowy dróg utwardzonych w Gminie Białe Błota tj. ul. Leśna i ul. Sosnowa w Łochowie,  ul. Jałowcowa w Przyłękach, ul. Gminna w Trzcińcu, ul. Akacjowa w Lipnikach, ul. Kanałowa i ul. Ślesińska w Łochowicach, ul. Kapliczna w Białych Błotach w okresie 2017-2018 rok. 
Przyjęcie protokołu z kontroli. Przygotowanie Stanowiska związanego z zakończoną kontrolą na Sesję Rady Gminy Białe Błota. Przyjęcie Stanowiska z kontroli dla Rady Gminy Białe Błota. 
Głosownie: 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
Pracownicy Urzędu po odczytaniu protokołu z kontroli podjęli decyzję o niepodpisaniu protokołu i wniesieniu uwag do jego zapisów. 

Ponowne włączenie transmisji online z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 
Zakończenie -  kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2019 r. 
Przyjęcie protokołu z kontroli. Przygotowanie Stanowiska związanego z zakończoną kontrolą na Sesję Rady Gminy Białe Błota. Przyjęcie Stanowiska z kontroli dla Rady Gminy Białe Błota. 
Głosownie: 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
  
Ad.2) Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2019 
Na podstawie § 96 ust. 1 Statutu Gminy Białe Błota Komisja Rewizyjna składa Radzie Gminy w terminie do 31 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim. Odczytanie wstępnych wniosków i przekazanie zleceń członkom komisji do zebrania danych szczegółowych, które zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22.01.2020 r. 

Ad.3) Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2020 r. 
Przedstawienie planu pracy na I kw. 2020 r. w tym projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r. Kontrola ta jest rozszerzeniem i dalszym zweryfikowaniem zasadności kosztów ponoszonych z tytułu zatrudnienia pracowników pod względem celowości i gospodarności. Zaproponowano wniesienie podczas sesji autopoprawki w sprawie zmiany godzin rozpoczęcia komisji z godziny 15:00 na godzinę 14:30. 

Ad.4) Sprawy bieżące 
Radny Piotr Mądrzyński zwrócił uwagę na zadymienie panujące w Białych Błotach związane z eksploatowanie pieców tzw. kopciuchów. Stwierdził, że należy rozpropagować program dopłat do wymiany pieców wśród osób nie korzystających z Internetu. 

Ad. 5) Zakończenie posiedzenia komisji 
 
Przewodniczący Komisji
                                                                                      Sławomir Ruge

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (9 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (9 stycznia 2020, 14:29:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189