Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20.01.2020 r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

  
Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
z dnia 20.01.2020 r. od godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, radna Katarzyna Tomicka, radny Piotr Mądrzyński, radny Łukasz Wyszomirski, radna Ilona Nowakowska, radna Patrycja Harczenko- Staszewska, radna Anna Banaszek, Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski, p.o. Kierownik Referatu Beata Kruszka, Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak, Sołtys Sołectwa Łochowo Sebastian Tomicki, Inspektor Aneta Malcer.
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge powitał wszystkich zebranych. Odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia Komisji. 

Porządek posiedzenia:
1.  Sprawy bieżące- omówienie projektów uchwał na sesję.
2.  Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2019- sprawozdanie.
3.  Kontynuacja kontroli oraz zakończenie- kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r.
4.  Zakończenie posiedzenia komisji. 
 
Ad. 1
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych realizowanych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2020-2025.
Inspektor Aneta Malcer przedstawiła projekt uchwały informując, że planuje się realizację pięciu programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy. Zostaną wdrożone trzy nowe programy, a  dwa programy będą kontynuowane z poprzedniego roku.
Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski stwierdził, że należałoby przeprowadzić szczepienia HPV wśród dziewcząt.
 
Projekty uchwał na sesję zostały przeanalizowane wspólnie z Komisją Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/133/2007 Rady Gminy Białe Błota w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Beata Kruszka p.o. Kierownika Referatu Podatków i Opłat przekazała, że powodem rezygnacji z poboru podatku przez inkasentów w przypadku Gminy przez sołtysów jest powszechna dostępność do bankowości internetowej. Obecnie dochody przekazywane od sołtysów są coraz niższe, ponieważ podatnicy dokonują wpłat bezgotówkowych. 
Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski stwierdził, że coraz mniej mieszkańców płaci podatek sołtysom. Ponadto zbieranie pieniędzy od mieszkańców może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych dla sołtysów, którzy przenoszą zebrane pieniądze. 
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu poinformowała, że zostały przesłane radnym dwie autopoprawki, jedna dotyczy treści uchwały, natomiast druga zmiany treści uzasadnienia. Przekazała, że budżet zostaje zwiększony o kwotę 1 844 039,22 zł
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu  przekazała, że zmiana w WPF  polega na wprowadzeniu środków na rok 2021 w zadaniu modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy.
 
Radny Łukasz Wyszomirski proponował, aby Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w ZWiUK. Stwierdził, że do Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska wpłynęło pismo od Sołtys Sołectwa Kruszyn Krajeński w tej sprawie. Jest opinia radcy prawnego, który podtrzymuje swoją opinię dot.  kontroli wskazując, iż należy tego typu sprawy kierować do Wójta Gminy Białe Błota, który za pomocą Rady Nadzorczej lub samodzielnie dokona kontroli.
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił, że jest  jeden wyrok sądu, lecz  nieprawomocny, który nie daje możliwości komisji Rewizyjnej kontrolowania spółki prawa handlowego. 
 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2020.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu  mówiła, że powyższe uchwały wynikają z faktu, że budżet został uchwalony z deficytem.
Radny Łukasz Wyszomirski stwierdził, że gmina w ogóle nie szuka oszczędności
 
Ad. 2 Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2019- sprawozdanie.
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok, które zostanie umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Białe Błota oraz przedstawione na sesji Rady Gminy.  
 
Ad. 3 Kontynuacja kontroli oraz zakończenie- kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r.
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge odczytał treść protokołu z ww kontroli, który został podpisany przez członków Komisji Rewizyjnej.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska
 
 
Przewodniczący Komisji 
                                                                                  Sławomir Ruge 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (24 stycznia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (24 stycznia 2020, 09:03:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192