Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.04.2020 r. od godz. 14.30 w trybie zdalnym.

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.04.2020 r. 
od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Sławomir Ruge Przewodniczący Komisji, Piotr Mądrzyński Radny Gminy, Katarzyna Tomicka Radna Gminy, Patrycjusz Migawa Kierownik COEIS, Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu. 
  
Przewodniczący Komisji odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia komisji. 
  
Temat posiedzenia: 
1) Zakończenie kontroli problemowych związanej z wydatkowaniem środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w II półroczu 2018 w porównaniu do II półrocza 2019 oraz zakończeniem kontroli problemowej związanej z wydatkami ponoszonymi przez Urząd Gminy Białe Błota na dowóz uczniów do szkół w roku budżetowym 2019 
2) Rozpoczęcie procedury wotum zaufania, podsumowującej działalność wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Białe Błota  
3) Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za rok 2019 na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. 
4) Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białe Błota sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019. 
5)  Sprawy bieżące 
Radni przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia Komisji głosując: 3 głosy „za” 
  
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji zapoznał uczestników posiedzenia ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy Białe Błota na dowóz uczniów do szkół w roku budżetowym 2019. 
Stanowisko Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za II półrocze 2019 r. w porównaniu do II półrocza 2018r. odczytała radna Katarzyna Tomicka Przewodnicząca zespołu kontrolnego. 
Protokoły zostały przyjęte i podpisane przez członków Komisji Rewizyjnej, Pana Patrycjusza Migawę kierownika COEIS i Panią Krystynę Kołodziajczak Kierownika Referatu Budżetu. 
  
Ad.2  Przewodniczący Komisji przedstawił procedurę dot. wotum zaufania informując, że do 31 maja organ wykonawczy winien przedłożyć radzie gminy Raport o stanie gminy. Raport ten jest ściśle związany z procedurą uzyskania wotum zaufania. Powinien on zawierać podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz realizację uchwał rady gminy. Raport  będzie rozpatrywany jako pierwszy w kolejności podczas sesji absolutoryjnej. Przed podjęciem uchwały o udzieleniu bądź nie udzieleniu wotum zaufania przeprowadza się debatę w której mogą brać udział mieszkańcy. W gminie Białe Błota 15 mieszkańców może się zapisać do zabrania głosu podczas tej sesji. Zgłoszenia takie winno być podpisane przez co najmniej 50 innych mieszkańców i kierowane do Przewodniczącego Rady Gminy, najpóźniej na dzień przed planowaną sesją na której będzie omawiane wotum zaufania. 

Ad. 3 Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna jest w trakcie przygotowywania opinii z wykonania budżetu.  W procesie udzielenia absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wykonano planowany budżet, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań.  Po zapoznaniu się i analizie sprawozdania z wykonania budżetu, zostanie przygotowany wniosek do rady gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi gminy. Uchwała absolutoryjna powinna być podjęta przez radę gminy w terminie do 30 czerwca.  Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge przekazał, że rozpoczynają się prace nad sformułowaniem opinii Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu gminy Białe Błota. Pytał w jakiej kwocie wykonano dochody. Z informacji wynika, że dochody wykonano w 98,11 % 

Kierownik referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziajczak przekazała, że jest to kwota 130 381 405,48 zł. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge Pytał o wydatki inwestycyjne, niewykorzystaną kwotę. Wydatki wykonano na poziomie   79,98% 

Krystyna Kołodziajczak odpowiedziała, że chodzi o kwotę około 5 mln zł. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge stwierdził, że są to duże niewykorzystane pieniądze 

Krystyna Kołodziajczak odpowiedziała, że być może zadanie zostało zrealizowane w całości za mniejszą kwotę i są to oszczędności, które wchodzą w roku obecnym jako wolne środki. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił, że nie zrealizowano zadań wynikających z funduszu sołeckiego na kwotę 202 814,66 zł. 

Krystyna Kołodziajczak mówiła, że realizacja np. imprez mogła być zrealizowana za mniejszą kwotę.  
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge pytał ile gmina poniosła kosztów w 2019 r. w wyniku przegranych spraw sądowych 

Krystyna Kołodziajczak odpowiedziała, że taką informację udzieli w formie pisemnej. 

Ad. 4 Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge odczytał najważniejsze kwestie zawarte w Uchwale RIO w sprawie w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Skład orzekający wskazuje, aby zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 

Ad. 5) Ustalono kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym zostanie zakończona procedura absolutoryjna na dzień 13.05.2020 r. godz. 14:30 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
Protokołowała: 
A.Cabańska 
  
    Przewodniczący Komisji 
                                                                                  Sławomir Ruge

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (4 maja 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (4 maja 2020, 11:37:32)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (5 maja 2020, 11:36:21)
Zmieniono: Dodano treść protokołu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 249