Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13.05.2020 r. od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie cz.1
nagranie cz.2
 
 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13.05.2020 r. 
od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a, w trybie zdalnym.   
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Sławomir Ruge Przewodniczący Komisji, Katarzyna Tomicka Radna Gminy, Bronisław Balcerowski Radny Gminy, Magdalena Sznajder Radna Gminy, Maria Wolsztyńska Radna Gminy, Anna Banaszek Radna Gminy, Łukasz Wyszomirski Radny Gminy,  Ewa Galicka Sekretarz Gminy, Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu. 
 
Nieobecny radny Piotr Mądrzyński 
 
Przewodniczący Komisji odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia komisji. 
 
Temat posiedzenia:
1. Sprostowanie do protokołu z dnia 29.04.2020 r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za II półrocze 2019  w porównaniu do II półrocza 2018 r.
2. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za rok 2019 na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy. (Dyskusja)
3. Opracowanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
4. Opracowanie Uchwały w sprawie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2019 r. oraz głosowanie nad uchwałą.
5. Poddanie pod głosowanie wniosku oraz uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota. 
 
Członkowie Komisji przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia Komisji jednogłośnie 2 głosy „za”.
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge poinformował, że radni również uczestniczą w posiedzeniu komisji w trybie zdalnym.

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge przekazał, że sprostowanie do protokołu z dnia 29.04.2020 r., dotyczy pomyłki pisarskiej. Zostały pomylone kwoty i daty w stosunku do zatrudnienia w roku 2018 do roku 2019. 
  
Następnie radna Katarzyna Tomicka odczytała treść sprostowania do protokołu z dnia 29.04.2020 r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za II półrocze 2019  w porównaniu do II półrocza 2018 r. 

Ad. 2 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge przekazał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w uchwałą Nr 19/S/2020 Składu Orzekającego Nr 1 w Bydgoszczy z dnia 20.04.2020 roku wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu. Z analizy wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekroczenia upoważnień  do wykonywania wydatków budżetowych. Przewodniczący Komisji przekazał, że w ciągu roku komisja Rewizyjna dokonała wiele kontroli. 

Radny Łukasz Wyszomirski mówił o kontroli dotyczącej zimowego utrzymania dróg, gdzie  nastąpiło naruszenie warunków umowy. Wskazane jest aby GPS był przypisany do samochodu i rzetelnie odpowiadał przejechanym kilometrom i pracy pojazdu. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge przekazał, że dokonano również kontroli wykorzystania samochodu służbowego w 2019 r. Podczas kontroli stwierdzono brak zarządzenia wójta w sprawie zasad korzystania z pojazdu służbowego. 

Radna Magdalena Sznajder pytała dlaczego nikt nie kontrolował pojazdu i nie zwrócił uwagi, że pojazd nie posiada wymaganych kart. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił, że czas objęty kontrolą dotyczył okresu od  stycznia do lipca. Poprzednie kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną w poprzedniej kadencji nie stwierdziły żadnych uchybień. 

Radna Magdalena Sznajder pytała, kto w Urzędzie Gminy powinien dokonywać kontroli? 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka odpowiedziała, że nadzór nad bezpośrednim wykorzystaniem pojazdu pełni kierownik, który nadzoruje gdzie i przez kogo jest użytkowany dany pojazd. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge pytał, kto sprawuje nadzór nad Referatem Dróg i Gospodarki Odpadami.  

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka odpowiedziała, że kontrole taką sprawuje II Zastępca Wójta. Natomiast nadzór w zakresie kontrolowania kart nie był wcześniej uregulowany. Te rzeczy uregulowane zostały w zeszłym roku. Sekretarz sprawdza prawidłowość liczenia i wypełniania kart drogowych jako osoba nadzorująca ze strony wójta. Poprzednio nadzór nad samochodem sprawował  jeden z byłych pracowników, który odszedł na emeryturę w listopadzie i do dnia odejścia na emeryturę był nieobecny. Więc nie było możliwości bezpośredniego wyciągnięcia konsekwencji.  

Radny Bronisław Balcerowski pytał, czy w omawianym temacie prowadzona jest w Urzędzie Gminy  wewnętrzna kontrola i czy takie kontrole były przeprowadzane. Pytał również w jaki sposób kontrole są dokumentowane. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka odpowiedziała, że kontrole wewnętrzne są wykonywane przez audytora wewnętrznego zgodnie z planem lub poza planem w zależności od potrzeb. Kontrole są prowadzone na bieżąco. Kontrole nie są dokumentowane. 

Radna Magdalena Sznajder mówiła, że w związku z brakiem rejestrowania przeprowadzonych  kontroli, w jaki sposób  można stwierdzić poprawność przeprowadzonej kontroli.   

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że w Urzędzie jak i w jednostkach kontrole wykonuje audytor sporządzając sprawozdanie i wskazując zalecenia pokontrolne. Natomiast bieżącą kontrolę wykonuje każdy kierownik referatu i nadzorujący wójt, na bieżąco w ramach wykonywania swoich obowiązków. Jeżeli są nieprawidłowości wówczas bezpośredni przełożony zgłasza pisemnie uwagi do wójta. Jest plan audytu w formie kontroli i jest to dokumentowane. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił o kontroli problemowej wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za II półrocze 2019 r. w porównaniu do II półrocza 2018. Z ustaleń komisji wynika, że od lipca do grudnia 2019 r. zatrudnionych o umowę o pracę było 80,25 osób na 76,7 etatów, co stanowi wzrost o 9,7% Łączna kwota wydatków z budżetu Gminy Białe Błota ponoszonych z tytułu zatrudnienia za II półrocze 2019 r. wyniosła 2 932 081,95 zł, co stanowi wzrost o 5% Kontrolujący nie mieli uwag w przedmiotowej  kontroli. 

Przewodniczący Komisji mówił o niezrealizowaniu zaplanowanej kwoty 5 171 877,61 zł.,  planu inwestycyjnego. 
  
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu przekazała, że jest to różnica między wykonaniem, a planem. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił o funduszu sołeckim. Z załącznika nr 11 Zarządzenia nr 25/2020 wynika, że fundusz sołecki został wykonany na poziomie 56,12% 

Krystyna Kołodziejczak mówiła, że środki zaplanowane do realizacji to kwota 462 188,23 zł Są to  środki, uzyskane przez sołectwa na potrzeby bieżące i inwestycyjne.   

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił o niewykonaniu dochodów na poziomie 1,89% co stanowi kwotę 2 508 495,31 zł.  m. in w  dziale 801 oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2007 planowane dochody były wykonane na poziomie 0% Plan został zawyżony o kwotę 499 079,94 zł 
Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że były to środki zewnętrzne na zadania bieżące, ich wpływ nie został odnotowany. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił o dziale 801 oświata i wychowanie, rozdział 80104, § 6307 Plan przewidywał wykonanie na kwotę 848 541 zł. Zadanie dot. rozbudowy istniejącego budynku przedszkola „Wróżka” i zostało wykonane na poziomie 0%   

Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że są to środki, które miały wpłynąć na zadania inwestycyjne. 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił o dziale 851 ochrona zdrowia, gdzie plan został wykonany na poziomie 36,67% Planowany dochód został zawyżony o kwotę 2 574,32 zł – zadanie: przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Krystyna Kołodziejczak mówiła, że zakładano iż wpływy będą większe, lecz nie uzyskano  środków. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił o dziale 855, rozdział 85505, § 2007 plan został wykonany na poziomie 0%, natomiast planowany dochód został zawyżony o kwotę 186 768,87 zł. 

Krystyna Kołodziejczak przekazała, że nie wpłynęła dotacja. 

Radna Anna Banaszek pytała dlaczego nie było wpływu w dziale 801 

Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że umowy zostały podpisane lecz nie wpłynęły środki. Są to środki unijne. 

Radna Anna Banaszek stwierdziła, że powinno być wyjaśnione z jakiego powodu nie wpłynęły środki 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka odpowiedziała, że w tej sprawie zostanie przedstawiona informacja. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił o dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 900, § 6307, gdzie  plan został wykonany na poziomie 0,2%  Planowany dochód został zawyżony o kwotę 1 105 928 zł. Plan nie został uzyskany, a wydatki jakie mogły być pokryte ze środków zewnętrznych musiały być poniesione z dochodów własnych. Dotyczy to budowy sieci kanalizacyjnej w Lisim Ogonie. 

Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że jest to dotacja na zadanie inwestycyjne, środki na to zadanie nie wpłynęły. Zadanie zostało wykonane. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka odpowiedziała, że wnioski zostały złożone, czas trwania sprawdzania wniosku przez instytucje nadzorująca trwa długo i jest to niezależne ze strony Urzędu Gminy. Urząd Gminy musi wywiązać się w terminie ze złożenia rozliczenia. Czasami są płatności częściowe i w czasie danych inwestycji gmina otrzymuje zwroty i dofinansowania z Unii. Natomiast przy niektórych inwestycjach całość jest rozliczana po wykonaniu danej inwestycji.  Założenie było, że środki wpłyną do końca roku. Inwestycja została zakończona i umowa została zrealizowana. Dotyczy to kwestii rozliczenia przez instytucję nadzorującą. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge  mówił, że podobna sytuacja jest w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195, § 6307. Plan został wykonany na poziomie 0% Dochód został zawyżony o kwotę 210 360 zł. Zadanie dot. stworzenia strefy przyrodniczo – edukacyjnej w Białych Błotach i nie zostało wykonane. 

Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że zadanie to zostanie wykonane w roku bieżącym 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge pytał o niewykonane w pełnym zakresie wydatki zgodne z złącznikiem nr 3 Zarządzenia nr 25, dotyczące m .in działu 600 transport i łączność, rozdział 60004, § 6060 na kwotę 25 tys zł. Zakup kontenera socjalnego usytuowanego w Łochowicach. Wykonanie na poziomie 0% 

Krystyna Kołodziejczak mówiła, że kontener został usytuowany. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka poinformowała, że umowa z zakresu transportu i uruchomienia dodatkowych linii była przeniesiona na rok obecny. W związku z tym szkoda było wydatkować pieniądze aby kontener stał  niewykorzystany. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił o dziale 600 transport i łączność, rozdział 616, § 6050 na kwotę 69 400 zł projekt ulicy Albatrosa w Murowańcu, wykonanie na poziomie 0% 
-Dział 600 transport i łączność, rozdział 616, § 6050 na kwotę 44 034 zł projekt i budowa pieszo-  jezdni ul. Laskowej w  Trzcińcu. Wykonanie na poziomie  0% 
-Dział 600 transport i łączność, rozdział 616, § 6050 na kwotę 37 884 zł budowa ul. Ptasiej w Murowańcu, wykonanie na poziomie 0%     
- Dział 600 transport i łączność, rozdział 616, § 6050 na kwotę 250 000 zł budowa ul. Jaworowej w Zielonce, wykonanie na poziomie 0% Wprowadzone środki nie zostały wydatkowane. 
- Dział 600 transport i łączność, rozdział 616, § 6050 na kwotę 50 000 zł odwodnienie ul. Dębowej w Łochowie, wykonanie na poziomie 0% 

Radny Łukasz Wyszomirski pytał dlaczego nie zostało zrealizowane zadanie  dot. projektu ul. Jaworowej. Pytał kiedy ta ulica zostanie wykonana.  
 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka zapewniła, że w tej sprawie zostanie udzielona odpowiedź pisemna 

Radna Anna Banaszek pytała dlaczego nie zostało wykonane odwodnienie na ulicy Dębowej w Łochowie. 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił o dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001, § 6050 na kwotę 91 423 zł. Budowa magistrali wodociągowej z Ciela do Łochowa, wykonanie na poziomie  2,58% 
Mówił o  rozdziale 90001, § 6050 kwota 10 000 zł. Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Przyłękach, wykonanie na poziomie 0%    
- Rozdział 90001, §  6050, kwota 304 431,33 zł projekty i budowa oświetlenia na terenie gminy z rozbiciem na poszczególne sołectwa, zadanie wykonane na poziomie  33,08%    
-Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 6057 i 6059 zaplanowano zadanie inwestycyjne w pełni finansowane ze środków zewnętrznych - kwota 279 800 zł na stworzenie strefy przyrodniczo- edukacyjnej „Pszczeli Zakątek” Zadanie nie zostało wykonane. 

Krystyna Kołodziejczak mówiła, że nie wpłynęły środki. W związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane. 

Radny Łukasz Wyszomirskie stwierdził, że radni nie zostali poinformowani o niewykonanych  zadaniach. Mówił, że  brak jest uzasadnienia dlaczego środki nie wpłynęły. W miejscowościach nie są realizowane inwestycje, które były zaplanowane ponad rok temu.   

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił o ciążących zobowiązaniach z tytułu spraw sądowych, które skutkowały wypłatą odszkodowań na kwotę 2 190 690, 68 zł Zdaniem Przewodniczącego Komisji obciążyło to budżet. Jedną ze spraw, w której Gmina Białe Błota musiała zrealizować wyrok sądowy była sprawa RZI przeciwko Gminie Białe Błota  o zwrot 1 752 319,36 zł wraz z odsetkami. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że sprawa się toczy i nie można przesądzać o wyroku. Doradca podatkowy, z którym była podpisana umowa cały czas utwierdzał w przekonaniu, że sprawa jest do wygrania. Twierdził, że gmina powinna dalej procedować odwołanie. Wójt mając na względzie gospodarność podjął decyzję o uregulowaniu wyroku i dalszym nieodwoływaniu. 

Radny Łukasz  Wyszomirski pytał, czy Wójt ma wykształcenie ekonomiczne w kierunku doradztwa podatkowego. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że Wójt korzystał z doradcy podatkowego z którym była podpisana umowa z Gminą.   

Radny Łukasz  Wyszomirski stwierdził, że doradca podatkowy był przekonany że sprawa zostanie wygrana i należy się odwołać, lecz Wójt mimo wszystko podjął inną decyzję nie procedując sprawy za kilka milionów. Sprawa była prowadzona przez 7 lat . 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że opinia która została wydana przez doradcę podatkowego nie była jedyną opinią. Opinię wydała kancelaria prawna, która bardzo szczegółowo rozpisała uzasadnienie odstąpienia od dalszej drogi sądowej w przeciwieństwie do doradcy, który krótko wyjaśnił, że dalej by procedował. Brak było uzasadnienia prawno –podatkowego. Ponadto Wójt Gminy konsultował się z innymi doradcami. Sprawa była omawiana ze Skarbnikiem Gminy, jak również z Kierownikiem referatu Podatków w celu podjęcia właściwej decyzji.   

Radny Łukasz  Wyszomirski używając argumentu ciągłości władzy stwierdził, że  sprawa prowadzona w określonym kierunku przez kilka lat została zmieniona. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że zapadł wyrok i trzeba było podjąć ostateczną decyzje, czy dalej apelować narażając gminę na większe koszty, czy uregulować sprawę i zapłacić zgodnie z wyrokiem. Na ugodowe załatwienie sprawy było już za późno. Ponadto podjęto próby spotkania z kierownictwem RZI, lecz nie doszły one do skutku. W trakcie trwania sprawy nie były podjęte decyzje o zawieraniu jakichkolwiek ugód z uwagi na fakt, że doradca przekonywał, że  gmina wygra sprawę. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge wskazał, że należność główna wynosi 1 752 319, 36 zł, koszty procesowe wyniosły 10 800 zł, koszty sądowe 87 616 zł, Niezapłacone są odsetki od głównej kwoty. 
Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że doradca podatkowy od  kilku lat  był zatrudniony w gminie i wiele spraw wygrał. Pytała kiedy został zwolniony. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka przekazała, że umowa zakończyła się z dniem 31.12.2019 r. 

Radny Bronisław Balcerowski poinformował, że w poprzedniej kadencji cała Rada Gminy spotkała się z ówczesnym zarządem RZI w obecności Wójta i radców prawnych z obu stron. Trwałym zarządcą w tym zakresie był Skarb Państwa, a nie RZI. Budżet gminy został skonstruowany w taki sposób, że podatki były wkalkulowane w dochody. Z opinii radcy prawnego Urzędu Gminy wynikało, że gmina jest na wygranej pozycji. Uważa, że zaniechanie i odstąpienie od odwołania się od wyroku było nierozważną decyzją. Ponadto  radnym w tej sprawie nie została przedstawiona informacja. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że w kilku ostatnich latach zmieniły się przepisy w zakresie składania apelacji. W zakresie uzasadnienia otrzymanego z kancelarii prawnej nie było podstaw aby składać apelację. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił, że Rada Gminy nie jest informowana o  przebiegu żadnej sprawy sądowej toczącej się z udziałem Gminy. Skutkiem braku informacji o prowadzonych postępowaniach które mogą skutkować zmianą w budżecie radni są stawiani „pod ścianą” i przesuwane są środki na zapłacenie należności w związku z wyrokiem. 

Radny Łukasz Wyszomirski powrócił do wypowiedzi Sekretarz Gminy p. Ewy Galickiej w sprawie sprawy RZI, w której Pani Sekretarz wskazuje że Wójt przeanalizował sprawę i na podstawie sobie znanych przesłanek podjął decyzję o nieodwoływaniu się od wyroku. Następnie Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka powiedziała, że Gmina nie mogła odwołać się od wyroku, ponieważ zmieniły się przepisy i takie apelacje nie mogły być złożone. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka stwierdziła, iż nie użyła sformułowania, ze Wójt podjął decyzje na podstawie sobie znanych przesłanek. Sprawa była dokładnie omawiana i analizowana przez Wójta zarówno na podstawie opinii wydawanych przed doradcę, który prowadził tą sprawę, na podstawie opinii kancelarii prawnej oraz  na podstawie innych rozmów, w celu podjęcia właściwej decyzji. Stwierdziła, iż nie powiedziała że nie było możliwości odwołania. W opinii było zapisane, że w związku ze zmianą przepisów apelację można złożyć zawsze, lecz szansa aby ona była rozpatrzona pozytywnie była niewielka, ponieważ nie było podstaw pod kątem prawnym zarzucenia jakiejś nieprawidłowości. Pani Sekretarz mówiła, że może udostępnić opinię kancelarii w tej sprawie. 

Radny Łukasz Wyszomirski prosił o udostępnienie opinii. 

Radna Magdalena Sznajder stwierdziła, że Wójt, Sekretarz i osoby które zajmowały się sprawą powinny poinformować radnych o planowanej  decyzji. 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, ze trudno wypowiadać się za Pana Wójta. Sprawa była dokładnie analizowana i podejmowane były decyzje, aby nie obciążać dalej gminy w kierunku jeszcze większego zadłużenia. 

Radna Magdalena Sznajder pytała, czy radni powinni wiedzieć o tej sprawie 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka stwierdziła, że Wójt jako organ wykonawczy musi analizować wszystkie sprawy. Sprawy które Pan Wójt uzna, aby  przedyskutować z radnymi na pewno poddawane są pod dyskusję. 

Radna Magdalena Sznajder stwierdziła, że jest jej przykro, że w tak ważnej komisji nie uczestniczy Wójt Gminy Białe Błota 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka odpowiedziała, że Pan Wójt uczestniczy w różnych spotkaniach i nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu komisji. W  posiedzeniu Komisji miała uczestniczyć p. Skarbnik. 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił, że termin i tematyka posiedzenia komisji była znana od miesiąca. Jeżeli chodzi o obecność na posiedzeniu komisji  to każdy sam podejmuje decyzję, czy chce uczestniczyć w obradach. Pan Wójt nie skorzystał z tego 

Radny Łukasz Wyszomirski pytał o przedstawiony bilans z dnia 7.05.2020 r. dot. rachunku zysków i strat. W pasywach w pozycji D zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe na początku roku kwota wynosiła 25 800 000 zł, na koniec roku wynosiła blisko 41 mln zł. Pytał czego dotyczy wzrost w pasywach w zobowiązaniach krótkoterminowych. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka przekazała, że na posiedzenie komisji została wytypowana jako przedstawiciel organu wykonawczego, a nie zastępuje Wójta. W zaproszeniu na posiedzenie komisji nie był wskazany Wójt tylko p. Skarbnik i Kierownik referatu Budżetu 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge mówił, że oficjalnego zaproszenia dla  p. Wójta nie było, ale pan Wójt jest kierownikiem, którego ta sprawa dotyczy. 

Radny Łukasz Wyszomirski pytał o aktywa w pozycji  A41. Czego dotyczą udziały gminy w wysokości 28 136 498 zł. 

Krystyna Kołodziejczak mówiła, że w tej sprawie udzieli odpowiedzi w formie pisemnej. 

Radny Łukasz Wyszomirski pytał o aktywa, punkt B32. Środki pieniężne na rachunkach bankowych na początku roku były w wysokości 8 250 000 zł, na koniec zeszłego roku kwota ta wynosiła 4 133 000 zł. Na co wydano tę kwotę. 

Krystyna Kołodziejczak mówiła, że środki które były na początku roku- zeszły, bo budżet był uchwalony z deficytem, a kredyty  nie były zaciągnięte. Zadania zostały wykonane w pewnej wysokości i zostały pokryte ze środków własnych. 

Radny Łukasz Wyszomirski pytał o rachunek zysków i strat w pozycji B5- wynagrodzenia. Jest wzrost wynagrodzeń o 4 mln zł, a ubezpieczeń społecznych o 1 100 000 zł 

Krystyna Kołodziejczak mówiła, że wynagrodzenia w roku 2019 tak jak z każdym rokiem rosną. Nauczyciele wystąpili o wzrost wynagrodzeń i ten wzrost uzyskali. Jeżeli wzrastają wynagrodzenia to również wzrastają ubezpieczenia. 

Radny Łukasz Wyszomirski pytał o inne świadczenia finansowane z budżetu - pozycja B9, dlaczego nastąpił wzrost 8 mln zł. 

Krystyna Kołodziejczak mówiła, że są to świadczenia realizowane przez GOPS. 

Radny Łukasz Wyszomirski pytał o pozycję C-   zysk, strata z działalności podstawowej. Na początku ubiegłego roku było - 6 400 000 zł, na koniec jest - 20 mln zł. Pytał o kwotę 1 600 000 zł 

Krystyna Kołodziejczak mówiła, że została podjęta uchwała o nieodpłatnym nabyciu gruntów, nieruchomości, są to środki uzyskane z nieruchomości. 
Następnie odniosła się do pytania dotyczącego bilansu długu wskazując, że są to posiadane akcje ZWIUK, które wzrastają co roku zgodnie z przekazaniem aportu. 

Ad. 3 
Przewodniczący Komisji odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota o wykonaniu budżetu za rok 2019. Stwierdził, że budżet nie został w pełni wykonany. 
Komisja negatywnie zaopiniowała realizacje budżetu gminy za 2019 r. i złożyła wniosek do Rady Gminy Białe Błota o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za rok 2019. 
Następnie Przewodniczący odczytał treść wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za wykonanie budżetu gminy za 2019 rok. 
Komisja przyjęła wniosek głosując 2 głosy „za” przy 2 obecnych radnych. 
Odczytał również treść uchwały Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 13.05.2020 w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota. 
Komisja przyjęła wniosek głosując 2 głosy „za” przy 2 obecnych radnych. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
Protokołowała: 
A.Cabańska 
  
Przewodniczący Komisji 
                                                                                  Sławomir Ruge 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (18 maja 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (18 maja 2020, 13:21:07)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (19 maja 2020, 08:43:55)
Zmieniono: Dodano treść protokołu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 335