Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09.06.2020 r. od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie
 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09.06.2020 r. 
od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a, w trybie zdalnym.   
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Sławomir Ruge Przewodniczący Komisji, Katarzyna Tomicka Radna Gminy, Maria Wolsztyńska Radna Gminy, Anna Banaszek Radna Gminy, Ilona Nowakowska Radna Gminy, Henryk Sykut Wiceprzewodniczący Rady Gminy,  Ewa Galicka Sekretarz Gminy, Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Sonia Topolewska Kierownik Referatu Inwestycji, Wojciech Jarosiński Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 
 
Nieobecny radny Piotr Mądrzyński
Przewodniczący Komisji odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia komisji. 
 
Temat posiedzenia:
1.  Analiza i opiniowanie  Raportu o stanie Gminy,
2.  Dyskusja nad Raportem,
3.  Opracowanie o przedłożenie  projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Białe Błota za 2019 rok,
4.  Przygotowanie zakresu kontroli na miesiąc czerwiec 2020 rok,
5.  Sprawy bieżące- opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej,
6.  Zakończenie posiedzenia komisji.
 
Ad. 1 Przewodniczący Komisji poprosił p. Ewę Galicką Sekretarz Gminy o przedstawienie raportu o stanie Gminy. 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka przekazała, że raport o stanie Gminy został sporządzony przez zewnętrzną firmę, która dokonała profesjonalnej analizy stanu Gminy Białe Błota. 
W raporcie zostały przedstawione mocne i słabsze obszary w porównaniu do innych gmin. Raport zawiera ocenę gminy na podstawie analizy porównawczej. Analiza została podzielona na dwa moduły tj. moduł ogólny i moduł dot. sześciu analizowanych obszarów m. in dotyczących obszaru budżetu gminy, zmian demograficznych, infrastruktury i gospodarki komunalnej w tym realizacji inwestycji, skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych, edukacji, pomocy społecznej, aktywności gospodarczej w tym m. in. stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Raport został rozszerzony o prezentację sylwetek znanych mieszkańców Gminy, którzy poprzez swoje działanie rozpowszechniają gminę. Ponadto zostały przedstawione inicjatywy mieszkańców sołectw. Końcowa część raportu przedstawia  realizację współpracy z gminami partnerskimi i stowarzyszeniami. 

Następnie głos zabrał p. Wojciech Jarosiński, który przedstawił raport o stanie Gminy Białe Błota za rok 2019 omawiając poszczególne slajdy. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge stwierdził, że w raporcie brakuje pewnych elementów porównując raport do raportów  innych gmin. Wskazał m. in brak harmonogramu spłat zadłużenia gminy, prognozy spłat długu na kolejne lata  z prognozowanej nadwyżki budżetu. Brakuje aktywności prac Wójta i Urzędu Gminy, jak również wyszczególnienia dotyczącego zatrudnienia w Urzędzie w porównaniu do roku poprzedniego. Brakuje wyszczególnienia ilości pracowników na stanowiskach pomocniczych w administracji i na robotach publicznych. Informacji o rotacjach kadrowych, ile było rozwiązanych umów o pracę w tym z inicjatywy pracowników, ilości ogłoszonych naborów na stanowiska urzędnicze, ilości zatrudnionych pracowników zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej, ilości przeprowadzonych egzaminów kończących służbę przygotowawczą, ilości pracowników którzy nie kontynuowali zatrudnienia po zdaniu egzaminu. Brakuje informacji z realizacji cyklicznych imprez w poszczególnych sołectwach. W ochronie środowiska brakuje ilości  załatwionych spraw w zakresie m. in wycinki i nasadzeń drzew, brak informacji dot. urządzeń melioracyjnych. Brak informacji o ilości dyrektorów i nauczycieli poszczególnych szkół. Brakuje wskaźników liczby pracowników do liczby etatów w sektorze edukacja oraz informacji o głównych wydatkach szkół. Brak informacji o liczbie uczestników zajęć realizowanych przez GCK w świetlicach. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka przekazała, że został podany stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy i jednostkach. Raport ma przede wszystkim odnosić się do polityk, programów i strategii. Decyzje administracyjne wydawane są głównie przez Referat Gospodarki Przestrzennej i tam zostały ujęte informacje. Raport ma  przedstawić informacje, które coś wniosą, pokażą zanalizują i to zostało rzetelnie przedstawione w raporcie. 

Radna Maria Wolsztyńska pytała o nazwę firmy sporządzającej raport. Pytała również dlaczego w raporcie nie została przedstawiona osoba, która posiada honorowe obywatelstwo Gminy Białe Błota. 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka stwierdziła, że nie została zamieszczona informacja o osobie posiadającej honorowe obywatelstwo, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby w kolejnym roku taka informacja została przedstawiona. Raport był konsultowany z placówkami oświatowymi i został przygotowany przez firmę Curulis z Poznania. 

Radna Anna Banaszek pytała, kto jest ekspertem występującym w przedstawionym raporcie. 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że raport zawiera wszystkie dane dotyczące Gminy Białe Błota. Aby wskazać w raporcie mocne i słabsze strony należy ustalić punkt odniesienia i wybrać metodologię oraz grupę porównawczą. Ekspertem jest pracownik firmy Curulis. 
Radna Anna Banaszek pytała o zapis w raporcie dotyczący dużej  zdolności kredytowej gminy w 2019 r. 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że patrząc na wyniki przedstawione w tym obszarze chodzi o to ile było nadwyżki dochodów nad wydatkami. Przekazała, że raport zostanie przedstawiony przez Wójta w formie on- line mieszkańcom gminy. 

Radna Ilona Nowakowska pytała, kto powinien wykonać raport i jaki był koszt jego wykonania. 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka poinformowała, że raport o stanie gminy  przedstawia organ wykonawczy, który może zlecić wykonanie raportu. Koszt wykonania raportu wyniósł około 10 000 zł.   
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge pytał, kto w zakresie obowiązków powinien przygotować raport. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka  odpowiedziała, że nie ma wskazania w zakresie obowiązków  tworzenia raportu. Raport powstaje ze wszystkich danych z całego Urzędu i jednostek. Wójt może wyznaczyć osobę, która scala wszystkie dane. Raport za rok 2018 był w większości powieleniem różnego rodzaju zestawień i sprawozdań opracowywanych na koniec roku. Obecny raport za rok 2019 został opracowany przez firmę zewnętrzną. 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że raport przedstawia to co dobre, a to co złe pomija. Brak jest w raporcie wskazania słabych stron, problemów i potrzeb, jako przykład  wskazała programy zdrowotne. Uważa, że raport nie jest przyjazny i zrozumiały dla mieszkańców. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka  odpowiedziała, że programu zdrowotnego nie udało się zrealizować z uwagi na brak szczepionek, dlatego  nie została podpisana umowa. W analizach poszczególnych obszarów zostały wykazane słabe strony. Są krytyczne obszary np. w gospodarce. 

Radna Anna Banaszek pytała o program dotyczący opieki nad zabytkami dla Gminy Białe Błota za lata 2017-2020. Wskazała na brak opisu realizacji tego programu  w 2019 roku. 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka  odpowiedziała, że udzieli odpowiedzi po konsultacji z Kierownikiem referatu. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Henryk Sykut stwierdził, że wartości wskaźników są za bardzo zaszyfrowane, nie są do końca jasne. Mówił o braku informacji w sprawie gospodarki ściekowej. Pytał w jaki sposób kontrolowana jest gospodarka ściekowa i gdzie trafiają ścieki. Czy informacja dotycząca gospodarki  odpadów od mieszkańców dotyczy całości gminy, czy dotyczy osób fizycznych i jakie to ma odniesienie do ościennych gmin. W raporcie w danych dotyczących transportu wskazano ilość przewozu pasażerów, lecz  nie ma informacji jaki jest   koszt przejazdu pasażera. W raporcie nie zwarto  informacji o sprawach sądowych toczących się z udziałem gminy. Pytał jak  sprawy sądowe kształtują się w roku obecnym i w poprzednich latach i jaki to stanowi koszt dla gminy. Prosił  o przedstawienie wskaźników w odniesieniu do miejsca gminy na przestrzeni 144 jednostek samorządu terytorialnego ze wskazaniem słabych stron, które wymagają poprawy. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka przekazała, że przedstawione dane to nie są dane z ostatnich 3 lat. Zawarte dane dot. roku 2015, 2016 i 2017 roku, pokazany jest  ostatni rok. Odpowiadając na pytanie radnego Henryka Sykuta dot. kosztów poniesionych na transport w raporcie został przedstawiony wykres i takie dane zostały zawarte. Są to koszty poniesione w formie tabelarycznej. 
Andrzej Wiekierak odpowiadając na pytanie radnej Anny Banaszek dot. programu opieki nad zabytkami poinformował, że został opracowany 4 letni program w tym zakresie. Głównym zabytkiem na terenie gminy jest Kościół w Cielu oraz wyposażenie Kościoła w Łochowie. Od konserwatora została przejęta ewidencja zabytków. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge zwrócił uwagę, że raport o stanie gminy został przesłany radnym w formie linku, a nie w formie papierowej. Pytał czy w związku z tym  został zrealizowany zapis ustawy. 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka poinformowała, że zgodnie z art. 28aa, Wójt pismem przewodnim przekazał 1 egzemplarz w formie papierowej Przewodniczącemu Rady Gminy. 
Radna Maria Wolsztyńska wskazała, że sytuacja budżetu gminy mieści się w wskaźniku przeciętnym, natomiast z komentarza eksperta  wynika, że sytuacja finansowa gminy należy ocenić jako dobrą. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że budżet mieści się w części przeciętnej, jednak nie jest to sytuacja korzystna i sprzyjająca. Jest kilka obszarów z zakresu budżetu, które wymagają poprawy. Budżet gminy nie jest na tyle zagrożony zaciągniętymi kredytami, aby wystąpiły możliwości nierealizowania inwestycji. Gmina posiada wolne środki, a zaciągnięte kredyty gmina jest w stanie spłacać. 

Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że wykresy są mało czytelne dla mieszkańca, natomiast opis przedstawia gminę w dużo korzystniejszej sytuacji aniżeli wykres. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że określenie sytuacji przeciętnej nie określa sytuacji złej. Została przyjęta przedstawiona wizja przedłożenia raportu o stanie gminy w formie nowoczesnej, zawierającego dane które Wójtowi przydadzą się w dalszym zarządzaniu gminą. Rada Gminy zgodnie z ustawą ma możliwość podjęcie uchwały wskazującej kierunki i wytyczne do opracowania raportu, wójt nie otrzymał takich wytycznych.  W związku z tym Wójt starał się kierować własnym doświadczeniem i własną wizją dalszego zarządzania. Jeżeli chodzi o wykaz zatrudnionych pracowników w Urzędzie, szczegółowy wykaz, jak i wydatki na wynagrodzenia analizowała Komisja Rewizyjna. Dokumenty są dostępne. Sprawozdanie dot. m.in. zatrudnienia nauczycieli zostało również dostarczone radnym. 

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge stwierdził, że raport o stanie gminy został przygotowany wybiórczo traktując niektóre zagadnienia połowicznie w sposób instrumentalny bez wskazania tego co najbardziej interesuje mieszkańców. Uważa, że autor raportu nie utożsamia się z mieszkańcami i ich problemami, nie szuka rozwiązań problemów lecz skupia się na czasie teraźniejszym,  na pozytywnych aspektach swej działalności pomijając kluczowe problemy mieszkańców gminy. W raporcie pomija się plany na rozwiązanie problemów w przyszłości. Jest to kolejna laurka wójta opisująca tylko jedną dobrą stronę.  Brakuje szerszej analizy przyczyn obecnej sytuacji w porównaniu do minionego okresu, a także perspektyw na przyszłość. Raport przygotowany został w sposób mało czytelny, bez dostępnej wersji papierowej za to obfitujący we wzory statystyczne zawierające dużo odnośników nie mających znaczenia dla mieszkańców. Raport spełnia wymogi ustawowe i jest ładnie opracowany graficzne, lecz jest pustą „wydmuszką” nie wnoszącą żadnych wartości dodatnich, które skłoniłyby mieszkańców czy radnych do głębszej analizy lub wyciągnięcia wniosków.  Przydatne w dyskusji powinny być dane opisujące obszar zadań samorządowych, jak również informacji o kosztach jego realizacji. Brak jest części opisowej do wykresów. Podsumowując wydał opinię negatywną na temat przedstawionego raportu o stanie gminy. Stwierdził, że będzie nakłaniał radnych, aby w przyszłym roku wójt Gminy Białe Błota przygotował raport o stanie gminy według wytycznych opracowanych przez Radę Gminy. 

Ad. 3    
Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge przekazał, że przygotowany projekt został zaopiniowany przez radcę prawnego. 

Ad. 5 
Przedstawił plan pracy  Komisji na III kwartał 2020 r. 

Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
Protokołowała: 
A.Cabańska 
 
Przewodniczący Komisji
                                                                                  Sławomir Ruge 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (16 czerwca 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (16 czerwca 2020, 13:47:24)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (18 czerwca 2020, 08:21:40)
Zmieniono: Dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 301