Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24.06.2020 r. od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24.06.2020 r. 
od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.   
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Sławomir Ruge Przewodniczący Komisji, Katarzyna Tomicka Radna Gminy, Ewa Galicka Sekretarz Gminy. 
 
Nieobecny radny Piotr Mądrzyński 
 
Przewodniczący Komisji powitał zebranych na posiedzeniu komisji, odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia. 
 
Temat posiedzenia:
1)   Kontynuacja kontroli rozpoczętych,
2)   Materiały na najbliższą sesję.
3)   Sprawy bieżące. 
 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednomyślnie 2 głosy „za” przy 2 obecnych radnych. 
 
Ad. 1
Rozpoczęto dyskusję na temat kontroli wydatków w dziale Promocja. Przewodniczący Komisji mówił, że komisja w czasie kontroli analizowała  dwie faktury. Jedna z faktur dotyczyła wydatkowania środków w kwocie 500 zł na sesje zdjęciową Wójta Gminy. Zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych Gminy Białe Błota. Druga faktura dotyczyła publikacji albumu - „Dawno temu w Bydgoszczy” na kwotę 3 075 zł  (25 egzemplarzy).  
    
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że w poprzednim roku nastąpiły zmiany na stanowiskach  w sprawie  realizacji zadań promocji. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge przeszedł do analizy kontroli wydatkowania środków w zakresie dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływów do budżetu z wydanych  zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpłaconych rat za uregulowanie płatności za zezwolenia. Pytał, kto był i jest zobowiązany do kontrolowania wpłat z tytułu opłat za koncesje i kontrolowanie  terminów płatności i sprawdzanie wpływów pieniężnych . Stwierdził, że z przedstawionego pisma wynika, że w I półroczu 2020 r., dziewięciu  przedsiębiorców nie uregulowało w terminie płatności i trwa kontrola egzekwowania należności. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka odpowiedziała, że odpowiedzialny jest pracownik. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge pytał, czy w związku z nieuregulowaniem płatności w terminie zostały podjęte czynności administracyjne celem wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

Pani Ewa Galicka odpowiedziała, że zezwolenie wygasa. Przedsiębiorca może zwrócić się o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 6 miesiącach. Jeśli przedsiębiorca nie uregulował płatności w terminie to może uregulować opłatę w przeciągu 30 dni ze zwyżką w wysokości 30%. Proponowała, aby poczekać do początku lipca w celu sprawdzenia, czy opłaty zostały uregulowane. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge zaproponował termin kolejnego posiedzenia komisji po 10 lipca 2020 r. 

Ad. 2 
-Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński. 
-Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki. 
-zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2020. 
Pani Ewa Galicka poinformowała, że w uchwale proponuje się przesunięcie środków z uwagi na podjęcie decyzji dot. organizacji półkolonii. 
  
-zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020. 
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020-2025. 
Pani Ewa Galicka mówiła, że zmieniły się przepisy w zakresie wdrażania programów zdrowotnych. Od 2017 roku programy mają nazwę Programy Profilaktyki Zdrowotnej.  Istnieją rekomendacje wydane przez Urzędy wskazujące, że  należy bazować na programach. 
W  przypadku nie przyjęcia rekomendowanych programów należy opracować własny program. Jeden z opracowanych programów został przyjęty z uwagami i zastrzeżeniami, które zostały poprawione. W tym roku kwoty na realizację programów są większe. 
- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2019 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. 
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge stwierdził, że w projekcie uchwały nie znalazły się środki na naprawę kanalizacji w Łochowie, co wpływa na blokowanie rozwoju infrastruktury drogowej w Łochowie. 
Pani Ewa Galicka mówiła, że trwa analiza środków i zostanie sprawdzana umowa w zakresie utrzymania kanalizacji. 
  
Ad. 3
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge mówił o trudnościach w  technicznej realizacji komisji i sesji Rady Gminy. Zwrócił uwagę na trudności w połączeniu radnych z komisją w trybie on- line. Wnioskował o wdrożenie innego programu do obsługi sesji w tym trybie.
Pani Ewa Galicka mówiła, że oprogramowanie do zdalnego połączenia musi współpracować z programem e- sesja. Główną przyczyna pojawiających się problemów jest łącze Internetowe.
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
Protokołowała:
A.Cabańska
Przewodniczący Komisji
                                                                                   Sławomir Ruge 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (2 lipca 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (2 lipca 2020, 14:39:40)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (3 lipca 2020, 07:53:18)
Zmieniono: Dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220