Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 04.08.2020 r. od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie
 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 04.08.2020 r. 
od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.   
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Sławomir Ruge Przewodniczący Komisji, Katarzyna Tomicka Radna Gminy, Piotr Mądrzyński Radny Gminy, Sebastian Tomicki Sołtys Sołectwa Łochowo.  
Przewodniczący Komisji powitał zebranych na posiedzeniu komisji, odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia. 
 
Temat posiedzenia:
1) Korekta protokołów oraz stanowisk Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie wykonania wydatków w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń- maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń- maj 2020 r. oraz z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wykonania dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za okres styczeń- maj 2019 w porównaniu do okresu styczeń- maj 2020.
2) Sprawy bieżące.
Członkowie komisji przyjęli jednomyślnie zaproponowany porządek posiedzenia głosując
 3 „za” przy 3 obecnych radnych.
 
Ad. 1
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge przekazał, że po nadesłanych wyjaśnieniach do protokołu przez Wójta Gminy Białe Błota dotyczących przeprowadzonej  kontroli problemowej w zakresie wykonania wydatków w dziale 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń- maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń- maj 2020 r., Komisja Rewizyjna uznała, że należy sprostować protokół z kontroli. Następnie odczytał sprostowanie do protokołu precyzujące  ilość wydanych  egzemplarzy albumu: „Dawno temu w Bydgoszczy” oraz korektę zasadności kosztów ponoszonych na wydatki związane z promocją Urzędu Gminy, którą  sprostowano na- promocję Gminy Białe Błota, związanych  z wykonaniem wydatków dotyczących promocji. 
Kolejna kontrola dotyczyła zakresu  wykonania dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za okres styczeń- maj 2019 w porównaniu do okresu styczeń- maj 2020. Przewodniczący Komisji również odczytał sprostowanie do protokołu, wskazujące że w roku 2019 nie przeprowadzono żadnej kontroli przedsiębiorców zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedstawione sprostowanie zostało dopisane do protokołu i  przyjęte przez członków komisji. 
Następnie Przewodniczący Komisji odczytał stanowiska i wnioski z ww kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 
 
Ad. 2
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge poinformował, że Pan Jacek Grzywacz Przewodniczący Rady Gminy przesłał do radnych informację, aby dokonali wyboru wiceprzewodniczącego komisji spośród członków danej komisji. Przewodniczący Komisji p.  Sławomir Ruge zaproponował radną Katarzynę Tomicką na tę funkcję. 
Radna Katarzyna Tomicka wyraziła zgodę. 
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
Protokołowała: 
A.Cabańska   
 
 
 
Przewodniczący Komisji
                                                                                   Sławomir Ruge

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (13 sierpnia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (13 sierpnia 2020, 11:29:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219