Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 24.01.2019r. od godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach, ul. Centralna 27

nagranie cz.1
nagranie cz.2

 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 24.01.2019r. od godz. 15.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej  w Białych Błotach, ul. Centralna 27. 
  
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Radni Rady Gminy Białe Błota, Zastępca Wójta Gminy p. Anna Jankowska- Cepak, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak, Zastępca kierownika GOPS p. Alicja Piskuła

Tematem posiedzenia było: 

1) Omówienie projektów uchwał na sesję,
2) Prace nad prowizorium budżetowym,
3) Sprawy bieżące.
 
Ad. 1  Omówiono uchwały przedstawione przez Zastępcę Kierownika GOPS p. Alicję Piskułę, tj. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150% kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.
-Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.
Uchwała została przegłosowana jednogłośnie
-Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego.
Uchwała została przegłosowana jednogłośnie
- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie.
Uchwała została przegłosowana jednogłośnie 
 
Następnie przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu.                  
 W dyskusji nad propozycjami brali udział radni: Bronisław Balcerowski, Krzysztof Kocikowski, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Krzysztof Michalak, Aleksandra Lubońska,  Sławomir Ossowski.
Pytano m. in. Rada ma przedstawione dwie uchwały w sprawie budżetu na 2019r. Jedna z 15 listopada 2018 r., do której jest sporządzona opinia RIO oraz dostarczony Radzie Gminy w dniu 21.01.2019 r. 21.01.2019 r. z dużymi różnicami szczególnie w dziale 600 Inwestycje między inwestycjami drogowymi.
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak i Kierownik referatu udzielały stosownych odpowiedzi na zapytania i wątpliwości radnych co do propozycji. 

Radny Sławomir Ossowski zaproponował wniosek o przeniesienie kwoty 50.000 zł z tzw. kładki przy cmentarzu w Białych Błotach na rekultywację boiska w Murowańcu.
Na tym zakończono dyskusję nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019. 

Przewodnicząca komisji sprawę głosowania nad tą uchwałą pozostawiła do głosowania na sesji Rady Gminy. 

Kierownik referatu gospodarki przestrzennej przedstawił uchwałę w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych.
- Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.
Ponadto Kierownik referatu p. Andrzej Wiekierak przedstawił propozycję dwóch projektów uchwał tj:
- nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Przemysłowej na północ w Białych Błotach – uchwała intencyjna. 
 
Ad. 2 Omówiono prowizorium budżetowe. 
 
Ad. 3 Zapoznano Komisję z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przekazano przedmiotowe petycje mieszkańców dla Organu Wykonawczego.
- z dnia 9.01.2019r. dotyczącą przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach,
- budowy odcinka wodociągowego na ul. Stokrotki w Zielonce. 
 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
                                                                                Przewodnicząca Komisji Budżetu
                                                                                                    i Finansów
                                                                                               Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (28 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (28 stycznia 2019, 10:43:45)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (7 marca 2019, 10:34:51)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 290