Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.03.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie


Protokół 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21.03.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 

W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Ilona Nowakowska, radna Magdalena Burdanowska, radny Bronisław Balcerowski, radna Aleksandra Lubońska, radny Henryk Sykut, radny Sławomir Ossowski, radny Krzysztof Michalak, radny Krzysztof Kocikowski, radna Kamilla Grzelak, radna Patrycja Harczenko, radna Maria Wolsztyńska, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot, Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak.

Temat posiedzenia Komisji: 
1. Wstępne zapoznanie z wykonaniem budżetu za 2018 r. 
2. Przygotowanie i omówienie materiałów na sesję. 
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1 Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot przedstawiła sprawę związaną z poprawą uchwały powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Na uchwałę Nr RGK.0007.6.2019 z dnia 29.01.2019 zwrócił uwagę nadzór wojewody, aby nie powielać zapisów z ustawy w uchwale. Stąd należało wykreślić rozdział I. Uwag nie odnotowano.

Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko przedstawiła regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy. W § 18 należy poprawić- dopisać w pkt 1 świadczenie usług wyłącznie z powodów określonych.

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła stan dochodów bieżących, majątkowych oraz wydatków bieżących majątkowych, które są przedstawione w sprawozdaniu o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2018 – pytania wyjaśniające zadał radny Henryk Sykut. Następnie przystąpiono do omawiania materiałów na sesję.

1. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Białe Błota. Po przedstawieniu przez Skarbnika Gminy poddano projekt uchwały pod głosowanie. Na obecnych 7 członków komisji, za było 7 członków.

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. Projekt został przedstawiony przez Skarbnika Gminy, który na podstawie decyzji RIO został uszczegółowiony. Po dyskusji poddano projekt pod głosowanie. Na obecnych 7 członków, za było 6 członków, 1 głos był wstrzymujący.

3. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024 Głosowało 6 radnych za, 1 głos był wstrzymujący.

Kierownik Referatu p. Andrzej Wiekierak omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota. Następnie omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy.

Omówienie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji

    Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (5 kwietnia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (5 kwietnia 2019, 09:06:18)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (13 czerwca 2019, 13:02:51)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 288