Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.04.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie
 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 25.04.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Radny Krzysztof Kocikowski, radna Magdalena Burdanowska, radny Bronisław Balcerowski, radna Aleksandra Lubońska, radny Henryk Sykut, radny Sławomir Ossowski, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, kierownik referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak, inspektor Aneta Malcer, mieszkaniec Gminy Białe Błota. 
 
Nieobecna radna Ilona Nowakowska i radny Krzysztof Michalak. 
 
Komisję rozpoczął radny Krzysztof Kocikowski w zastępstwie za przewodniczącą Ilonę Nowakowską, która z uwagi na nieobecność wyznaczyła do prowadzenia komisji ww. radnego o czym powiadomiła Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Temat posiedzenia:
1) Zapoznanie z wykonaniem budżetu za I kwartał 2019 r.
2) Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję Rady Gminy.
3) Sprawy bieżące.
 
Ad2. Inspektor p. Aneta Malcer przedstawiła informacje dotyczące uchwał zmieniających zadania w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi.
Następnie przystąpiła do omówienia trzech projektów dotyczących samorządowego programu Białobłocki „Senior+”
Uchwały w sprawie Klubu „Senior+” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
W sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła wyniki wykonania budżetu za I kwartał 2019
Wydatki wykonanie w 20% planu tj. 24 463 405,53 zł
Wydatki bieżące w 24% tj. 23 115 986 zł
Wydatki majątkowe w 5% tj. 1 347 425 zł
 
Dochody w 28%- wykonanie 33 053 078,74 zł
Dochody bieżące w  29%
Dochody majątkowe 16%
Przychody plan  11 430 955 zł
Deficyt 5 460 000 zł
Wykonanie 8 589 699 zł
Rozchody spłata 24% 1 415 306 zł
Na dzień 31.03 deficyt planowy z wykonania nadwyżkę  5 460 000 zł
Skutki obniżenia stawek podatkowych 891 000 zł
Umorzenia to kwota 865 zł
 
Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska omówił uchwały.
W sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Głównie chodzi o uregulowanie istniejącego stanu korzystania przez mieszkańców gminy Nowej Wsi Wielkiej i Białych Błot.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego między gminą Białe Błota, a miastem Bydgoszcz dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. Po przedstawieniu informacji w dyskusji głos zabrał radny Henryk Sykut zadając pytanie: jakie założenia wyjściowe przyjmujemy?, jakie są przewidziane koszty? Jakich wyników oczekujemy?
Odpowiedzi udzielił kierownik informując, że w obecnym stanie technicznym jakie posiada ZWiUK nie jest on w stanie wykonać zadań, które są wyartykułowane w załączniku do porozumienia.
 
Ad. 3
Poruszono sprawę związana z aktualną sytuacja w oświacie w gminie. Do kiedy ma trwać strajk nauczycieli? Według informacji radnej Aleksandry Lubońskiej strajk ma zostać zawieszony od soboty godz. 6.00
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Prowadzący posiedzenie Komisji
          Budżetu i Finansów
                                                                                                  Krzysztof Kocikowski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (27 maja 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (27 maja 2019, 13:12:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256