Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23.05.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 23.05.2019r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Ilona Nowakowska Przewodnicząca Komisji,
2. Magdalena Burdanowska Radna Gminy,
3. Bronisław Balcerowski Radny Gminy Białe Błota,
4. Aleksandra Lubońska Radny Gminy,
5. Henryk Sykut Radny Gminy,
6. Sławomir Ossowski Radny Gminy,
7. Krzysztof Michalak Radny Gminy,
8. Krzysztof Kocikowski Radny Gminy,
9. Kamilla Grzelak Radna Gminy,
10. Maria Wolsztyńska Radna Gminy,
11. Jacek Krzyżanowski Radny Gminy,
12. Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu,
13. Grażyna Mączko Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o.,
14. Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
15. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu,
16. Aleksandra Bartosz Inspektor.

Komisję rozpoczęła przewodniczącą Ilona Nowakowska. 
Odczytanie pouczenia dot. ochrony danych osobowych. 

Temat posiedzenia: 
1. Zapoznanie się ze wstępną informacją dotyczącą zakresów i realizacji zadania inwestycyjnego – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Lipniki – Murowaniec – Łochowo wraz z kładką. 
2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję Rady Gminy. 
3. Sprawy bieżące. 
  

Ad.1. 
Zapoznanie ze wstępną informacją dotyczącą zakresów, realizacji zadania inwestycyjnego – budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Lipniki – Murowaniec – Łochowo. 
Na wstępie przewodnicząca Komisji wyraziła zgodę na prośbę Patrycjusza Migawy Kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, aby ze względów służbowych, aby przedstawił dwie uchwały dotyczące: 
-        Zmiany statusu COEiS, 
-        Planu sieci publicznych szkół podstawowych. 
Następnie głos zabrała Grażyna Mączko Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z o.o., która przedstawiła wyciąg kosztorysu inwestorskiego przy budowie magistrali wodociągowej na odcinku Lipniki – Łochowo. Z wyciągu wynika, że istnieje konieczność aby to zadanie rozpocząć realizować. Komisja podjęła wniosek większością głosów 
za rozpoczęciem tej inwestycji związanej z magistralą. 
  
Ad.2. 
Następnie przystąpiono do omawiania uchwały zmiany w budżecie, którą przedstawiła Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu. Zapowiedziała, że na sesji będą przedstawione autopoprawki - nad którymi odbyła się dyskusja, która dotyczyła zmiany przeznaczenia środków na zadanie dotyczącego organizacji „Obchodów setnej rocznicy bitwy pod Murowańcem”. 
Następnie  uchwały przedstawił kierownik referatu gospodarki przestrzennej Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. 
  
Ad.3. 
Wnioski zgłoszone przez radnych: 
1. Wystąpienie Komisji do Wójta Gminy o wyjaśnienie planu zmniejszenia subwencji 
dla oświaty. 
Projekt uchwały przyjęto większością głosów w sprawie zmian w budżecie gminy. 
2. Wniosek o wyjaśnienie w uzasadnieniu do projektu uchwały uchylającej w sprawie szczegółowych zasad w sprawie ponoszenia odpłatności w klubie „Senior+” 
w Łochowie, że jest aktem prawa miejscowego, która nie podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym. Dlatego też jest zasadne uchylenie wyżej wymienionej uchwały z obrotu prawnego. 
  
  
Przewodnicząca Komisji Budżetu 
i Finansów 
  Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (5 lipca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (5 lipca 2019, 11:49:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208