Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24.06.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 24.06.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Ilona Nowakowska Przewodnicząca Komisji,
2. Magdalena Burdanowska Radna Gminy,
3. Bronisław Balcerowski Radny Gminy Białe Błota,
4. Henryk Sykut Radny Gminy,
5. Sławomir Ossowski Radny Gminy,
6. Krzysztof Michalak Radny Gminy,
7. Krzysztof Kocikowski Radny Gminy,
8. Maria Wolsztyńska Radna Gminy,
9. Grażyna Mączko Prezes ZWiUK,
10. Maciejewski Mirosław Kierownik Sieci Wod-Kan Spółki ZWiUK,
11. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy,
12. Andrzej Wiekierak Kierownik,
13. Mieszkańcy.
 
Nieobecna: Aleksandra Lubońska Radna Gminy, 

Komisję rozpoczęła przewodniczącą Ilona Nowakowska.
Odczytanie pouczenia dot. ochrony danych osobowych.

Temat posiedzenia:
1. Przedstawienie sprawozdania budżetowego za rok 2018
2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję Rady Gminy.
3. Sprawy bieżące.
 
Ad.1. Głosu udzielono jako pierwszej Grażynie Mączko Prezes ZWiUK, która przedstawiła stanowisko
w sprawie przeznaczenia aportu pieniężnego w kwocie 1 100 000,00 zł, który należy przeznaczyć
na przebudowę i uzbrojenie istniejącej sieci wodociągowej. 
Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy przedstawiła informację dotyczącą sprawozdania budżetowego za rok 2018. 
W dyskusji wzięli udział radni: Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Bronisław Balcerowski, Sławomir Ossowski, Krzysztof Michalak. 
Następnie Skarbnik Gminy omówiła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy. 
W dyskusji udział wzięli radni: Maria Wolsztyńska, Sławomir Ossowski, Krzysztof Kocikowski, Ilona Nowakowska, Bronisław Balcerowski. 
  
Ad.2. Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej omówił kolejno następujące uchwały: 
- w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy na lata 2021-2024” – aktualizacja. Radny Henryk Sykut zapytał o obowiązujące restrykcyjne zakazy obowiązujące w strefie ochronnej ujęcia wody w Cielu, które ograniczają na tym terenie prowadzenie działalności rolniczej. Odpowiedź kierownika wskazuje na to, że trwają szczegółowe ustalenia dla rolników indywidualnych. 
- Kierownik przedstawił powód uchylenia dwóch uchwał w sprawie zawartych porozumień międzygminnych tj. Nową Wsią Wielką i miastem Bydgoszcz w wyniku wskazań Wojewody, stąd też przygotowane są uchwały po korektach. 
- Omówiono uchwały w sprawie nadawania nazw ulicom, 
- Kolejne omówione uchwały dotyczyły miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Lisi Ogon, Murowaniec, Ciele – ten projekt uchwały jest przygotowany na wniosek Starostwa Powiatowego, 
- Ostatnią uchwałą, którą przedstawił Kierownik jest uchwała dotycząca rozliczeń w zamian za długi – będzie wprowadzona na sesji. 
  
Ad.3. Brak 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów
  Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (10 lipca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (10 lipca 2019, 12:33:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217