Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 22.08.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie


Protokół 
 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 22.08.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Ilona Nowakowska, radna Magdalena Burdanowska, radny Bronisław Balcerowski, radna Aleksandra Lubońska, radny Henryk Sykut, radny Sławomir Ossowski, radny Krzysztof Michalak, radny Krzysztof Kocikowski, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, Sołtys Sołectwa Łochowo p. Sebastian Tomicki, Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot, Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa, Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik Referatu Utrzymania Dróg p. Przemysław Kowalski, inspektor Aneta Malcer.

Temat posiedzenia Komisji:

1.Informacja nt. przygotowania szkół pod względem finansowym i technicznym do roku szkolnego 2019/2020, 
 2.Materiały na sesję, 
3.Wolne wnioski.

Ad 1 Informacja nt. przygotowania szkół pod względem finansowym i technicznym do roku szkolnego 2019/2020, Według przedstawicieli COEiS przygotowanie do roku szkolnego 2019-2020 pod ww. jest zabezpieczone.

Następnie przystąpiono do omówienia projektów uchwał na XV sesję. 
 Aneta Malcer omówiła uchwałę zmieniającą w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium naukowego, artystycznego i sportowego. Następnie przystąpiono do omówienia uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok. Najwięcej uwag poświęcono zwiększeniu środków w wysokości 224 000 zł dotacji dla Miasta Bydgoszcz za wprowadzenie większej liczby odjazdów autobusów linii 91, 96 i 92 – jeżeli będzie podjęta uchwała to może być zwiększenie od września. Linia nowa Łochowice- Garbary będzie funkcjonować od stycznia – sprawę omawiał p. Przemysław Kowalski i Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak oraz odpowiadali na pytania radych. 
Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot omówiła sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2018 z przedstawieniem wyników, problemów które występują w związku z opóźnieniami dofinansowania zewnętrznego na określone cele oraz udzielała odpowiedzi na zadawane pytania przez radnych. Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak i Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak omówiły zmiany w budżecie zarówno po stronie zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych działach – wyjaśniając przyczyny tych zmian. Następnie przystąpiono do zadawania pytań przez radnych. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie: 6 radnych „za”, 1 głos „wstrzymujący”, 1 radny nieobecny. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak omówił trzy projekty uchwał dotyczące tego referatu. W sprawie zamiany nieruchomości radni uwag nie wnosili. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ciele- Południe około 140 ha. Wyjaśniono pytania stawiane przez radnego z Ciela p. Henryka Sykuta – nie ma zagrożenia do ewentualnej rozbudowy budynków inwentarskich, fermy hodowlanej.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji 

Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (10 września 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (10 września 2019, 13:32:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226