Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 19.09.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 19.09.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Ilona Nowakowska Przewodnicząca Komisji,
2. Magdalena Burdanowska Radna Gminy,
3. Aleksandra Lubońska Radna Gminy,
4. Henryk Sykut Radny Gminy,
5. Sławomir Ossowski Radny Gminy,
6. Krzysztof Michalak Radny Gminy,
7. Krzysztof Kocikowski Radny Gminy,
8. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
9. Sonia Topolewska p.o. Kierownik Referatu Inwestycji

Nieobecny: radny Bronisław Balcerowski 
Komisję rozpoczęła przewodniczącą Ilona Nowakowska. 
Odczytanie pouczenia dot. ochrony danych osobowych. 

Temat posiedzenia: 
1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za I-wsze półrocze 2019 r. na podstawie sprawozdania opisowego 
2. Zapoznanie się z projektami uchwał na sesję 
3. Wolne wnioski. 
  
Ad. 1 
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu i Finansów przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. 
  
Ad. 2. 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu i Finansów poinformowała, że realizacja budowy ścieżki pieszo- rowerowej została zdjęta z budżetu i to zadanie wchodzi do WPF w roku następnym. 
Radny Henryk Sykut stwierdził, że brak jest uzasadnienia przesunięcia tego zadania. 
Sonia Topolewska p.o. Kierownik Referatu Inwestycji przekazała, że do budżetu zostanie wprowadzone nowe zadanie- odcinek ok. 100 m. od ul. Azalowej do ul. Różanej. Dofinansowanie realizacji tego zadania wynosi 50%. Nowym zadaniem jest również ul. Zagajnikowa. 
Radny Krzysztof Kocikowski pytał, czy w planach jest ulica łącząca z ul. Młyńską w Przyłękach. Stwierdził, że należałoby się zastanowić nad ciągiem komunikacyjnym łączącym sołectwa. 
Radny Sławomir Ossowski mówił, że na ul. Zagajnikową środki są na sam projekt. Wybudowanie ciągu komunikacyjnego łączącego sołectwa wyniósłby ponad 8 km, co kosztowałoby ponad 20 mln zł to zadanie jest nie do wykonania, przynajmniej nie w tej kadencji. 
Sonia Topolewska mówiła, że celem jest wybudowanie magistrali wodociągowej przed wybudowaniem ścieżki rowerowej. 
Krystyna Kołodziejczak przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały dot. kwoty wyjazdu delegacji na Litwę związanej z zakupem książek i kosztami podróży. Przedstawiła również autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Przewodnicząca Komisji Ilona Nowakowska stwierdził, iż wcześniej  informowano komisję, że w ciągu roku nie można wprowadzać nowych inwestycji do budżetu. 
Radny Krzysztof Kocikowski przedstawił swoje wątpliwości dot. realizacji ul. Zagajnikowej. Kwota 20 000 zł jest śladową kwotą przy tym zadaniu. 
Po dyskusji sformułowano wniosek: 
Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje o wycofanie kwoty 20 000 zł na zadanie „Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach, ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu”. 
Głosowanie: 4 radnych „za”, 3 radnych „przeciw” 
Ad. 3 
Dyskutowano nad godziną 13.00 rozpoczęcia Sesji Rady Gminy.
Radni proponowali, aby pozostawić godzinę 15.00 
Wystosowano wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy: 
Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje o utrzymanie godziny Sesji Rady Gminy Białe Błota na godz. 15.00 
Głosowanie : 7 radnych „za” 
Dyskutowano nad pismem, które zostało skierowane do Komisji Budżetu i Finansów przez Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie wykonania inwestycji drogowej na ul. Wypoczynkowej w Lisim Ogonie. 
Radny Henryk Sykut proponował, aby pismo skierować do Wójta Gminy. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
  
   Przewodnicząca Komisji 
  
                                                                            Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (7 października 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (7 października 2019, 09:15:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257