Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24.10.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 24.10.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Ilona Nowakowska Przewodnicząca Komisji,
2. Bronisław Balcerowski,
3. Magdalena Burdanowska Radna Gminy,
4. Aleksandra Lubońska Radna Gminy,
5. Henryk Sykut Radny Gminy,
6. Sławomir Ossowski Radny Gminy,
7. Krzysztof Kocikowski Radny Gminy,
8. Sławomir Ruge Radny Gminy,
9. Jarosław Gołębiewski Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
10. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
11. Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
12. Grażyna Mączko  Prezes ZWiUK,
13. Ewa Milik Główny Specjalista ds. inwestycji strategicznych.

Nieobecny: radny Krzysztof Michalak

Komisję rozpoczęła przewodniczącą Ilona Nowakowska.
Odczytanie pouczenia dot. ochrony danych osobowych.

Temat posiedzenia: 
1.Przedstawienie przez ZWiUK na jakim etapie jest projekt rozbudowy magistrali wodociągowej do Przyłęk i Łochowa wraz z modernizacją stacji. 
2.Zapoznanie się i omówienie projektów uchwał na sesję. 
3.Sprawy bieżące. 
4.Wolne wnioski. 

Przewodnicząca Komisji p. Ilona Nowakowska poprosiła o informację dot. wykorzystania środków z aportu. 

Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko odpowiedziała, że kwota jest w realizacji planu inwestycyjnego na ten rok. Przedstawiła zakres realizowany przez ZWiUK. Prezes ZWiUK stwierdziła, że wykonując duże inwestycje wodociągowe  taryfa na wodę będzie musiała ulec zmianie. Przekazała, że został zlecony projekt modernizacji przepompowni, rozbiórka obiektów po byłej oczyszczalni. 

Radny Henryk Sykut pytał, czy  planowane są inne rozwiązania niż tłoczenie ścieków do Bydgoszczy. 
Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko odpowiedziała, że Wody Polskie nie dadzą zgody na wprowadzenie ścieków przed miastem również  Lasy Państwowe nie pozwolą na wejście z przewodami w teren. 

Radny Sławomir Ruge pytał jakie są plany rozbudowy hydroforni w Łochowie. 

Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko mówiła, że należałoby wyłączyć studnie.  
Radny Bronisław Balcerowski pytał o budowę ścieżki pieszo- rowerowej. 

Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski mówił, że jest to ścieżka pieszo- rowerowa Łochowo- Drzewce- Murowaniec- Kruszyn Krajeński. W pierwszym etapie ma być wykonana kładka przez kanał. 

Radny Bronisław Balcerowski mówił o drodze powiatowej do Zamościa, gdzie odgradzany jest pas dla rowerzystów od pasu dla pojazdów. Uważa, że w okresie zimowym podczas odśnieżania będzie to problematyczne. 

Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski przekazał, że na wniosek radnego skieruje pismo z zapytaniem w tej sprawie do Starostwa Powiatowego. 

Radny Bronisław Balcerowski pytał, czy planuje się zabezpieczenie chodnika na drodze powiatowej przy Szosie Bydgoskiej 

Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski mówił, że korzystniejszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie progów zwalniających na ulicy. 

Radny Bronisław Balcerowski proponował wybudowanie małych rond, co usprawniłoby ruch pojazdów. 
Przewodnicząca Komisji p. Ilona Nowakowska pytała kiedy zostanie oddane do użytku rondu turbinowe. 

Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski przekazał, że firma kontynuuje prace. Jest problem z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Są błędy projektowe ronda i są problemy z kolejnymi transzami wypłat dla firmy. 
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Krystyna Kołodziejczak przedstawiła projekt uchwały informując, że zmiany dotyczą funduszu sołeckiego wynikającego z podjętych uchwał na zebraniach sołeckich. Do uchwały zostanie wprowadzona autopoprawka, dot. zwiększenia środków o 77 000 zł na dotację. Kolejna zmiana będzie dotyczyła zwiększenia  środków o brakującą kwotę 499 000 zł na przebudowę ulic Borowikowej, Leśników, Łososiowej, Grzybowej w Łochowicach. Zmiany w projekcie będą również dotyczyły subwencji oświatowej na wynagrodzenia dla nauczycieli. 

Przewodnicząca Komisji p. Ilona Nowakowska przekazała, że Straż Pożarna wnioskowała, aby zabezpieczyć w budżecie kwotę 1300 zł na zakup blaszanego garażu do przechowywania przyczepy. 

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Krystyna Kołodziejczak przekazała, że nie można zabezpieczy środków na ten cel z uwagi na to, że jest to stowarzyszenie, które corocznie przystępuje do konkursu. 

Radny Henryk Sykut stwierdził, że należałoby znaleźć działkę, na którą można by przenieść Straż Pożarną. 

Radny Krzysztof Kocikowski pytał o nieużytkowany autobus będący własnością gminy. Proponował, aby go zbyć. 

Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Henryk Sykut stwierdził, ze dobrym rozwiązaniem byłoby, aby wójt wyraził zgodę na sprzedaż autobusu. Zostały poczynione postępowania w trybie zapytań o cenę. Zgłosił się oferent, który zaoferował kwotę 8 000 zł za autobus. 
-Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon. 
Kierownik referatu Andrzej Wiekierak mówił, że jest to uchwała kończącą procedurę na tym terenie. Celem jest uaktywnienie terenów w celu lokalizacji inwestycji. Uchwała była konsultowana, nie wpłynęły żadne uwagi. 
- Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 

Kierownik Referatu Andrzej Wiekierak mówił, że działka należy do KOWR. Nabycie umożliwi przejęcie gruntów wokół ujęcia wody w Cielu. 
-Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka. (KGP.0006.41.2019) 
-Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka (KGP.0006.42.2019) 
- Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec (KGP.0006.43.2019) 
Projekty uchwał zostały przedstawione przez Kierownika Referatu. 
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
Przewodnicząca Komisji p. Ilona Nowakowska pytała, czy wpłynął wniosek radnych, którzy zadeklarowali udział w Komisji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Henryk Sykut stwierdził, że wnioski wpłynęły od zainteresowanych radnych chcących pracować w Komisji Budżetu i Finansów.   
-Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
-Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
-Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. 
Radna Aleksandra Lubońska pytała, czy wpłynęło pismo dot. uwag do prac komisji? Pytała o przesłanki rozwiązania wskazanych komisji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Henryk Sykut stwierdził, że większość radnych widzi konieczność reorganizacji struktury komisji. Nikt nie ocenia merytorycznie pracy komisji, nikt nie zgłaszał uwag. Taka jest wola większości radnych 

Zdaniem radnej Aleksandry Lubońskiej uzasadnienia do projektów uchwał są lakoniczne. Przekazała, że tematyka pracy Komisji Oświata Kultury jest bardzo szeroka, komisja planowała kilkukrotne spotkania komisji w ciągu miesiąca. Przy połączeniu komisji, spotkania będą prawdopodobnie częstsze. 
Radny Krzysztof Kocikowski stwierdził, że połączenie Komisji nie jest dobrym rozwiązaniem. Uważa, że przed przygotowaniem projektu uchwały należałoby przedyskutować tą sprawę z członkami obydwu komisji. Nie było żadnych sygnałów że komisje źle pracują. 

Radny Sławomir Ossowskie stwierdził, że razem z radnym Henrykiem Sykutem przekaże wszystkie uwagi grupie radnych. 

Radny Bronisław Balcerowski mówił, że miały odbywać się  spotkania radnych na temat projektu budżetu na rok 2020. 

Dyskutowano na temat proponowanych zmian do Statutu Gminy Białe Błota m. in. terminie dostarczenia dokumentów na sesje radnym, terminie zgłaszania przez mieszkańców tematów, o których chcieliby mówić na sesji. 

Radny Krzysztof Kocikowski przedstawił swoje uwagi do projektu Statutu Gminy Białe Błota. 
Komisja wystosowała wniosek do Przewodniczącej Komisji ds. zmian w Statucie Gminy Białe Błota. 
Wniosek: 
Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje o zmianę w Statucie Gminy Białe Błota dotyczącą terminu dostarczania radnym Gminy Białe Błota dokumentów (projektów uchwał na sesję Rady Gminy) z obecnie obowiązujących 7 dni na zapis 7 dni roboczych. 
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie 7 „za” 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

  
    Przewodnicząca Komisji 
  
                                                                                   Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (27 listopada 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (27 listopada 2019, 14:47:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204