Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21.11.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

 
nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 21.11.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Ilona Nowakowska Przewodnicząca Komisji,
2. Bronisław Balcerowski, Radny Gminy,
3. Magdalena Burdanowska Radna Gminy,
4. Aleksandra Lubońska Radna Gminy,
5. Sławomir Ossowski Radny Gminy,
6. Krzysztof Michalak Radny Gminy,
7. Krzysztof Kocikowski Radny Gminy,
8. Magdalena Sznajder Radna Gminy,
9. Karolina Lachowicz Radna Gminy,
10. Sławomir Ruge Radny Gminy,
11. Kamilla Grzelak Radna Gminy,
12. Anna Banaszek Radna Gminy,
13. Łukasz Wyszomirski Radny Gminy,
14. Anetta Steltmann Sołtys Kruszyna Krajeńskiego,
15. Marek Łudziński członek Rady Sołeckiej Kruszyna Krajeńskiego,
16. Patrycjusz Migawa Kierownik COEiS,
17. Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
18. Jarosław Gołębiewski II Zastępca Wójta,
19. Iwona Nowak Dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia”,
20. Patrycjusz Migawa Kierownik COEiS.

Nieobecny: radny Henryk Sykut

Komisję rozpoczęła przewodniczącą Ilona Nowakowska.
Odczytanie pouczenia dot. ochrony danych osobowych.

Temat posiedzenia:
1.Zapoznanie się z prowizorium budżetowym na 2020 r.
2.Zapoznanie się i omówienie projektów uchwał na sesję.
3.Wolne wnioski.
4.Sprawy bieżące.
 
 
Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska omówił projekty uchwał w sprawie: 
- nadania nazw ulicom w miejscowości Prądki 
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce, obręb Białe Błota. 
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej. 
Przekazał, że do porządku obrad zostaną wprowadzone dodatkowe dwa projekty uchwał w sprawie: 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej, Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota. 
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka. 
  
Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu, oraz Lucyna Krasulak przedstawiły zmiany dotyczące budżetu na 2019 r. oraz zmiany w WPF, które będą poddane głosowaniu na najbliższej Sesji Rady Gminy 
  
Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie projektu budżetu na 2020 r. 
Pani Krystyna Kołodziejczak poinformowała, że projekt budżetu został przedstawiony radnym, a szczegółowe informacje na temat planowanych inwestycji trzeba kierować do kierownika właściwego referatu. 
  
Radny Krzysztof Kocikowski zadał pytanie jak interpretować zapis w kolumnie dochody własne, gdzie kwoty są z ujemnym znakiem? 
  
Skarbnik Gminy poinformowała, że to zadanie jest zadaniem wieloletnim i realizowanym zarówno ze środków własnych jak i dotacji. W związku z tym, że w pierwszym roku inwestycja będzie realizowana ze środków własnych, a w kolejnym z dotacji taki zapis się pojawia. 
  
Sołtys Kruszyna Krajeńskiego Anetta Steltmann zadała pytanie dlaczego w projekcie budżetu na 2020 r. nie są zawarte w pozycji inwestycje: projekty? 
  
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że budżet zamyka się dużym deficytem i w związku z tym nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich inwestycji, które byśmy chcieli. Należy zakończyć inwestycje rozpoczęte oraz te na które jest zagwarantowane dofinansowanie. 
  
Radny Sławomir Ruge pyta ile z 136 mln 200 tys. zł dochodów są to dochody własne? 
  
Skarbnik Gminy odpowiedział, że są to 32 mln zł. 
  
Radny Krzysztof Michalak poruszył sprawę dotyczącą prowadzenia nowych nasadzeń i wymiany pieców, a co za tym idzie wydatkowanych środków z budżetu gminy. Zaznaczył że trzeba intensyfikować i propagować te akcje. 
  
Radny Sławomir Ruge odniósł się do swojej interpelacji w sprawie ulicy Plażowej. Środki miały być przeniesione do budżetu na 2020 rok, a to się w prowizorium nie pojawiło. Podsumował, że w związku z tym zostali okłamani. 
  
Skarbnik Gminy poinformowała, że największym obciążeniem budżetu jest utrzymanie oświaty, co w roku 2020 wyniesie około 27 mln zł dodatkowych kosztów poza subwencją. 
  
Sołtys Anetta Steltmann poruszyła temat ZWiUK i straty jakie ponosi spółka, gdzie sięgają one ok 1 mln zł. Zwróciła uwagę, że to jest temat, którym powinna zająć się Komisja Rewizyjna. Radny Sławomir Ruge oświadczył, że nie jest to w kompetencjach Komisji, której jest przewodniczącym. Tą sprawą może zająć się wyłącznie audyt na zlecenie Wójta. 
  
Na posiedzenie przybył II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski, który przedstawił projekty uchwał na sesję dotyczących zmiany wzoru deklaracji oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  
Radna Magdalena Sznajder zapytała, czy będą wymienione śmietniki? Zastępca Wójta poinformował, że firma Corimp wymieni zniszczone pojemniki i planuje zamianę worków również na pojemniki. 
  
Dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” Iwona Nowak przedstawiła projekt uchwały na Sesję Rady Gminy. 
  
Patrycjusz Migawa Kierownik COEiS przedstawił projekt uchwały w sprawie stawek wynagrodzenia nauczycieli. Poinformował, że wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 9,6% ogólnie o około 15% wraz z kosztami pracodawcy. Poinformował, że będą poszukiwane oszczędności w oświacie, ale nie kosztem poziomu nauczania. 

Radny gminy Łukasz Wyszomirski zadał pytanie czy w związku z uzyskanie dodatku funkcyjnego przez wicedyrektora szkoły w związku z pełnieniem funkcji dyrektora powyżej 30 dni zabiera się ten dodatek nieobecnemu dyrektorowi? Pan Patrycjusz Migawa potwierdził, że ten dodatek dla nieobecnego dyrektora powyżej 30 dni zostaje zawieszony. Ponadto Radny Łukasz Wyszomirski zapytał jaki był udział COEiS w organizacji Święta Gminy. Kwota ta wyniosła 24 tys. zł, co nie było zaplanowane wprost w budżecie, ponieważ budżet dotyczy ogólnie wszystkich imprez organizowanych w ciągu roku. 
  
Na posiedzenie komisji przybyła Pani Beata Kruszka pełniąca obowiązki Kierownika Referatu Podatków i Opłat, przedstawiła uchwały: 
  
1.      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2020 r., 
2.      W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
3.      W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
  
Radny Łukasz Wyszomirski zadał pytanie czy zasadnym byłoby podniesienie podatku o stopień inflacji? Członkowie komisji podjęli dyskusję w tym temacie i zdecydowali przegłosowanie wniosku. 
  
Przegłosowano wniosek o podniesienie podatków od środków transportu w 2020 r. o stopień inflacji to jest o 1,8%. 
Za: 8 
Przeciw: 0 
Wstrzymał się: 2 
  
Radny Sławomir Ossowski złożył wniosek o podniesienie podatku od budynków na Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
  
  
Przegłosowano wniosek o podniesienie podatku od budynków na Rodzinnych Ogrodach Działkowych w 2020 r. o 0,16 zł (słownie: 16 gr). 
Za: 10 
Przeciw: 0 
Wstrzymał się: 0 
  
Na tym zakończono posiedzenie Komisji 
  

Przewodnicząca Komisji Budżetu 
i Finansów 
  

  Ilona Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (27 listopada 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (27 listopada 2019, 15:08:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207