Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 05.12.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 05.12.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Sławomir Ossowski Przewodniczący Komisji,
2. Bronisław Balcerowski, Radny Gminy,
3. Anna Banaszek, Radna Gminy,
4. Magdalena Burdanowska Radna Gminy,
5. Kamilla Grzelak, Radna Gminy,
6. Krzysztof Kocikowski, Radny Gminy,
7. Karolina Lachowicz, Radna Gminy,
8. Aleksandra Lubońska Radna Gminy,
9. Krzysztof Michalak, Radny Gminy
10. Zbigniew Moroz, Radny Gminy,
11. Ilona Nowakowska, Radna Gminy,
12. Henryk Sykut Radny Gminy,
13. Sławomir Ruge Radny Gminy,
14. Magdalena Sznajder Radna Gminy,
15. Łukasz Wyszomirski Radny Gminy,
16. Dariusz Fundator Wójt Gminy Białe Błota,
17. Anna Jankowska-Cepak Zastępca Wójta Gminy Białe Błota,
18. Jarosław Gołębiewski II Zastępca Wójta Gminy Białe Błota,
19. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy,
20. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
21. Sonia Topolewska Kierownik Referatu Inwestycji,
22. Anetta Steltmann, Sołtys Sołectwa Kruszyn Krajeński
23. Mirosław Maciejewski Kierownik Sieci Wod-Kan Spółki ZWiUK,
24. Mieszkańcy.
 
Komisję rozpoczął przewodniczący Sławomir Ossowski, który powitał wszystkich obecnych, 
odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. 
  
 Temat posiedzenia: 
Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2020 
  
Przewodniczący komisji poinformował, że do komisji spłynęły wnioski ale nie były do nich dołączone opinie, natomiast tylko w jednym było zawarte uzasadnienie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Białe Błota RGK.0007.40.2019 wnioski mogą składać jedynie komisje stałe Gminy Białe Błota. Przewodniczący komisji przedstawił złożone wnioski: 

Uwagi przewodniczącego rady gminy Jacka Grzywacza w sprawie zapewnienia środków na inwestycje w gminie, zapewniające zrównoważony rozwój wszystkich sołectw w 2020 roku. 
Radny Henryk Sykut podkreślił, że nie był to wniosek, a jedynie pismo mające zwrócić uwagę radnych podczas przygotowywania opinii do budżetu. 
Wniosek złożony przez radną Katarzynę Tomicką oraz Sołtysa Łochowa Sebastiana Tomickiego w sprawie inwestycji w Łochowie mającej na celu przygotowanie projektów ulic. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. 

Wniosek złożony przez Sołtysa Białych Błot Panią Marię Płotkowską, gdzie zostały wymienione nazwy ulic, nie spełnił wymogów formalnych. 
Wniosek złożony przez radną Annę Banaszek, która wnioskuje o zmianę przeznaczenia środków w kwocie 50 tys. zł z działu 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 komendy powiatowe policji. Przeznaczyć wyżej wymienioną kwotę na zakup samochodu do przewożenia wózka inwalidzkiego i osób niepełnosprawnych beneficjentów Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. 

Wniosek mieszkańców o budowę ul. Iglastej w Białych Błotach. Przewodniczący komisji przypomniał, że komisja nie może przyjmować wniosków mieszkańców, w związku 
z powyższym został on odrzucony. 

Wniosek złożony przez Panią Karolinę Lachowicz przewodniczącą komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu. Wnioskuje o zmianę przeznaczenia środków w kwocie 500 tys. zł z działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na sporządzenie projektu ulic w Zielonce, Cielu, Prądkach i Kruszynie Krajeńskim. Do wniosku nie dołączono uzasadnienia, nie rozdzielono środków pomiędzy nowe zadania. 

Wniosek członków Komisji Budżetu. Propozycja zmniejszenia kwot w wysokości 
1 mln 620 tys. zł, przeznaczone na przebudowę ul. Letniskowej w Łochowie, projekt ulicy Orzechowej w Zielonce, projekt ulicy Pogodnej w Cielu, projekt ulicy Zagajnikowej 
w Prądkach, projekt ulicy Łąkowej w Łochowicach, projekt ulicy Czereśniowej, Słonecznej 
w Łochowie, projekt ulicy Kolibra w Murowańcu, projekt chodnika przy ulicy Słonecznej 
w Kruszynie Krajeńskim, naprawa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wycieczkowej w Łochowie, zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu. 

Wniosek Komisji Gospodarki, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska dotyczy budowy ul. Iglastej w Białych Błotach w kwocie 160 tys. zł, projekt i budowa utwardzenia gruntu na działce 181/5 w kwocie 180 tys. zł. Powyższe inwestycje mają zostać sfinansowane z pozostałych środków z tytułu budowy ul. Azalowej. Kolejna inwestycja to projekt ulicy Orzechowej w Zielonce w kwocie 80 tys. zł, budowa ulicy Rumiankowej w kwocie 230 tys. zł. powyższe inwestycje mają zostać sfinansowane z bieżącego utrzymania dróg. Projekt ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim w kwocie 80 tys. zł, budowa ul. Okopowej w Łochowie w kwocie 300 tys. zł. zakup samochodu osobowego dla ŚDS w Cielu w kwocie 50 tys. zł, Źródło finansowania rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach polegająca na wybudowaniu budynku dla GCK. 

Wniosek radnej Aleksandry Lubońskiej dotyczy dokonania inwestycji w formie sporządzenia projektu na ulicy Cukrowej w Białych Błotach w kwocie 30 tys. zł, źródłem finansowania ma być zadanie rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach polegająca na wybudowaniu budynku dla GCK. 

Radny Sławomir Ruge zadał pytanie przedstawicielowi ZWiUK Panu Mirosławowi Maciejewskiemu. Jakie są plany ZWiUKu co do naprawy kanalizacji sanitarnej w Łochowie? Pan Maciejewski poinformował, że został zlecony projekt badawczy mający na celu instalację urządzenia pozwalającego na usprawnienie kanalizacji, bez konieczności jej remontu. 
Mieszkaniec zadał pytanie czy Pan Mirosław Maciejewski jest w stanie zapewnić, że kanalizacja na ulicy Wycieczkowej w Łochowie w okresie lipiec, sierpień 2020 będzie miała przywróconą sprawność techniczną. Pan Maciejewski odpowiada, że problem jest z całym Łochowem, a ewentualna naprawa musi być realizowana kompleksowo. Do 18 czerwca 2020 roku nie można dokonać w tym miejscu jakichkolwiek napraw. 
Radna Anna Banaszek zwróciła uwagę, że były dokonane badania kamerami, żeby wyznaczyć usterki w kanalizacji. 

Radny Sławomir Ruge powiedział, że w projekcie budżetu są zabezpieczone środki w wysokości 40 tys. zł na naprawę kanalizacji, ale nie wie czy one na cokolwiek wystarczą. Dlatego pyta przedstawiciela ZWiUK o ewentualne koszty napraw. Ponadto zwrócił uwagę, że środki zabezpieczone na budowę ul. Wycieczkowej zostały w znacznej części przeniesione na realizację innych inwestycji. 
Radny Bronisław Balcerowski dopytuje jaka metoda naprawy jest najtańsza? Wójt Gminy Dariusz Fundator poinformował, że ze względu na trwałość projektów nie można w chwili obecnej przeprowadzić kompleksowych badań, ponieważ często instalowanie urządzeń technicznych wymaga dostosowania obecnej infrastruktury, co ze względu na uzyskane dotacje jest niemożliwe. Radny Balcerowski dopytuje czy są jakieś informacje na temat postępowania prokuratorskiego? Ze względu na fakt, że jest to postępowanie prokuratorskie nie są przekazywane informacje w tej sprawie. 
Radny Krzysztof Michalak podsumował, że w związku z uzyskanymi informacjami można rozumieć, że nikt nie daje gwarancji na zrealizowanie naprawy w krótkim czasie. Pan Maciejewski powiedział, że około ¾ instalacji jest wykonane wadliwie. 
Mieszkaniec Łochowa zwrócił uwagę, że zabezpieczone dowody powinny wystarczyć prokuraturze i nie powinno się czekać z inwestycjami na newralgicznych ulicach i zekać na zakończenie procesu sądowego. 
Radny Sławomir Ruge zwrócił się do wójta z informacją, że Rada nie była informowana o posunięciach wójta co do projektu budżetu. Wójt odpowiedział, że teraz jest moment na prowadzenie dyskusji i wprowadzanie poprawek. Budżet na 2020 rok jest kontynuacją zadań realizowanych w 2019 roku. Nowym dużym elementem, który pojawił się w planowanym budżecie jest budowa infrastruktury wodociągowej zapewniającej stałe dostawy wody mieszkańcom gminy. To są kluczowe zadania, bez których Gmina nie ma szans na rozwój. Obecne źródła wody stanowią zaledwie 50 % obecnego zapotrzebowania, dlatego musimy się posiłkować dostawami wody z Bydgoszczy, gdzie ceny są zdecydowanie wyższe od tych, które są pobierane od mieszkańców gminy. Propozycje składane przez radnych zakończyły się kwotą 185 mln zł, co było niemożliwe do realizacji, dlatego radni otrzymali projekt w obecnej formie. Wójt poinformował, że zostanie przeprowadzona modernizacja punktów świetlnych w liczbie 1300 oraz 80 nowych, dodatkowo będzie wybudowane 3400 punktów świetlnych z odroczonym terminem zapłaty. Planowana jest również rozbudowa szkoły podstawowej z przeznaczeniem na pomieszczenia dla GCK. Z uwagi na niewłaściwie złożony wniosek o dofinansowanie na budowę tego obiektu w dużej części był zakwestionowany. Komitet sterujący ZIT podjął decyzję, że w przypadku dokonania prawidłowego projektu będzie możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na budowę ośrodka w kwocie około 900 tys. zł. 
Radna Aleksandra Lubońska dopytuje, dlaczego nie było to konsultowane z radnymi? 
Wójt przypomniał, że to poprzednia administracja dokonała pierwszych czynności w celu uzyskania dofinansowania na budowę obiektu. Po jego oddaniu szkoła uzyska trzy pełnowymiarowe sale lekcyjne, ponieważ GCK przeniesie się do nowego budynku. W planowanej inwestycji jest sala widowiskowa na 70 metrów kwadratowych. Konstrukcja jest tak przygotowana aby móc rozbudowywać budynek w górę. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak zwróciła uwagę, że w kolejnej perspektywie nie będzie środków na projekty twarde, będą finansowane projekty społeczno – zdrowotne. Pani wójt pokazała zdjęcia domów kultury w gminach ościennych. Radny Krzysztof Michalak stwierdził, że nie powinniśmy takiej okazji marnować jeśli chodzi o pozyskanie dofinansowania. 
Dyrektor GCK Violetta Drążkowska powiedział, że Białe Błota będące największa miejscowością gminy nie ma nawet świetlicy. Planowana inwestycja nie jest duża kubaturowo, ale ma potencjał do rozbudowy w przyszłości. Zostanie dodatkowo wybudowany łącznik między salą gimnastyczna a budynkiem. Na terenie obiektu jest zaplanowana biblioteka z możliwością postawienia mobilnej ściany działowej. Pani dyrektor omówiła obecne warunki w jakich GCK się porusza oraz wykazała jakie szanse będzie miała „kultura” dzięki nowemu obiektowi. 
Radny Łukasz Wyszomirski stwierdził, że w związku z tym iż jest to budynek w Białych Błotach to radni Białych Błot niech zdecydują jakie inwestycje zdejmują. 
Radna Aleksandra Lubońska podtrzymywała, że nie miała wglądu w projekt budynku i nieprawdą jest, że było to przedstawiane radnym. Zgodziła się z radnym Wyszomirskim, że kultura to nie budynek. 
Radny Krzysztof Michalak powiedział, że nie powinno się przygotowywać projektów i angażować pracowników jeżeli nie będzie realizowana inwestycja. W obecnej sytuacji grozi to utratą dofinansowania na poziomie miliona złotych. 
Wójt gminy stwierdził, że musi być nas stać na kulturę, a wydawanie kwoty w wysokości 4,50 zł na mieszkańca nie pozwala na jej prężne funkcjonowanie. Kulturze należy dać środki, żeby się rozwijała. 
Radny Michalak dopytuje jaki poniesiono koszty w związku z tą inwestycją. Zastępca wójta odpowiedziała, że jest to kwota 45tys. zł. 
Radny Henryk Sykut powiedział, że ta inwestycja zwróci się w ciągu 2 lat, ponieważ nie będzie potrzeby wynajmowania pomieszczeń dla uczniów. Dodatkowo podnosi się wartość majątku gminnego. Sama inwestycja będzie zrealizowana za 33% środków gminnych. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak powiedziała, że zadania kulturalne to są zadania własne gminy i musza być realizowane. Powiedziała, że nie stać gminy na budynek dla GCK, ale w przyszłości nie będzie w ogóle możliwości uzyskania dofinansowania, więc nie skorzystanie z dofinansowania będzie zaniechaniem. 
Wójt gminy przedstawił proces uzyskania środków na budowę i podkreślił, że uzyskanie ich jest relatywnie duże. Natomiast nikt nie zapewni, że te środki zostaną przyznane. Wójt zaznaczył, że nad gminą ciąży również obowiązek zrealizowania wyroku sądu, a mianowicie zwrotu nienależnie pobranych podatków od nieruchomości. W związku z powyższym nie ma sensu zabezpieczenia środków na budowę ul. Wycieczkowej. 
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak poinformował, że wolne środki będą znane dopiero po zamknięciu bilansu czyli w kwietniu przyszłego roku. Należy również brać pod uwagę, że z tych środków zostaną częściowo spłacone kredyty. 
Mieszkaniec zwrócił uwagę, że w związku z tym iż nie zabezpiecza się środków na budowę ulicy Wycieczkowej, to nie powinno się rozpoczynać w gminie nowych inwestycji i nowych projektów. 
Wójt odpowiada, że nowe inwestycje są związane z kluczowymi aspektami funkcjonowania gminy. Wójt zapewnia, że o ulicy Wycieczkowej nie zapomni. 
Mieszkaniec prosił o zabezpieczenie środków na zakończenie budowy ul. Wycieczkowej w sytuacji kiedy jakieś pieniądze się uwolnią. 
Radna Karolina Lachowicz zadała pytanie, czy GCK posiada wystarczającą liczbę pracowników pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie tej jednostki. 
Wójt odpowiedział, że z uwagi na odległy czas uzyskania dofinansowania oraz terminu wybudowania nowego obiektu rozważanie takiej kwestii jest niepotrzebne. 
Dyrektor GCK powiedziała, że z uwagi na niskie wynagrodzenia jest duża rotacja pracowników. Proponowanie wynagrodzenie wykwalifikowanemu kandydatowi na poziomie 2 tys. zł jest wstydem. Z uwagi na to, że wykonuje się prace w weekendy, to nikt tego nie wytrzymuje. Jest to praca cały czas pod ostrzałem, mieszkańcy wywierają dużą presję na pracownikach kultury. 
Przewodniczący komisji Sławomir Ossowski odczytał listę projektów drogowych na terenie gminy. 
Mieszkaniec zapytał co z projektem ulicy Cukrowej w Białych Błotach. Przewodniczący komisji powiedział, że z uzyskanych informacji wynika, iż projekt przedmiotowej ulicy nie jest zawarty w spisie, ponieważ został już zrealizowany. Inwestycja polegała na utwardzeniu nawierzchni tłuczniem. Mieszkaniec sugeruje, że nie zostało to zrealizowane zgodnie z projektem. Wniosek radnej Aleksandry Lubońskiej zawiera informację dotyczącą potrzeby zrealizowania projektu przedmiotowej ulicy, natomiast nie ma go w odczytanej liście, ponieważ zawiera ona wyłącznie projekty w trakcie realizacji bądź gotowe, a nowego projektu na tą ulicę jeszcze nie ma. Radny Zbigniew Moroz wytłumaczył, że obecnie ulica ta nie ma projektu, a poprzedni projekt był zrealizowany tylko po to aby od Lasów Państwowych przejąć drogę. 
Zastępca wójta Anna Jankowska Cepak odniosła się do wniosków związanych 
ze zdejmowaniem środków z bieżącego utrzymania dróg. Początkowy plan związany z tym zadaniem w 2019 roku wyniósł 2 mln 956 tys. zł, po roku czasu kwota ta wzrosła do 3 mln 326 tys. zł oraz 250 tys. zł - środki które jeszcze nie są zafakturowane. W obecnym projekcie budżetu jest przeznaczona kwota w wysokości 2 mln 500 tys. zł a w jednym wniosku jest zaproponowane zdjęcie z tego zadania kwota w wysokości 500 tys. zł. W związku z powyższym należy wskazać, które drogi w przyszłym roku mają nie być równane i odśnieżane. Jeżeli radni chcą zmniejszać środki na tym zadaniu należy się liczyć z takimi konsekwencjami. W marcu 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na bieżące utrzymanie dróg, dlatego należy zabezpieczyć środki na realizację przetargu. Pani wójt poinformowała, że wyrok dotyczący zwrotu nienależnego podatku jest sprzed paru dni, natomiast sam projekt budżetu jest starszy i dlatego nie ma w nim informacji o karze. 
Radny Łukasz Wyszomirski pyta z czego Gmina opłaci wyrok sądowy? Skarbnik gminy odpowiedziała, że zostanie to opłacone z bieżących wpływów podatków. 
Radna Anna Banaszek prosi o uwzględnienie zamiany samochodu policyjnego na samochód dla ŚDS. Radny Krzysztof Michalak dopytuje dlaczego wszyscy chcą ściągać środki z zakupu samochodu dla policji? Stwierdził, że wszyscy mieszkańcy oczekują interwencji na czas i bezpieczeństwa. Przytoczył historię sprzed 2 tygodni, gdzie podczas interwencji policji samochód został rozbity w lesie, pojazd miał 400 tys. km przebiegu. Radna Anna Banaszek sugeruje, że to komendant powinien się starać o dofinansowanie, natomiast niepełnosprawni mieszkańcy nie mają czym dojeżdżać. 
Przewodniczący komisji poinformował, że są wnioski na zakup samochodu dla ŚDS bez konieczności ściągania środków z dofinansowania zakupu samochodu dla policji. Radny Łukasz Wyszomirski podkreślił, że środki z tego zadania w jego wniosku nie zostały zabrane, ponieważ kwota 50 tys. zł nie powinna stanowić uszczerbku dla budżetu. Radny Odniósł się do realizacji Święta Gminy, gdzie zostały wydatkowane środki większe niż zabudżetowane i to właśnie być może tam jest to 50 tys. zł na samochód. 
Radny Sławomir Ruge zabrał głos w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ul. Plażowej. Zapytał czy w związku z tym można zapisać w budżecie środki na tą inwestycję? Pani wójt odpowiedziała, że będą budowane tylko drogi, na które jest dofinansowanie. Jeżeli takie będzie przyznane, to wtedy wójt zwróci się do Rady o zabezpieczenie środków. Konkurs na dofinansowanie będzie ogłoszony we wrześniu 2020 r.
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę, że zakup obu samochodów jest ważne i proponuje zmniejszenie środków z diet radnych i sołtysów z przeznaczeniem na te pojazdy. Radny Łukasz Wyszomirski dopytuje, kto jest autorem wniosku o podniesienie diet radnych, ponieważ okazuje się to być wielką tajemnicą, jeżeli ktoś złożył ten wniosek to powinien go przedstawić i należy go przedyskutować, chociaż sam nie jest za tym żeby podnosić diety. Radny Sławomir Ruge wysunął propozycję, żeby zapytać pracowników Biura Rady Gminy, kto jest autorem tej podwyżki. Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że bardzo dziwi go ta sytuacja, zazwyczaj wszystkie jednostki wnioskujące o środki nigdy nie otrzymywały środków złożonych zgodnie z zapotrzebowaniem, były one pomniejszane. Wygląda to tak, że pracownicy Biura Rady Gminy złożyli zapotrzebowanie na zwiększenie środków. Skarbnik gminy poinformowała, że Pani sekretarz zbierała od wszystkich podległych pracowników informacje na temat zapotrzebowania na przyszły rok i zbiorczą informację przekazała do Referatu Budżetu. Radna Aleksandra Lubońska sugeruje, żeby skierować tą sprawę do Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący komisji Sławomir Ossowski dopytuje o zabezpieczone środki na ulicę Azalową. Pani skarbnik poinformowała, że środki na budowę przedmiotowej ulicy po wyłonieniu wykonawcy były znacząco zawyżone, dlatego środki można zmniejszyć na tym zadaniu. 
  
Przewodniczący komisji Sławomir Ossowski zarządził głosowanie w sprawie utrzymania 
w projekcie budżetu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Białych Błotach z przeznaczeniem na wykorzystanie obiektu przez Gminne Centrum Kultury. 
Za: 9 głosów 
Przeciw: 0 głosów 
Wstrzymał się: 2 głosy (Aleksandra Burdanowska, Krzysztof Kocikowski) 
  
Radny Henryk Sykut zgłosił autopoprawki do złożonego wniosku przez grupę radnych z Komisji Budżetu i Finansów: wykreślenie inwestycji na ulicy Letniskowej w Łochowie na kwotę 1 mln 200 tys. zł, wykreślenie naprawy kanalizacji na kwotę 40 tys. zł. Zdjęcie z ulicy Kolibra 10 tys. zł i przekazanie wraz z środkami wycofanymi z naprawy kanalizacji przeznaczenie na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji. 
Sołtys Kruszyna Krajeńskiego zwróciła uwagę, że otrzymała pisemne potwierdzenie, iż ulica Białobłocka zostanie wpisana do projektu budżetu na 2020 rok. Autorem pisma był wójt. Przewodniczący komisji zwrócił uwagę że wniosków jest wiele i pism również, ale nie ma możliwości realizacji wszystkich wniosków. 
Radna Anna Banaszek zapytała jaka jest ściągalność podatków? Pani skarbnik poinformowała, że występują trudności ze ściągalnością podatków, ale są prowadzone działania mające na celu to niwelować tj. przymusowe wpisy hipoteczne, sprawy sądowe oraz egzekucje komornicze. 
Radny Łukasz Wyszomirski poinformował, że budowa ulicy Rumiankowej jest bardzo ważna dla mieszkańców Zielonki, ponieważ na tej krótkiej ulicy nawracają autobusy i nie odstąpi 
od tej inwestycji. 
Radny Krzysztof Kocikowski dopytuje, że w związku propozycją przyjęcia metody jeden projekt dla jednego sołectwa dopytuje jaki ma być realizowanych projekt w Przyłękach? Przewodniczący komisji Sławomir Ossowski poinformował, że nowego projektu nie ma, 
a jedynie jest aktualizacja obecnego. 
Radny Krzysztof Michalak zaproponował dokonanie zdjęcia nadwyżki środków z ulicy Azalowej i zaproponował przeznaczenie ich na realizację ulicy Iglastej i Białobłockiej. 
Radna Ilona Nowakowska podkreśliła że mieszkaniec od 8 lat walczy o budowę ulicy Cukrowej, a inne ulice są robione już pierwszego roku. 
  
Komisja Budżetu i Finansów wypracowała jeden wspólny wniosek o dokonanie zmian 
w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok w postaci zaplanowania zadań: 
Zadanie nr 1: projekt ulicy Orzechowej w Zielonce – 70 tys. zł, 
Zadanie nr 2: projekt ulicy Pogodnej w Cielu – 50 tys. zł, 
Zadanie nr 3: projekt ulicy Zagajnikowej w Prądkach – 60 tys. zł, 
Zadanie nr 4: projekt ulicy Łąkowej w Łochowicach – 70 tys. zł, 
Zadanie nr 5: projekt ulicy Czereśniowej w Łochowie – 60 tys. zł, 
Zadanie nr 6: projekt ulicy Słonecznej w Lisim Ogonie – 50 tys. zł, 
Zadanie nr 7: projekt ulicy Kolibra w Murowańcu – 60 tys. zł, 
Zadanie nr 8: projekt chodnika przy ulicy Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim – 30 tys. zł, 
Zadanie nr 9: zakup samochodu specjalistycznego ŚDS w Cielu – 130 tys. zł, 
Zadanie nr 10: projekt ulicy Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim – 40 tys. zł, 
Zadanie nr 11: budowa ulicy Iglastej w Białych Błotach – 160 tys. zł, 
Zadanie nr 12: projekt i budowa utwardzenia na działce 181/5 – 160 tys. zł, 
Zadanie nr 13: projekt ulicy Cukrowej w Białych Błotach – 30 tys. zł, 
Łączna kwota zwiększeń: 970 tys. zł 
  
  
Zmniejszenia: 
Dział 700 rozdział 70005 paragraf 4590 – 265  tys. zł, 
Dział 700 rozdział 70005 paragraf 46.00 – 265  tys. zł, 
Dział 750 rozdział 75022 paragraf 3030 – 80  tys. zł, 
Dział 750 rozdział 75095 paragraf 3030 – 40  tys. zł, 
Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 – 320  tys. zł, 
  
Łączna kwota zmniejszeń: 970 tys. zł 
  
Głosowanie: 
Za: 6 
Przeciw: 0 
Wstrzymał się: 3 (Krzysztof Kocikowski, Bronisław Balcerowski, Sławomir Ossowski) 
Nieobecni: Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak 
Wniosek został przyjęty. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał propozycję opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Białe Błota, która opiniuje pozytywnie założenia budżetowe oraz składa uwagi w formie załączonego wniosku. Opinię poddano głosowaniu. 
Za: 8 
Przeciw: 0 
Wstrzymał się: 1 (Krzysztof Kocikowski) 
Nieobecni: Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak. 
  
Projekt uchwały budżetowej Gminy Białe Błota na 2020 rok został pozytywnie zaopiniowany. 
  
  
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak omówiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej na 2020 r oraz WPF na lata 2020-2026. 
  
Na tym zakończono posiedzenie. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
  Sławomir Ossowski 
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (13 grudnia 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (13 grudnia 2019, 10:01:28)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (21 lutego 2020, 08:11:23)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 305