Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 19.12.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 19.12.2019 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Sławomir Ossowski Przewodniczący Komisji,
2. Bronisław Balcerowski, Radny Gminy,
3. Magdalena Burdanowska Radna Gminy,
4. Krzysztof Kocikowski, Radny Gminy,
5. Karolina Lachowicz, Radna Gminy,
6. Aleksandra Lubońska Radna Gminy,
7. Krzysztof Michalak, Radny Gminy
8. Ilona Nowakowska, Radna Gminy,
9. Henryk Sykut Radny Gminy,
10. Sławomir Ruge Radny Gminy,
11. Magdalena Sznajder Radna Gminy,
12. Anna Jankowska-Cepak Zastępca Wójta Gminy Białe Błota,
13. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy,
14. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
15. Alicja Piskuła Zastępca Kierownika GOPS.
16. Mieszkaniec

Komisję rozpoczął przewodniczący Sławomir Ossowski, który powitał wszystkich obecnych, 
odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. 
 
Temat posiedzenia: 
1.Szczegółowe prace nad prowizorium budżetowym na 2020 r. 
2.Zapoznanie się i omówienie projektów uchwał na sesję. 
3.Wolne wnioski. 
4.Sprawy bieżące. 
Ad. 1 
Przewodniczący komisji p. Sławomir Ossowski rozpoczął dyskusję na temat podwyższenia wydatków na Biuro Rady Gminy. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak mówiła, że nie posiada informacji na temat wniosku w sprawie podwyższenia wysokości diet. Działalność Biura Rady to również inne koszty, które Urząd Gminy musi ponosić. Planując budżet dla Biura Rady wzięto pod uwagę również wszystkie wnioski, które wpłynęły w ciągu roku budżetowego. Mówiła o wniosku z Klubu „Wybieram Gminę Białe Błota” dot. zwiększenia funduszu reprezentacyjnego. Był również wniosek o szkolenia, obsługę prawną dla potrzeb Biura Rady Gminy. Wpłynęły również wnioski dot. wyposażenia biura, wybudowania działki działowej w biurze dla potrzeb Przewodniczącego Rady Gminy, jak również zakup nowego stołu i krzeseł. Jeżeli chodzi o wniosek dot. diet, taki wniosek nie wpłynął. 

Radna Aleksandra Lubońska mówiła, że wcześniej mówiono, że była podwyżka na diety radnych. 

Radny Bronisław Balcerowski dodał, że wniosek został złożony przez Biuro Rady.

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że wszystkie wnioski o których mówiła Zastępca Wójta wpłynęły do p. Sekretarz i od p. Sekretarz otrzymała zestawienie.   

Radny Bronisław Balcerowski przekazał, że w Biurze Rady przedstawiono propozycje  jakie złożył Pan Przewodniczący, na podstawie których miała być naliczona ogólna kwota zabezpieczająca diety. W tym temacie powinien wypowiedzieć się Przewodniczący Rady, który zaproponował stawki diet. Biuro Rady złożyło zapotrzebowanie w celu zabezpieczenia środków. Na wspólnym posiedzeniu komisji nieobecny był Pan Przewodniczący i nie było możliwości zadania pytania jakie były propozycje. 

Przewodniczący komisji p. Sławomir Ossowski przekazał, że na Komisji Oświaty mówiono o zaleceniach pokontrolnych  Wojewody w sprawie Programu Senior + w Łochowie. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska Cepak mówiła, że podczas komisji padło pytanie, kto zarządza Programem Senior + Odpowiadając stwierdziła, że realizatorem  programu jest GOPS. Przedstawiła moduły z których składa się program Senior+. Świetlica została wyremontowana za pieniądze pozyskane na program Senior+ i należy ten program realizować  w przeciwnym razie należałoby zwrócić dotację przeznaczoną na remont i działanie. Zarzuty padły pod adresem obecnego Wójta, że nie przemyślał i złożył wniosek. Wniosek i przyznanie dotacji nastąpiło za poprzedniego Wójta i za poprzednią panią dyrektor. Mówiła, że zalecenie pokontrolne Wojewody zostały wykonane. Największym problemem jest funkcjonowanie GCK w pomieszczeniu, które zostało wyremontowane za środki Senior+ 

Radny Sławomir Ruge pytał na jaki okres została wyłączona  świetlica 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak  odpowiedziała, że na okres trwania projektu tj. 3 lata. Apelowała, aby się powstrzymać przed opiniami kierowanymi przez radnego Łukasza Wyszomirskiego pod adresem obecnego Wójta nie znając szczegółów sprawy.    

Przewodniczący komisji p. Sławomir Ossowski poinformował, że wnioski ze wspólnego posiedzenia komisji zostały ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok. 

Krystyna Kołodziejczak kierownik Referatu Budżetu przedstawiła proponowane poprawki. 

Przewodniczący komisji p. Sławomir Ossowski  stwierdził, że brakuje planu wydatków GCK. Poinformował, ze na sesji wprowadzi uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. Przedstawił zaproponowane stawki wynagrodzenia. Uważa, że obecna pensja Wójta jest niska i nie może być tak że Wójt zarabia mniej niż niektórzy kierownicy referatów.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Henryk Sykut zwrócił uwagę na kwotę wydatków bieżących. Pytał dlaczego kwota jest wyższa o 30 mln zł w porównaniu z latami poprzednimi. Pytał na co przeznaczone są te wydatki? 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że na wydatki bieżące wpływ ma przede wszystkim oświata, zakończone inwestycje i powstałe obiekty generują koszty utrzymania. Pomoc społeczna, środki na realizację zadań, koszty zatrudnienia, zużycie energii, utrzymanie dróg. 

Radny Krzysztof Michalak rozpoczął dyskusję na temat smogu w gminie. Mówił o dużej ilości pieców zanieczyszczających środowisko. 

Radny Henryk Sukut proponował, aby w gminie policzyć ilość tych pieców. 

Radny Krzysztof Kocikowski  mówił o dużym ponad 13 mln zł deficycie budżetu. Pytał, czy planuje się korzystanie z dofinansowania dot. projektu instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w Cielu. 

Wójt Gminy p. Anna Jankowska- Cepak przekazała, że o wykonaniu tego zadania zadecydowała Rada Sołecka. Koszt szacunkowy wystarczy na projekt. Do każdego dofinansowania należy mieć wkład własny. Jeżeli chodzi o budżet to gmina ma zgłoszone drogi do Funduszu  Dróg Samorządowych. 

Radna Magdalena Sznajder mówiła, że ulica Iglasta stanowi wjazd do jednej posesji, a Gmina przeznacza na to zadanie 160 000 zł. Dodała,  że nie ma np.: środków aby wykonać projekt ul. Białobłockiej, który będzie służył większej grupie mieszkańców, a wykonuje się wjazd do posesji jednej rodziny. 
  
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2025 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekty uchwały. 
  
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
  
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Zastępca kierownika GOPS p. Alicja Piskuła przedstawiła projekt uchwały. Przekazała, że na realizację programu otrzymano kwotę ponad 268 000 zł. Beneficjentem projektu mogą być osoby niepełnosprawne z orzeczeniem, przewiduje się objęcie programem 20 osób. 

O godz. 16:55 Komisje opuścił radnych Krzysztof Michalak   
  
Projekt uchwały zmieniający w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Białe Błota. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2020 rok. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020. 

Zastępca wójta p. Anna Jankowska – Cepak omówiła ww. projekty uchwał. 
  
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2019/2020. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Henryk Sykut przekazał, że jest realizowane zadanie dot dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Rodzice wożą dzieci, a gmina płaci za zużyte paliwo. W projekcie uchwały ustalono ceny paliwa na terenie Gminy Białe Błota. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.     

Kierownik referatu p. Andrzej Wiekierak  omówił ww. projekty uchwał. 

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

Radny Sławomir Ruge przekazał, że na sesji wprowadzi autopoprawkę dot. zmiany godziny rozpoczęcia posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 

Radna Aleksandra Lubońska pytała o plan pracy komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu. W planie pracy wpisano sprawy bieżące i materiały na sesje, które niewiele mówią o tematyce posiedzenia komisji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Henryk Sykut wnioskował, aby przygotować wykaz spraw sądowych czynnych i biernych na dzień 15.12.2019 r. 

Radny Krzysztof Kocikowski mówił o dwóch masztach z latarnią umiejscowionych przy ul. Przysieckiego i drogi serwisowej. Wnioskował o przeniesienie tych dwóch lamp w inne miejsce. 

Mieszkaniec podał dane z grudnia 2018 roku dot wysokości diet radnych w ościennych gminach. Przekazał, że dieta w Gminie Białe Błota znajduje się  w górnych widełkach 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
 Sławomir Ossowski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (9 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (9 stycznia 2020, 14:46:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215