Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16.01.2020. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie


 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 16.01.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ossowski, radny Bronisław Balcerowski, radna Magdalena Burdanowska, radna Aleksandra Lubońska, radny Henryk Sykut,  radny Krzysztof Michalak, radny Krzysztof Kocikowski, radna Magdalena Sznajder, radna Karolina Lachowicz, radny Sławomir Ruge, radna Kamilla Grzelak, Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak, Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik Referatu Inwestycji p. Sonia Topolewska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami p. Przemysław Kowalski, inspektor p. Aneta Malcer.
Komisję rozpoczął przewodniczący Sławomir Ossowski, który odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Temat posiedzenia:
1.Materiały na sesję- omówienie projektów uchwał.
2.Podsumowanie prac Komisji Budżetu i Finansów za 2019 rok.
3.Sprawy bieżące – wolne wnioski.
 
Porządek posiedzenia Komisji został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
 
Ad. 1
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych realizowanych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2020-2025
Inspektor p. Aneta Malcer przedstawiła projekt uchwały, gdzie planuje się kontynuację dwóch programów i realizacje trzech nowych programów. Programy zostaną ogłoszone w ramach otwartych konkursów.
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.
Kierownik Referatu p. Przemysław Kowalski przekazał, że Minister Cyfryzacji wprowadził zmiany w ustawie o drogach publicznych. Dla podniesienia konkurencyjności korzystania dla mieszkańców z usług cyfrowych,  podniesienia inwestowania firm z tej branży obniżono stawkę za zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń. 
Radny Bronisław Balcerowski pytał  o rozliczania środków na bieżące utrzymanie dróg.
Kierownik Referatu p. Przemysław Kowalski przekazał, że odbyły się dwa wyjazdy, nie ma jeszcze rozliczenia. 
Radny Henryk Sykut pytał o zmianę usytuowania przystanku w Cielu, aby autobusy nie jeździły po parkingu. 
Kierownik Referatu Przemysław Kowalski odpowiedział, że zostało wydane pozwolenie, ale muszą zostać zabezpieczone środki na wykonanie przystanku. 
Radny Krzysztof Kocikowski pytał o brakujący kawałek asfaltu na ul. Antoniego Przysieckiego. Prosił o podjęcie działań w tej sprawie.
 
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/133/2007 Rady Gminy Białe Błota w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Beata Kruszka p.o. Kierownika Referatu Podatków i Opłat mówiła, że obecnie obowiązuje uchwała zezwalająca na pobieranie podatków przez sołtysów gminy. Dochody przekazywane od sołtysów są coraz niższe, ponieważ podatnicy dokonują wpłat bezgotówkowych.  
Radny Henryk Sykut prosił, aby przekazać informację mieszkańcom, że wpłaty należy kierować na wskazane konto bankowe.
 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.
Kierownik Referatu Sonia Topolewska przekazała, że dodaje się trzy zadania tj. projekt ul. Albatrosa, projekt i budowa pieszo - jezdni na ul. Laskowej w Trzcińcu, budowa ul. Ptasiej w Murowańcu. Na te zadania zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie zdążył zrealizować umowy w terminie, a zadania są na zaawansowanym etapie realizacji i dalsza realizacja jest zasadna. Na budowę ul. Jedlinowej w Łochowie została zrealizowana dokumentacja projektowa, natomiast ze względów technicznych nie dokonano przelewu. 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak  omówiła poprawioną wersję projektu uchwały, która została przekazana radnym. Zgłosiła również autopoprawkę do treści uzasadnienia projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Sławomir Ossowski poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Głosowanie: 9 radnych „za”, 1 głos „wstrzymujący” przy 10 obecnych radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak  omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Sławomir Ossowski poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Głosowanie: 9 radnych „za”, 1 głos „wstrzymujący” przy 10 obecnych radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2020.
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przekazała, że budżet został uchwalony z deficytem, źródłem finansowania deficytu jest kredyt. Aby ogłosić przetarg i wybrać bank musi być podjęta uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu. Kredyt ma być zaciągnięty w kwocie 13 370 000 zł i spłacany do 2026 roku.  
Przewodniczący Komisji Sławomir Ossowski poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Głosowanie: 6 głosów „za”,  3 głosy „przeciw” 1 głos „wstrzymujący” przy 10 obecnych radnych.
 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Sławomir Ossowski poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Głosowanie: 7 głosów „za”,  3 głosy „przeciw”  przy 10 obecnych radnych.
Dyskutowano na temat wymiany pieców grzewczych na terenie Gminy. Radny Krzysztof Michalak stwierdził, że powinno być większe zaangażowanie pracowników referatu Ochrony Środowiska w terenie celem przedstawienia mieszkańcom informacji na temat wymiany pieców.
Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski przekazał, że na czterech pracowników Referatu Ochrony Środowiska  średnio dwóch jest w terenie.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
Kierownik Referatu p. Andrzej Wiekierak poinformował, że jest propozycja wykupu dwóch działek drogowych,  jedna z nich stanowi przelotową część ulicy Północnej i ul. Sierpowej w Lisim Ogonie.
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej.
Kierownik Referatu p. Andrzej Wiekierak przekazał, że została przejęta od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bydgoszcz  działka stanowiąca część ulicy Akacjowej. W ramach postępowania odszkodowawczego  Gmina przekaże zbyteczną nieruchomość w środku lasu. Nadleśnictwo wyraziło wolę przekazania w ramach rozliczenia.
 
Ad. 2.Podsumowanie prac Komisji Budżetu i Finansów za 2019 rok.
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ossowski przekazał, że sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów  zostanie przedstawione na Sesji
 
Ad. 3.Sprawy bieżące – wolne wnioski.
Radny Henryk Sykut wnioskował, aby Urząd Gminy przedstawił informację na temat spraw Sądowych czynnych i biernych toczących się z udziałem  Gminy Białe Błota.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Sławomir Ossowski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (21 stycznia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (21 stycznia 2020, 12:13:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194