Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 20.02.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
załącznik 1 (50kB) word
załącznik 2 (19kB) word
załącznik 3 (38kB) word
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 20.02.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ossowski, radny Bronisław Balcerowski, radna Magdalena Burdanowska, radna Aleksandra Lubońska, radny Henryk Sykut,  radny Krzysztof Michalak, radny Krzysztof Kocikowski, radna Magdalena Sznajder, radna Karolina Lachowicz, radny Sławomir Ruge, radna Kamilla Grzelak, II Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik Referatu Inwestycji p. Sonia Topolewska, sołtys Anetta Steltmann.
Komisję rozpoczął przewodniczący Sławomir Ossowski, który odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Temat posiedzenia: 
1. Zapoznanie się z wykonaniem inwestycji w 2019 roku i przygotowanie do realizacji inwestycji w 2020 roku, 
2. Sprawy bieżące – wolne wnioski.  
  
Ad. 1. Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska przedstawiła sprawozdanie z wykonania inwestycji w 2019 r., które stanowi załącznik do protokołu. 
Głos zabrał radny Bronisław Balcerowski, który poruszył temat budowy ścieżki rowerowej. Zwrócił uwagę, że ścieżka jest realizowana, a sprawa magistrali nie jest rozstrzygnięta, co będzie wiązało się z ryzykiem jej uszkodzenia. 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska zwróciła uwagę, że na realizację danych zadań są przewidziane terminy wyznaczone przez dofinansowanie i nie można odkładać realizacji inwestycji. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby położenie w pierwszej kolejności magistrali a później budowa ścieżki rowerowej, tak aby nie trzeba było jej naprawiać. Realizacja tej inwestycji będzie wykonywana metodą przycisków, a nie wykopem otwartym. 
Radny Bronisław Balcerowski poruszył temat budowy odwodnienia ulicy Jesionowej, zwrócił uwagę, że brakuje studzienek umożliwiających podłączenie dodatkowych ulic. 
II Zastępca wójta Jarosław Gołębiewski zadeklarował sprawdzenie tej sytuacji oraz zweryfikowanie projektu pod względem budowy studni w rejonie ulicy Cisowej. 
Radny Krzysztof Kocikowski poruszył temat miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Vianey’a. 
II Zastępca wójta Jarosław Gołębiewski poinformował, że parkingi dla osób niepełnosprawnych są dopuszczane do użytkowania, jeżeli są zbudowane z płyt ażurowych, jednakże mając na względzie komfort użytkowania tych miejsc postanowiono zmienić podłoże na pełną kostkę brukową. Realizacja miejsc parkingowych z prawidłowym podłożem nie była możliwa, z uwagi na uzyskane dofinansowanie i obowiązek realizacji inwestycji zgodnie z projektem. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, została zrealizowana zmiana nawierzchni w ramach środków, które wykonawca otrzymał pierwotnie na budowę parkingu. 
Radny Krzysztof Kocikowski przypomniał sprawę związaną z ul. Przysieckiego, a mianowicie z uzupełnieniem fragmentu asfaltu na tej ulicy. 
II Zastępca wójta Jarosław Gołębiewski odpowiedział, że Starostwo traktuje ten fragment jako odwodnienie, natomiast istnieją, również inne możliwości odprowadzenia wody chociażby przez ściek przy krawężnikowy. Zastępca wójta poinformował, że monitoruje tą sprawę. 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska przedstawiła plan budowy oświetlenia na terenie Gminy. 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ossowski odniósł się do projektu oświetlenia ulicy Ogrodowej w Lipnikach i ulicy Ogrodowej w Drzewcach, gdzie projektant błędnie sporządził projekt (w niewłaściwej miejscowości). Poruszył również temat budowy oświetlenia w Sołectwie Murowaniec, gdzie wykazał jak będzie wyglądał inwestycja w poszczególnych miejscowościach. Dopytywał również radną Magdalenę Burdanowską, czy ma wiedzę na temat faktu iż klub , którego jest członkiem wnioskował o budowę oświetlenia na ulicy Rajskiej w Murowańcu? Pani Radna odpowiedziała, że nie wie nic o tej sprawie. Radny Sławomir Ossowski zwrócił uwagę, że na ulicy Rajskiej jest jeden budynek i należy najpierw sporządzić projekt oświetlenia na ulicach sąsiednich. 
Radna Karolina Lachowicz pytała o projekt ulicy Zabytkowej. Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska odpowiedziała, że projekt jest w trakcie aktualizacji. 
Radna Aleksandra Lubońska poprosiła o udzielenie informacji na temat budowy ulicy Iglastej i działki 181/5. Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska odpowiedziała, że jest aktualizowany kosztorys inwestorski, a ogłoszenie przetargu jest planowane na kwiecień. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut przedstawił uchwałę Kolegium RIO w sprawie Uchwały RGK.0007.202.2019 Gminy Białe Błota z dnia 30.12.2019 r., gdzie podsumował, że uchwała została podjęta z nieznacznym naruszeniem prawa. Poprosił również Panią Skarbnik o przedstawienie realizacji budżetu w zakresie inwestycji w 2019 r. Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak poinformowała, że plan na inwestycje po zmianach wyniósł 25 831 600 zł, a wykonanie na poziomie 80 % wyniosło 20 659 722 zł. 
Radna Magdalena Sznajder zadała pytanie w sprawie odsłonięcia znaków na ulicy Niedźwiedziej w Sołectwie Ciele. II Zastępca wójta Jarosław Gołębiewski odpowiedział, że musi zweryfikować, czy jest zatwierdzona nowa organizacja ruchu. Radna poruszyła temat wycinki lasu przy ul Źródlanej, poprosiła weryfikację pozwolenia na wycinkę i informację, co jest planowane na tym terenie. 
  
Ad. 2. Radna Magdalena Sznajder w imieniu sołtysów poruszyła temat wydatkowania środków z funduszu sołeckiego. Zwróciła uwagę, że rozbicie środków z funduszu sołeckiego na poszczególne zakupy, usługi i roboty budowlane jest trudne do realizacji wraz z oszacowaniem jest pracochłonne i czasochłonne i nie zgadza się z takim obwarowaniem wydatkowania środków. 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak odpowiedziała, że fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy i obowiązuje przy jego realizacji ustawa o zamówieniach publicznych, dlatego muszą być sporządzane plany zakupów i usług. Przy zaciąganiu zobowiązań muszą być zaewidencjonowane poszczególne wydatki, które są planowane. Fundusz sołecki powinien być przeznaczony na potrzeby sołectw, a nie na przejadanie. 
Radny Sławomir Ruge pyta czy istnieje możliwość scedowania tych środków na GCK? Skarbnik odpowiedziała, że środków z funduszu sołeckiego nie można przekazać do instytucji kultury. 
Radny Henryk Sykut powiedział, że budżet został przyjęty zgodnie z ustawą i to rodzi pewne trudności. Zaproponował, żeby zwiększyć dotację dla GCK, gdzie kwota zostanie przeznaczona na imprezy dla mieszkańców w danej miejscowości. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest możliwe przekazania część środków, które dyrektor GCK musiałby zaplanować na poszczególne wydarzenia. Natomiast fundusz sołecki byłby wydatkowany na inne cele w sołectwie. 
Radny Sławomir Ruge odniósł się do uchwały, której był inicjatorem, a mianowicie zwiększenia funduszu sołeckiego o 2 zł na mieszkańca. Powiedział, że nie było jego celem przeznaczanie tych środków na imprezy, tylko inwestycja w sołectwa poprzez zakup koszy, czy ławek. 
Radny Sławomir Ruge zadał pytanie, czy w związku z otwarciem nowej linii autobusowej jest przewidziana budowa nowych wiat? Skarbnik gminy odpowiedziała, że w chwili obecnej nie są planowane wiaty przystankowe. 
Przewodniczący komisji poruszył sprawę związaną z budową ulicy Cedrowej. Wniosek został skierowany przez mieszkańca do Urzędu, w którym są zarzuty o bezczynność w sprawie jej budowy, natomiast uzyskane informacje pozwalają sądzić, że droga ta będzie prawdopodobnie budowana z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Radny Krzysztof Kocikowski zgłosił, że na ulicy Przyrodniczej po ostatnich wichurach pochyla się drzewo w stronę jezdni, prosi o uporządkowanie tej sytuacji. W dalszej części tej ulicy rosną krzewy, zasugerował, żeby je przyciąć, ponieważ wrastają w światło drogi. 
Radna Aleksandra Lubońska zwróciła uwagę, że światła przy przejściu dla pieszych naprzeciwko Urzędu Gminy są bardzo opóźnione, co powoduje że piesi czekają 10 minut aby przejść na druga stronę ulicy. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sławomir Ossowski zakończył posiedzenie komisji. 
  
  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Sławomir Ossowski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (25 lutego 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (25 lutego 2020, 13:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239