Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21.05.2020 r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 21.05.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Sławomir Ossowski Przewodniczący Komisji,
2. Bronisław Balcerowski Radny Gminy,
3. Anna Banaszek, Radna Gminy,
4. Magdalena Burdanowska Radna Gminy,
5. Karolina Lachowicz Radna Gminy,
6. Aleksandra Lubońska Radna Gminy,
7. Krzysztof Kocikowski Radny Gminy,
8. Sławomir Ruge Radny Gminy,
9. Henryk Sykut Radny Gminy,
10. Magdalena Sznajder Radna Gminy,
11. Maria Wolsztyńska Radna Gminy,
12. Łukasz Wyszomirski Radny Gminy,
13. Anna Jankowska – Cepak Zastępca Wójta
14. Krystyna Kołodziejczak Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
15. Sonia Topolewska Kierownik Referatu Inwestycji

Nieobecny radny Krzysztof Michalak.

Temat posiedzenia:
Omówienie wykonania budżetu za rok 2019
 
Posiedzenie Komisji otworzył Pan Sławomir Ossowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W związku z zdalnym trybem prac przewodniczący komisji sprawdził obecność radnych. 
  
Przewodniczący komisji poinformował, że RIO w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Zwrócił również uwagę, że podczas Komisji Rewizyjnej nie zostało podane uzasadnienie dlaczego niektóre z inwestycji nie zostały zrealizowane we właściwym procencie. Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie dlaczego inwestycja dotycząca ulicy Sokolej w Murowańcu nie wykazuje realizacji na poziomie 100 %, chociaż została ona zakończona 
i odebrana. 
  
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska wyjaśniła, że część środków była wydatkowana 
w 2020 r. z uwagi na późne rozpoczęcie robót, co przełożyło się również na niskie zaawansowanie prac w 2019 r. Sama inwestycja została zakończona przed terminem i nastąpiły jej odbiory w maju. 
  
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że była to znacząca kwota w budżecie, której wydatkowanie zgodnie z zaplanowanym terminarzem dałoby wydatkowanie środków na inwestycje na poziomie ok. 90%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Kolejne ulice to Ptasia, Albatrosa i Laskowa, których wykonanie to 0%. Poproszono o wyjaśnienia. 
  
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska odpowiedziała, że wyłoniony wykonawca realizował te zadania niegodnie z oczekiwaniami i nieterminowo. W lutym bieżącego roku została zerwana umowa z wykonawcą, przystąpiono do ponowienia procedury przetargowej. 
  
Przewodniczący Komisji podsumował, że ani wójt, ani urząd nie mieli wpływu na działania nierzetelnego wykonawcy. Dodał, że te inwestycje również miały duży wpływ na wykonanie funduszu sołeckiego. Kolejnym tematem jest ulica Jaworowa w Zielonce, zwrócił uwagę że ciężko wykonać taką inwestycję z budżetem uchwalonym przez Radę Gminy na poziomie 250 tys. zł, gdzie projekt kosztował 50 tys. zł i na tym należało pozostać w 2019 roku, a w kolejnych latach zabezpieczyć pozostałe środki na budowę. 
  
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska przedstawiła jak wyglądał przebieg inwestycji na ulicy Jaworowej, podsumowując dodała, że dokumentacja na chwilę obecną jest kompletna. 
  
Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienia w sprawie zakupu kontenera socjalnego, co się wydarzyło, że nie została ta inwestycja zrealizowana. 
  
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska odpowiedziała, że nastąpiło wydłużenie procedury wyboru kontenera. Dodatkowo przesunięcie otwarcia linii autobusowej na marzec 2020 roku nie wymuszało dokonania zakupu w 2019 roku, został on zrealizowany w 2020 roku. 
  
Przewodniczący Komisji prosił o wyjaśnienie realizacji inwestycji „Pszczeli zakątek”. 
  
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska poinformowała, że początkowo był problem z wyborem wykonawcy, dopiero drugi przetarg pozwolił na wyłonienie właściwej firmy. Z uwagi na wykonanie tej inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj w pierwszej kolejności sporządzono projekt oraz rozpoczęto proces uzyskania wszelkich pozwoleń. W chwili rozpoczęcia prac zrezygnowano z realizacji nasadzeń, ponieważ istniało duże prawdopodobieństwo, iż rośliny nie przetrwałyby zimy. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu robót, nasadzenia dokonano po zakończeniu okresu zimowego, a same odbiory wykonano w kwietniu. 
  
Przewodniczący Komisji prosi o wyjaśnienia w sprawie kanalizacji P10, P16 w Lisim Ogonie. 

Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska wyjaśniła, że inwestycja ta była realizowana częściowo z dotacji. Jeżeli chodzi o procent wydatkowania środków, to należy mieć na uwadze trudności jakie sprawia oszacowanie zaangażowania robót w ciągu roku. Sama inwestycja została rozliczona 
z dofinansowania w terminie. 
  
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że na niektórych inwestycjach udało się zaoszczędzić, ponieważ nie wydatkowano wszystkich środków. 
  
Zastępca wójta Anna Jankowska Cepak odpowiedziała, że zabezpieczone środki na daną inwestycję zawsze przewyższają złożone oferty, z uwagi na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić podczas realizacji robót. 
  
Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie przyczyn niewykonania budżetu w związku z inwestycją w oświetlenie. 
  
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska odpowiedziała, że jedną z przyczyn było niedokonanie przelewów 31.12.2020. na kwotę 152 tys. zł. 
  
Zastępca wójta Anna Jankowska Cepak zwróciła uwagę, że identyczna sytuacja miała miejsce przy dokonaniu zapłaty za realizację projektu ulicy Jedlinowej w Łochowie. 
  
Radny Łukasz Wyszomirski pyta czy środki zapłacone w roku 2020 będą zakwalifikowane 
do funduszu sołeckiego za 2019 rok? 
  
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziały, że te środki nie zostaną już zakwalifikowane do funduszu sołeckiego. 
  
Głos zabrał radny Sławomir Ruge, w związku z wcześniejszymi wypowiedziami zapytał czy to księgowość popełnił błąd wpisując w wykonaniu budżetu przy inwestycji na ulicy Jaworowej w Zielonce 0%? 
  
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska odpowiedziała, że wykonawca nie mógł wywiązać się z zapisów umowy, dlatego też środki były wydatkowane w 2020 r. 
  
Radny Sławomir Ruge zwrócił uwagę, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczyło wykonania budżetu za 2019 r., natomiast wykonanie budżetu za 2020 rok będzie omawiane w 2021 roku. Tematem jest niewykonanie dochodu, a nie wydatku przy budowie sieci kanalizacyjnej P10 i P16. Inwestycja została zakończona w marcu, co dotyczy już roku 2020. Radny zwrócił również uwagę, że może i zadania z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane, ale nie wykonując przelewu zostały zaprzepaszczone możliwości odzyskania środków z budżetu państwa przynajmniej w 16%. 
  
Zastępca wójta Anna Jankowska Cepak zwróciła uwagę, że uzupełnieniem części tabelarycznej jest część opisowa. Pozwala to na poznanie przesłanek dlaczego w takiej, a nie innej części jest wykonany budżet. 
  
Przewodniczący Komisji poprosił radnego Sławomira o dyskusję w sprawie targowiska w Łochowie. 
  
Radny Sławomir Ruge powiedział, że wystąpił do przewodniczącego Komisji Gospodarki o przeprowadzenie wizji lokalnej na targowisku w Łochowie. Zwrócił uwagę, że sprawa jest prosta, gdyż należy zrealizować uchwałę zebrania wiejskiego z 2017 roku, poprzez sporządzenie planu zagospodarowania tego terenu. 
  
Zastępca wójta Anna Jankowska Cepak poinformowała, że w związku z wpłynięciem wniosku sołtysa wójt nie chciał samodzielnie podejmować decyzji, ponieważ są to dwa różne wnioski. 
  
Głos zabrała Aleksandra Lubońska, która prosi o zorganizowanie komisji, której tematem będzie wsparcie przedsiębiorców w obecnej trudnej sytuacji. 
  
Radny Henryk Sykut w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi poprosił o informacje, czy wpływają do Urzędu wnioski w sprawie umorzeń od przedsiębiorców? Pyta również czy potrzebna jest jakaś interwencja Rady w tej sprawie? Prosi o informację, czy są kolejne roszczenia związane z RZI? 
  
Zastępca wójta Anna Jankowska Cepak odpowiedziała, że to pytanie zostanie przekierowane do kierownika Referatu Podatków i Opłat, natomiast jeżeli chodzi o inicjatywę związaną z udzielaniem ulg przedsiębiorcą należy ona wyłącznie do Rady, co wynika z przepisów tarczy antykryzysowej. 
  
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak poinformowała, ż do Gminy na chwilę obecną nie wpłynęły nowe roszczenia w sprawie RZI. 
  
Radny Sławomir Ruge zwrócił uwagę, że w Planie wieloletniego rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zabrakło wzmianki o planach naprawy kanalizacji w Łochowie. 
  
Zastępca wójta Anna Jankowska Cepak odpowiedziała, że są to pytania do ZWiUKu i poprosi przedstawiciela aby została przygotowana w temacie odpowiedź. 
  
Radny Henryk Sykut w nawiązaniu do wypowiedzi Pani wójt w sprawie pomocy dla przedsiębiorców prosi aby Urząd przygotował informację na jakim etapie realizacji dochodu jest Gmina, pozwoli to na przygotowanie stosownej uchwały. 
  
Zastępca wójta Anna Jankowska Cepak poinformowała, ze pierwsze sprawozdanie jest przygotowane za okres do końca marca, które nie obejmuje okresu epidemii. Kolejne sprawozdanie jest sporządzane na koniec czerwca i pełna informacja będzie znana w połowie lipca. 
  
Radna Aleksandra Lubońska pyta jaką inną pomoc może udzielić Gmina przedsiębiorcą? 
  
Zastępca wójta Anna Jankowska Cepak odpowiedziała, że przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy państwowej ujętej w tarczy antykryzysowej, natomiast jeżeli chodzi o pomoc z ramienia samorządu to jest to kompetencja Rady Gminy. W Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się wnioski dotyczące umorzeń podatku. 
  
Radna Magdalena Sznajder prosi o informację, czy są jakieś różnice w wysokości podatku za miesiąc marzec i kwiecień? 
  
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że przeanalizuje wpływy i przekaże odpowiedź pisemnie. 
  
Radna Maria Wolsztyńska pyta czy na komisji będą omawiane materiały na sesję? Zwróciła uwagę, że zwolnienia z podatku to kompetencja wójta, a nie Rady Gminy. 
  
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że materiały na sesję jeszcze spływają, dlatego nie miał możliwości zaproszenia pracowników celem ich omówienia. Na komisji będą omówione uchwały dotyczące aportu dla ZWiUK i tzw. „Alkoholowa”. 
  
Zastępca wójta Anna Jankowska Cepak odpowiedziała, że za pośrednictwem biura rady przekaże interpretację przepisów dotyczącą udzielania pomocy przedsiębiorcom w myśl ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ponadto Pani Wójt poinformowała, ze przedstawiane projekty uchwał były już wcześniej omawiane, gdyż są one przeniesione z odwołanej sesji w dniu 27.03.2020 r. 
  
Radna Anna Banaszek pyta czy będzie możliwość zadania pytań Pani Malcer? 
  
Zastępca wójta Anna Jankowska Cepak odpowiedziała, że będzie możliwość zadawania pytań podczas sesji. W związku z propozycją obniżenia wynagrodzeń za pracę w komisji alkoholowej, jej członkowie wyrazili wątpliwość, co do dalszej chęci pracy. Na chwilę obecną nie ma chętnych do pracy w niej. 
  
Radny Łukasz Wyszomirski zwrócił uwagę, że w innych gminach stawki wynagrodzeń są zdecydowanie niższe. Z dużym zdumieniem przyjmuje fakt, że członkowie komisji za takie stawki nie będą pracować. 
  
Radny Bronisław Balcerowski zapytał w jakim dziale w budżecie są zabezpieczone środki dotyczące aportu dla ZWiUK? 
  
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że jest to w załączniku nr 3 dział 900-01, będą to środki przelane do ZWiUKu i będą do wykorzystania w ramach podejmowanej uchwały na najbliższej sesji. 
  
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił również uwagę, ze ZWiUK przeniósł się do nowej siedziby i zastanawia się czy w związku z tym nie są generowane dodatkowe koszty dotyczące np. zakupu budynku bądź jego urządzenia. 
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Sławomir Ossowski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (28 maja 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (28 maja 2020, 10:34:26)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (8 czerwca 2020, 13:38:38)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 217