Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.06.2020 r. od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 25.06.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ossowski, radny Bronisław Balcerowski, radna Magdalena Burdanowska, radna Aleksandra Lubońska, radny Henryk Sykut,  radny Krzysztof Michalak, radny Krzysztof Kocikowski, radna Magdalena Sznajder, radna Karolina Lachowicz, radny Sławomir Ruge, Wójt Gminy p. Dariusz Fundator, Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak, Doradca finansowy p. Katarzyna Strzygocka- Kowalska, Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik Referatu Inwestycji p. Sonia Topolewska, Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy p. Monika Dominikowska, inspektor p. Jacek Kot
Komisję rozpoczął przewodniczący Sławomir Ossowski, który odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych, sprawdził obecność radnych  i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Temat posiedzenia:
1.Zapoznanie z realizacją i rozliczeniem inwestycji, które były zakwalifikowane jako środki niewygasające z terminem realizacji do końca czerwca.
2.Materiały na sesję, omówienie projektów uchwał.
3.Sprawy bieżące. 
 
Ad. 2
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020. 
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2020. 
Inspektor p. Jacek Kot przedstawił projekt uchwały informując, że zwiększyły się środki budżetowe na realizację programów. Środki zostały zwiększone o kwotę około 64 000 zł na organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota. W świetlicach i w szkołach będzie zorganizowane 12 osobowe grupy w dwóch turnusach,  dla których prowadzone będą zajęcia  w formie półkolonii wraz z programem profilaktycznym. Półkolonie zostaną zorganizowane nieodpłatnie.  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.06. br. Ponadto środki zostały zwiększone na szkolenia, które są ujęte w programach.   
Radna Aleksandra Lubońska pytała o system monitoringu miejsc zagrożonych 
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak przekazała, że chodzi o świetlice wiejskie, gdzie planuje się założenie kamer. 
Radny Krzysztof Michalak pytał, czy istnieje możliwość zamknięcia w określonych godzinach  placu zabaw w Łochowie, ponieważ w godzinach wieczornych zbierają się tam grupy młodzieży spożywające alkohol. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Henryk Sykut stwierdził, że wszystkie obiekty gminne powinny być monitorowane. 
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak poinformowała, że jedynym wnioskiem, który wpłynął w sprawie założenia monitoringu jest wniosek Przewodniczącego Rady Gminy p. Jacka Grzywacza z Łochowic i tam na pewno ten monitoring zostanie zainstalowany. 
Radny Sławomir Ruge mówił, że złożył wniosek  w sprawie naprawy i założenia dwóch kamer uszkodzonych podczas burzy, które  do tej pory nie zostały naprawione. 
Radna Maria Wolsztyńska  pytała skąd pochodzi zwiększenie o kwotę 67 000 zł 
Doradca Finansowy p. Katarzyna Strzygocka- Kowalska odpowiedziała, że środki pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków z 2019 r. 
Następnie p. Dariusz Fundator Wójt Gminy Białe Błota przedstawił Panią Katarzynę Strzygocką- Kowalską pełniącą funkcję doradcy w zakresie polityki finansowej w Urzędzie Gminy Białe Błota. 
Pani Katarzyna Strzygocka – Kowalska przedstawiła swoją osobę 
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020-2025. 
Inspektor p. Jacek Kot przekazał, że w uchwale są ujęte dwa programy polityki zdrowotnej. 
W budżecie gminy przewidziane jest 212 000 zł na realizację obydwu programów. Mówił, że  w ubiegłym roku w gminie nie mógł być zrealizowany program profilaktyki zakażeń brodawczakiem z powodu braku dostępności szczepionki. W roku obecnym otrzymano informacje, że szczepionki są dostępne i na ten program zostanie przeznaczonych 160 000 zł. 
Następnie głos zabrała p. Anna Jankowska- Cepak Zastępca Wójta, odnosząc się wypowiedzi mieszkańca, która padła  podczas sesji, a według p. Anny Jankowskiej- Cepak jest nieprawdziwym przekazem dot. umowy na projekt boiska w Cielu podpisanej  w sierpniu 2018 r. Umowa nie została podpisana przez  Wójta p. Dariusza Fundatora. Dodała, że nie ma podstaw do zerwania umów jak sugerował to mieszkaniec, gdyż zawarta umowa  musi być do końca zrealizowana. 
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak odniosła się również do wypowiedzi radnego Łukasza Wyszomirskiego, który twierdził, że świetlica w Zielonce jest zaniedbana. Stwierdziła, że jest to nieprawda. Świetlica jest odnowiona, posprzątana, są zakupione regały, rolety, zasłony, zamontowany projektor, zostało podłączone Wi-Fi. Świetlica nigdy nie wyglądała tak dobrze jak obecnie. Zastępca Wójta ponownie odniosła się do wypowiedzi radnego Łukasza Wyszomirskiego, który stwierdził, że radny Sławomir Ruge: „wyciąga rękę do Wójta i nie będzie go odwoływał”. Przekazała, że odwołać Wójta mogą tylko mieszkańcy i jako  mieszkanka Gminy nie zgadza się, aby radny Łukasz Wyszomirski wypowiadał się w Jej  imieniu. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Henryk Sykut nie zgodził się z wystąpieniem na sesji  dyrektor Gminnego Centrum Kultury, która stwierdziła, że wstyd jej za radnych. 
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak stwierdziła, że jest to opinia Pani dyrektor i pytania w tej sprawie należy kierować do Pani dyrektor.   
Radny Sławomir Ruge przekazał, iż nie wypowiedział przytoczonych słów, że nie jest jego zamiarem odwołanie Wójta. 
Następnie głos zabrała radna Maria Wolsztyńska, która zwróciła uwagę, że organ wykonawczy odpowiada za przygotowanie techniczne sesji. Stwierdziła, że odebrano jej możliwość swobodnego wypowiadania się na sesji, dlatego że jej wypowiedzi były niezrozumiane dla odbiorców. 
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak stwierdziła, że uwagi przekaże p. Sekretarz, która odpowiada za obsługę techniczną. 

Ad. 1
Pani Sonia Topolewska Kierownik Referatu Inwestycji przedstawiła inwestycje zakwalifikowane do środków niewygasających. Mówiła o projektach oświetlenia dróg, wskazując, że  do realizacji pozostał projekt ul. Ogrodowej, projekt budowy sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku szkoły podstawowej w Łochowie. 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ossowski pytał jakie inwestycje zostały wpisane do realizacji w budżecie ze środków niewygasających. 
Pani Sonia Topolewska odpowiedziała, że ul. Myśliwska w Cielu z całą kwotą i projekty ulic na kwotę 91 542 zł. 
- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak omówiła projekt uchwały informując, że wprowadza się wolne środki z roku 2019 w kwocie 3 630 787,53 zł. 
Radny Sławomir Ruge pytał ile kosztowała budowa ul. Sokolej w Murowańcu? 
Pani Sonia Topolewska odpowiedziała, że około 4 300 000 zł., 50% stanowiło dofinansowanie. 
Radny Sławomir Ruge stwierdził, że realizując ul. Strusią gmina pokryje koszt w wysokości 1 600 000 zł., czyli łączny koszt inwestycji wyniesie około 3 600 000 zł w jednym sołectwie, w ciągu jednego roku. Uważa, że promowane jest tylko jedno sołectwo Murowaniec, natomiast 10 pozostałych sołectw jest zaniedbanych pod względem dróg. Prosił o ustną deklarację od Przewodniczącego Komisji p. Sławomira Ossowskiego, aby nie planował do końca kadencji  innych inwestycji w Murowańcu. 
Przewodniczącego Komisji p. Sławomir Ossowski stwierdził, że nic innym sołectwom nie zabiera. Pytał dlaczego porusza się tylko Sołectwo Murowaniec, a nie porusza się np.: Sołectwa Białe Błota, gdzie powstaje wiele ulic. Dodał, że  będą zgłaszane drogi na dofinansowanie dróg w sierpniu br. w Łochowie, w Przyłękach i w Zielonce.     
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak dodała, że będą kończone projekty,  w kolejnym etapie na dofinansowanie jest sołectwo Łochowo na  projekt ul. Plażowej. 
Radna Ilona Nowakowska zadała pytanie Przewodniczącemu Komisji p. Sławomirowi Ossowskiemu skąd ma informację, że radni nie chcą się zgodzić na budowę ulicy Strusiej w Murowańcu. Ponieważ takie niepełne informacje zostały przekazane mieszkańcom. 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że w tym roku zabezpieczone jest 800 000 zł na ulicę Azalową z tego ze środków własnych wykorzystano 460 000 zł, ulica Betonowa IV etap było 240 000 zł, wykorzystano 120 000 zł. Pytała co z kwotami, które pozostały? 
Pani Sonia Topolewska przekazała, że z ul. Betonowej  pozostało około 8 000 zł 
Pani Krystyna Kołodziejczak mówiła, że przygotuje informację w tej sprawie. Kontynuując omówiła wszystkie zmiany ujęte w uchwale. 
Radny Sławomir Ruge wnioskował o dopisanie zadania nr 5 w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 zwiększenie środków o 100 000 zł kosztem zmniejszenia w dziale 600 rozdział 616 § 4270 minus 50 000 zł i § 4300 minus 50 000 zł. Utworzenie zadania nr 5 w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska pod tytułem: „Naprawa kanalizacji sanitarnej 
ul. Wycieczkowej w Łochowie”. (Od ul. Biwakowej do ul. Szosa Nakielska w Łochowie).     
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak odniosła się do  interpelacji radnego Sławomira Ruge twierdząc, że nie wiadomo, czy realizacja zadania będzie zadaniem gminy, ponieważ po zakończeniu inwestycji, inwestycje takie jak kanalizacja są przekazywane umową w celu utrzymywania i konserwacji do ZWIUK. Prawnicy mają wskazać, czy to zadanie będzie zadaniem gminy wpisanym do budżetu, czy będzie musiało być wykonane przez spółkę ZWIUK. 
Radny Sławomir Ruge poinformował, że rozmawiał z prezes ZWIUK, która stwierdziła, że nie jest to mienie ZWIUK. Radny uważa, że zadanie powinno być wykonane przez gminę.   
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ossowski poddał pod głosowanie wniosek radnego Sławomira Ruge. 
Członkowie komisji przyjęli wniosek głosując 8 „za” (w głosowaniu nie brali udziału radna Karolina Lachowicz i radny Krzysztof Kocikowski)   
Członkowie komisji przegłosowali przedstawiony projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020, głosami  8 „za” (w głosowaniu nie brali udziału radna Karolina Lachowicz i radny Krzysztof Kocikowski)  
- Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
Pani Krystyna Kołodziejczak omówiła projekt uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady p. Henryk Sykut pytał o samowole budowlaną w Zielonce. 
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak mówiła, że sprawa została zamknięta, nie było decyzji lokalizacji celu publicznego. Gmina nienależnie pobrała środki od wykonawcy.    
Wiceprzewodniczący Rady p. Henryk Sykut wnioskował o protokół z przebiegu rozprawy. 
Radny Sławomir Ruge pytał o przetarg i wyłonienie firmy dot. budowy sceny przy ul. Dębowej w Łochowie. Pytał dlaczego w pierwszym przetargu nie wyłoniono firmy przedstawiającej  najkorzystniejszą cenę. 
Monika Dominikowska odpowiedziała, że sprawdzi tą sprawę.    
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ossowski prosił, aby radni za bardzo „nie koloryzowali” i za bardzo nie narzekali. Dodał, że rzetelnie przedstawia ilość dróg pobudowanych w sołectwach. Natomiast na wcześniejszych komisjach radna podała informacje, że  w Łochowie są 2- 3 drogi, a dróg jest 11.    
Na zakończenie Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak przekazała informację, że 29.06.2020 r. rozpoczną się prace związane z budową oświetlenia. 
Na tym zakończono posiedzenie komisji 
Protokołowała: 
A.Cabańska 
                                               Przewodniczący Komisji:
                                               Sławomir Ossowski    

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (13 sierpnia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (13 sierpnia 2020, 13:59:47)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (13 sierpnia 2020, 14:41:11)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 162