Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 31.08.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
z dnia 31.08.2020 r. od godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ossowski, radny Bronisław Balcerowski, radna Magdalena Burdanowska, radna Aleksandra Lubońska, radny Henryk Sykut,  radny Krzysztof Michalak, radna Magdalena Sznajder, radna Karolina Lachowicz,
II zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski, Doradca finansowy p. Katarzyna Strzygocka- Kowalska, Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak, Kierownik Referatu Inwestycji p. Sonia Topolewska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak, Kierownik COEIS Patrycjusz Migawa.

Komisję rozpoczął przewodniczący Sławomir Ossowski, który odczytał pouczenie
dot. ochrony danych osobowych, sprawdził obecność radnych  i przedstawił porządek posiedzenia.
 
Temat posiedzenia:
1. Informacje na temat przygotowań placówek oświatowych pod względem finansowym i technicznym do roku szkolnego 2020/2021.
2. Informacje o realizacji inwestycji w bieżącym roku.
3. Sprawy bieżące- wolne wnioski.
Przewodniczący rozpoczął posiedzenie komisji od informacji o realizacji inwestycji
w bieżącym roku.
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska poinformowała, że wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z planem, sprawozdanie z realizacji budżetu za pierwsze półrocze jest na końcowym etapie przygotowania i będzie opublikowane w Internecie.
 
Radny Bronisław Balcerowski pytał o liczbę zaplanowanych progów zwalniających na ulicy Jesionowej (jest jeden a zaprojektowane były cztery) oraz instalację przepompowni wód opadowych.
 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska odpowiedziała, że jest podpisana umowa
z wykonawcą przepompowni. Planowany termin na ukończenie tego zadania to 31.10.2020 r. Po wykonaniu tej inwestycji problem z wodami opadowymi zostanie całkowicie rozwiązany, ponieważ będą one odprowadzane do kanału.
 
II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski poinformował, że wykonawca przed odbiorem ma obowiązek wszystko posprzątać i pozamiatać i to samo dotyczy kanalizacji deszczowej, która musi być wyczyszczona, dlatego nie ma obawy, że coś nie będzie działać.
 
Radny Bronisław Balcerowski pytał na jakim etapie jest budowa magistrali wodnej?
 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska odpowiedziała, że środki na tą inwestycję są zabezpieczone w budżecie, wykonawca realizuje prace z wyprzedzeniem. Nie ma zagrożenia, że coś zostanie niewykonane. 
 
II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski powiedział, że najważniejsze odcinki które były w kolizji ze ścieżką rowerową zostały zrealizowane, obecnie realizowane prace są mniej widowiskowe, dlatego są niezauważalne.
 
Radny Krzysztof Michalak pyta na jakim etapie jest sporządzenie projektu ulicy Białej?
 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska odpowiedziała, że ulica Biała została ujęta w postępowaniu przetargowym. Na najbliższej Sesji Rady Gminy mają zostać dokonane zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, aby wykazać darowiznę, którą otrzymała Gmina w wysokości 30 tys. zł na sporządzenie projektu. Prace projektowe maja zostać zakończone w czerwcu 2021 roku.
 
II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski poinformował radnego Bronisława Balcerowskiego, że na ulicy Jesionowej zostaną wykonane progi zwalniające, a same prace jeszcze nie zostały zakończone.
 
Przewodniczący Komisji zapytał w jakim terminie od wyboru wykonawcy można podpisać
z nim umowę na realizację inwestycji, dotyczy to ulicy Strusiej?
 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska odpowiedziała, że zgodnie z ustawą
w terminie pięciu dni od wyboru.
 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak przedstawiła procentowe wykonanie budżetu za pierwsze półrocze, gzie wykonanie inwestycji osiągnęło 50,41%.
 
Radny Bronisław Balcerowski pytał w jaki sposób zostaną rozdysponowane środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych?
 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska odpowiedziała, że w dniu dzisiejszym została przekazana na tablety radnym informacja o przedłożonych przez nich propozycjach na łączną kwotę 9 mln 710 tys. zł. Wójt proponuje, aby środki z czeku (2 mln 708 tys. zł) przeznaczyć na wkład własny do wniosków złożonych o udzielenie dofinansowania w Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Przewodniczący Komisji pyta w jakim terminie musza zostać wykorzystane te środki?
 
Kierownik Referatu Budżetu odpowiedziała, że jest na to okres roku kalendarzowego od chwili przyznania.
 
Przewodniczący Komisji odniósł się do publikacji informacji dokonanej przez Panią Anettę Steltmann Sołtysa Kruszyna Krajeńskiego, w której można odczytać informację,
iż reprezentowane przez nią sołectwo otrzyma z tego czeku środki w wysokości 300 tys. zł, które zamierza przeznaczyć na projekt kanalizacji w Kruszynie Krajeńskim. Przewodniczący zastanawia się kto udzielił takiej informacji, skoro środki nie zostały jeszcze podzielone i fizycznie jeszcze ich nie ma.
 
Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnej sprawy jaką są oczekiwane inwestycje tj.: budowa ul. Twardej i Wiejskiej w Lisim Ogonie, odwodnienie i utwardzenie ul. Cisowej w Łochowie oraz ulicy  Żeglarskiej i Kasztanowej.
 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska poinformowała, że jest propozycja podpisania porozumienia w sprawie budowy ulicy Twardej gdzie mieszkańcy sfinansują projekt, natomiast Gmina jej budowę. Koszt projektu to około 70 tys. zł, natomiast budowa około 1 mln 900 tys. zł. Jeżeli wójt miałby zawrzeć porozumienie, to w pierwszej kolejności należałoby ją wpisać do wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o ulicę Wiejską to koszt projektu wyniesie ok 100 tys. złotych, a budowa 1 mln 900 tys. zł. Firma zaproponowała pokrycie kosztów projektu.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak zwrócił uwagę, że firma ta planuje wzdłuż ulicy Wiejskiej pobudować hale i zagospodarować cały teren po dawnym PGR w Lisim Ogonie. Będzie to powierzchni około 15 ha pod dachem, gdzie ulica Wiejska jest strategiczna dla tej inwestycji. Można się spodziewać, że ten kompleks będzie generował rocznie około 3 mln zł wpływu podatków z nieruchomości.
 
Radna Aleksandra Lubońska zwróciła uwagę, że realizacja tej inwestycji jest ważna, ponieważ w przyszłości dzięki dodatkowym wpływom do Gminy będzie możliwość realizacji innych inwestycji na terenie całej Gminy.
 
Przewodniczący Komisji odczytał odpowiedź Urzędu na wniosek Komitetu Mieszkańców ulicy Cisowej w Łochowie w sprawie odwodnienia i utwardzenia ulicy. W związku z brakiem dokumentacji umożliwiającej realizację tej inwestycji należy rozważyć zabezpieczenie środków na jej sporządzenie w budżecie na 2021 rok.
 
Przewodniczący Komisji zakończył temat realizacji inwestycji.
 
Pani Katarzyna Strzygocka – Kowalska zwróciła uwagę że należałoby dokonać aktualizacji uchwały dot. sprawozdania finansowego za półrocze oraz uchwały w sprawie trybu pracy nad uchwałą budżetową.
 
Przewodniczący Komisji poprosił kierownika COEIS o zabranie głosu w sprawie przygotowań placówek oświatowych pod względem finansowym i technicznym do roku szkolnego 2020/2021.
 
Kierownik COEIS Patrycjusz Migawa przedstawił informację dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego w reżimie sanitarnym. Do szkół zostały zakupione maseczki przyłbice oraz płyn dezynfekcyjny. Z sal zostały usunięte środki trudne do zdezynfekowania.
 
Radna Aleksandra Lubońska pyta czy jest szansa aby zakupić kontener, który byłby magazynem na materiały dydaktyczne w klasie?
 
Kierownik COEIS Patrycjusz Migawa poinformował, że propozycja zostanie przedyskutowana z dyrektorami szkół.
 
Radna Aleksandra Lubońska pyta czy istnieją jakieś środki na niespodziewane wydatki
w związku z panującą epidemią koronawirusa?
 
Pani Katarzyna Strzygocka – Kowalska odpowiedziała, że takie zakupy finansuje się
z zarządzania kryzysowego, jeśli zabraknie środków można jeszcze skorzystać z rezerwy.
 
Radny Bronisław Balcerowski pyta jak jest rozwiązany w szkołach odbiór dzieci przez osoby w wieku 60+ oraz spożywanie posiłków?
 
Kierownik COEIS Patrycjusz Migawa odpowiedział, ze dyrektorzy kontaktują się z rodzicami uczniów i informują, że osoby odbierające nie będą wchodziły na teren placówek, lub będą wchodziły do wyznaczonego miejsca. Posiłki będą spożywane przez uczniów częściowo
w klasach, częściowo na stołówce, wszystko będzie dostarczane w jednorazowych pojemnikach.
 
Radny Bronisław Balcerowski pyta jakie koszty poniosły szkoły jeżeli chodzi o przygotowanie ich do funkcjonowania w reżimie sanitarnym?
 
Kierownik COEIS Patrycjusz Migawa odpowiedział, że musi się wstrzymać z udzieleniem odpowiedzi ponieważ wszystko się zmienia dynamicznie i potrzebuje około miesiąca, żeby zweryfikować jaki będą ponoszone wydatki. Związane jest to z sytuacją gdzie np. obowiązkowe będzie prowadzenie lekcji w trybie zdalnym.
 
Radna Aleksandra Lubońska zwróciła uwagę, że zbliża się okres przeziębień co będzie generować zwolnienia lekarskie, bo jak wiemy na terenie szkoły nie wolno przebywać z objawami infekcji.
 
Pani Katarzyna Strzygocka – Kowalska podsumowała, że w związku z powyższym są trzy zagrożenia, które mogą wpłynąć na budżet tj. nadgodziny z uwagi na stany chorobowe, nadgodziny z uwagi na dodatkowe zajęcia w systemie hybrydowym oraz ustawowe podwyżki płac dla nauczycieli.
 
Przewodniczący Komisji poruszył temat targowiska w Łochowie. Koszt utrzymania pojemników na odpady oraz toalety za okres 2019-2020 wyniósł łącznie 20 110 zł, a wpływy z opłaty w analogicznym okresie wyniosły 1200 zł. W piśmie przedstawionym przez wójta rekomenduje się zlikwidowanie obiektu w formie targowiska poprzez jego uprzątnięcie i usunięcie toalety oraz kontenera. Przyczyną tego są generowane straty obiektu oraz nielicznie wykorzystywany plac w celach handlowych (do trzech stanowisk). Ewentualnych przychodów z tego terenu należy doszukiwać się w dzierżawie lub sprzedaży terenu.
 
II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski poinformował, że w przypadku dzierżawy lub ewentualnej sprzedaży terenu można zaznaczyć, iż muszą na nim zostać zorganizowane
np. 3 miejsca do celów handlowych, aby utrzymać miejsca dla tych osób które się tym trudnią obecnie.
 
Przewodniczący Komisji przeszedł do ostatniego punktu jakim było wyłonienie nazwy nowo powstałego ronda turbinowego, odczytał propozycje składane do Urzędu.
 
Radna Magdalena Sznajder poinformowała, że na jutrzejszą komisję łączoną zostali zaproszeni w trybie zdalnym wszyscy wnioskodawcy i ma nadzieję, że dojdą do porozumienia w sprawie nazwy. Jednocześnie zaprasza wszystkich radnych do udziału w obradach.
 
Przewodniczący Komisji Sławomir Ossowski zakończył obrady.
 
                                               Przewodniczący Komisji
                                                  Sławomir Ossowski    

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (7 września 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (7 września 2020, 14:07:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100